Informacje o opłatach za studia

Wszystkie należności finansowe wobec Wydziału należy wpłacać na indywidualne konto studenta dostępne w systemie USOS.

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy  kształcenie na studiach WA PW ustala corocznie Rektor PW w porozumieniu z Dziekanem WA PW i ogłasza w swej Decyzji. Opłata za kształcenie na studiach w roku akademickim 2023/2024 została określona

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Rektora  Politechniki Warszawskiej z dnia 3 lutego 2021opłaty za kształcenie powinny zostać wniesione nie później niż w terminie czterech tygodni od daty rozpoczęcia semestru, za wyjątkiem pierwszego semestru, za który opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.

Na wniosek studenta, złożony w terminie nie później niż na tydzień przed upływem terminu płatności, opłaty za czesne mogą zostać rozłożone na raty. Podanie o rozłożenie czesnego na raty należy składać używając formularza podań dostępnego w systemie usos, wskazując w nim ilość oraz wysokość rat a także terminów płatności. 

Podanie należy złożyć za pośrednictwem systemu USOSweb.