Zapisy

Zapisy na zajęcia odbywają się za pośrednictwem system USOS https://usosweb.usos.pw.edu.pl

 

Zasady i tryb zapisów na zajęcia oraz wyboru przedmiotów obieralnych i grup na zajęciach projektowych na Wydziale Architektury PW

   

 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów w PW na Wydziale Architektury obowiązuje Elastyczny System Studiów, w ramach którego student ma możliwość wyboru:
  • przedmiotów, na które uczęszcza w danym semestrze, według zasad określonych przez Radę Wydziału zawierających zestaw przedmiotów obowiązkowych oraz sekwencje przedmiotowe;
  • prowadzących przedmioty projektowe (projektowanie architektoniczne i urbanistyczne począwszy od 3 semestru studiów oraz inne przedmioty wskazane przez  Dziekana);
  • tematyki zajęć w ramach przedmiotów obieralnych.
 2. Proces zapisów na zajęcia realizowany jest za pomocą systemu USOS.
 3. Wybór przedmiotów, na które student chce uczęszczać w danym semestrze, dokonuje się w ramach pierwszej tury zapisów (tzw. rejestracja dwuetapowa). W ofercie pierwszej tury znajdują się przedmioty z planu studiów semestru, na którym studiuje dany student.
 4. Po zadeklarowaniu przedmiotów, o których mowa w pkt 2, następuje weryfikacja możliwości uczestnictwa w zajęciach (w szczególności spełnienia warunku zaliczenia odpowiednich poprzedników), następnie zaś wskazanie preferencji dotyczących grup w ramach przedmiotów obieralnych i przedmiotów projektowych.
 5. Studenci przydzielani są do wybranych grup na przedmiotach obieralnych i projektach na podstawie rankingu tworzonego przy użyciu średniej ważonej wyliczonej z dotychczasowego przebiegu studiów (wraz z ocenami negatywnymi, jeżeli nie zostały poprawione) przy użyciu punktów ECTS jako wag ocen poszczególnych przedmiotów. W przypadku studentów pierwszego semestru studiów magisterskich II-go stopnia brana jest po uwagę średnia ocen z suplementu do dyplomu inżynierskiego. W ten sposób przydzielane jest 70% dostępnych miejsc.
 6. Pozostałe 30% dostępnych miejsc w grupach projektowych jest przydzielane losowo wśród tych osób, które nie uzyskały miejsca w preferowanych przez siebie grupach.
 7. Pierwsza tura zapisów kończy się przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Druga tura zapisów (tzw. rejestracja bezpośrednia) odbywa się po pierwszym tygodniu zajęć w danym semestrze i umożliwia zmianę prowadzącego przedmiot projektowy lub zmianę przedmiotu obieralnego, a także wybór przedmiotów z innych semestrów studiów danego stopnia, jednak wyłącznie w ramach puli miejsc pozostałych do wykorzystania po pierwszej turze zapisów bądź zwolnionych w ramach drugiej tury. W ramach tych miejsc obowiązują zasady oparte na rankingu średniej ważonej.
 9. Wraz z rozpoczęciem zapisów dziekan podaje do wiadomości ofertę prowadzących zajęcia projektowe oraz ofertę zajęć obieralnych wraz z limitami miejsc przewidzianymi na te zajęcia w danym semestrze.
 10. Oferta tworzona jest przez Dziekana na podstawie propozycji składanych przez pracowników WA PW z uwzględnieniem konieczności zrównoważenia obciążeń dydaktycznych.
 11. Szczegółowy terminarz zajęć z przedmiotów obieralnych uzgadniany jest z prowadzącymi po ogłoszeniu przez Dziekana propozycji planu zajęć, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem zapisów na  zajęcia.
 12. Przydział do grup zajęciowych w ramach zapisów jest warunkiem umieszczenia na listach dziekańskich, a tym samym możliwości uczestnictwa w zajęciach i ich zaliczenia. Terminarz zapisów ogłaszany jest każdorazowo na tydzień przed ich rozpoczęciem.
 13. Warunkiem wzięcia udziału w zapisach na przedmioty jest posiadanie aktualnej rejestracji na semestr drugi lub wyższy.
 14. Studenci pierwszego semestru studiów inżynierskich i studiów magisterskich jednolitych uczęszczają na wszystkie przedmioty znajdujące się w programie studiów tego semestru i są na nie zapisani automatycznie.
 15. Przydział do grup zajęciowych (zapisanie na zajęcia w systemie USOS) traktowany jest jako zobowiązanie uczestnictwa w zajęciach i jest podstawą do stwierdzenia ewentualnego ich powtarzania.
 16. Do wyliczenia średniej nie są brane pod uwagę oceny uzyskane w trakcie wymian  zagranicznych.Studenci studiujący na specjalnościach na studiach magisterskich II stopnia i studiach jednolitych są zapisywani na przedmioty specjalnościowe (projekty, seminaria i wykłady) przez Dziekanat.
 17. Ostateczne i obowiązujące listy studentów na poszczególne zajęcia ustala i ogłasza Dziekan po zamknięciu drugiej tury zapisów, w szczególności zaś może usunąć poszczególne przedmioty z listy przedmiotów obieralnych w przypadku braku zainteresowania lub zmienić limity miejsc. W przypadku zmiany limitu miejsc bądź likwidacji zajęć osoby na nie zapisane zostają przepisane na inne dostępne zajęcia według ustalonych przez siebie priorytetów oraz w ramach rankingu opartego na średniej ważonej.
 18. Wszelkie odwołania od wyników zapisów możliwe są wyłącznie w trakcie pierwszego tygodnia po ogłoszeniu ostatecznych (po drugiej turze) list studentów.