Athens

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 12-19 marca 2022 r. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się w dniu 22.01.2022 r. i potrwa do 01.02.2022 r.

Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i wybrać od trzech do sześciu tematów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.

Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Prodziekan ds. Studenckich oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 02.02.2022 r. (środa) do godz. 14.00.

Bardzo prosimy o złożenie dokumentów do akceptacji Prodziekan ds. Studenckich w Dziekanacie (pokój 20) lub przesłanie na adres: international.arch@pw.edu.pl w terminie do 31.01.2022 r. (poniedziałek)

Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji. W zależności od zmian poziomu ograniczeń uczelnie partnerskie mogą odwołać lub zaoferować je w trybie zdalnym. Prosimy o zwracanie uwagi na opisy kursów!!

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk – Dudzińska

Koordynator Programu ATHENS

Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: Dominika.Frak@pw.edu.pl