Tok studiów

Urlopy

Studentom przysługują trzy rodzaje urlopów:

 1. zdrowotny – w przypadku złej sytuacji zdrowotnej podstawę udzielenia stanowi orzeczenie komisji lekarskiej;
 2. okolicznościowy – podczas odbywania stażu, praktyk lub studiów na innej uczelni
 3. nieuwarunkowany – na własną prośbę studenta, który uzyskał zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, oraz uzyskał rejestrację  na okres objęty urlopem. (Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów i nie później niż w ciągu 14 dni od początku semestru.)

Urlopów udziela Prodziekan ds. Studenckich.
Podanie o urlop należy złożyć za pośrednictwem USOSweba

Zakładka DLA STUDENTÓW -> PODANIA ePW

PRZENIESIENIA

Warunki przeniesienia na jednolite studia magisterskie oraz studia I stopnia prowadzone w języku angielskim zostały określone Zarządzeniem nr 5/2021 Dziekana Wydziału Architektury Politechniki  Warszawskiej

Przeniesienia zewnętrzne

Procedurę przeniesienia z innej Uczelni lub Uczelni zagranicznej rozpoczyna:

1. Złożenie przez studenta innej uczelni w Biurze ds. Przyjęć na Studia niżej załączonego Wniosku  wraz z następującymi dokumentami :

 • zaświadczenie o zaliczeniu pierwszego roku studiów na studiach I stopnia lub studiach jednolitych albo pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia (oryginał z podpisami uczelni macierzystej lub skan),
 • dokumentacja przebiegu studiów – karta przebiegu studiów - wykaz ocen (dokument poświadczony przez uczelnię macierzystą - oryginał z podpisami uczelni macierzystej lub skan),
 • dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia (świadectwo dojrzałości w przypadku przeniesienia na studia I stopnia, dyplom ukończenia studiów I stopnia w przypadku przeniesienia na studia II stopnia – oryginał do wglądu i potwierdzenia za zgodność),
 • ankieta osobowa kandydata wraz z klauzulą RODO (oryginał lub skan z podpisami, formularz poniżej).
Ankieta osobowa (pdf, 178,50 kB)

2. Złożenie w Dziekanacie Wydziału Architektury porfolio, o którym mowa w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Architektury nr 5/2021

Dokumenty należy złożyć najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru 

Uwaga: Potwierdzenie wszczęcia procedury odejścia z uczelni macierzystej jest na Wniosku.

Przeniesienie na studia I-go stopnia inżynierskie anglojęzyczne (informacje dla cudzoziemców):

https://www.arch.pw.edu.pl/Studies-in-English/Bachelor-Degree-in-Architecture/Transfer-of-studies

   

Przeniesienie wewnętrze (tylko dla studentów Wydziału Architektury PW)

1.Procedurę przeniesienia rozpoczyna złożenie w dziekanacie wniosku o przeniesienie najpóźniej na 28 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze:

W przypadku wnioskowania o przeniesienie ze studiów magisterskich jednolitych na studia inżynierskie anglojęzyczne należy dołączyć certyfikat językowy o którym mowa w Zarządzeniu nr 5/2021 Dziekana Wydziału Architektury Politechniki  Warszawskiej

Wznowienia

Na podstawie Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej (Uchwała Senatu PW nr 363/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019) wznowienie na studia jest możliwe dla osób, które:

 • mają w pełni zaliczony* pierwszy rok studiów w – wznowienie na studia I stopnia;
 • mają w pełni zaliczony* pierwszy semestr studiów – wznowienie na studia II stopnia;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania;
 • nie mają zobowiązań finansowych i materialnych wobec Uczelni.

* - w myśl regulaminu studiów zaliczenie semestru/roku oznacza spełnienie pełnych wymogów rejestracyjnych, czyli zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przypisanych do danego semestru/roku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (30/60).

Na studia wznawia Rektor na podstawie opinii Dziekana.

Wznowienie następuje na program studiów realizowany w chwili wznowienia. Może to wymagać uzupełnienia różnic programowych.

Wznowienie następuje na semestr bezpośrednio następujący po semestrze, z którego student został skreślony (z wyłączeniem wznowienia na dyplom).

Przed wznowieniem konieczne jest uzupełnienie zaległości wynikających z wcześniej niezaliczonych przedmiotów i / lub różnic programowych co najmniej do stanu, który umożliwiałby rejestrację na kolejny semestr. Warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości określa Dziekan. Za zaliczane w ten sposób przedmioty pobierane są opłaty. Na wniosek wznawiającego Dziekan może udzielić zgody na zaliczenie większej liczby przedmiotów, niż minimum wymagane do rejestracji na wyższy semestr.

W związku z tym procedura wznowienia przedstawia się następująco:

 1. Przed semestrem, z którego nastąpiło skreślenie, należy złożyć wniosek o wznowienie określając przedmioty, które wznawiający chce zaliczyć w nadchodzącym semestrze (jako minimum te, z powodu których nastąpiło skreślenie)
 2. Dziekan rozpatruje wniosek, sprawdzając możliwość wznowienia oraz, jeśli wznowienie jest możliwe, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości. Wydawana jest karta ocen. Za wyznaczone przedmioty pobierane są opłaty według stawek określonych przez Rektora.
 3. Po zaliczeniu wyznaczonych przedmiotów należy dostarczyć kartę ocen do dziekanatu w wyznaczonym uprzednio terminie.
 4. Po spełnieniu wcześniej określonych wymogów (zaliczeniu wyznaczonych przedmiotów we wskazanym terminie) następuje wznowienie na semestr wyższy, niż ten, z którego nastąpiło skreślenie.

Dopuszcza się nie więcej, niż dwukrotne wznowienie studiów przez tę sama osobę (wliczając w to wznowienia na dyplom) i nie więcej, niż trzykrotne złożenie wniosku o wznowienie studiów, o którym mowa w punkcie 1 opisu procedury.

Wniosek o wznowienie może zostać złożony nie później niż 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Terminy składania wniosków o wznowienie studiów:

- do 25 stycznia na semestr zimowy (dla osób skreślonych z semestru letniego – parzystego)

- do 5 września na semestr letni (dla osób skreślonych z semestru zimowego – nieparzystego)

Wznowienia na dyplom:

Wniosek o wznowienia w celu złożenia pracy dyplomowej – w terminie zgłoszenia gotowości do obrony. 

Wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego następuje na czas potrzebny do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego po uprzednim złożeniu pracy dyplomowej.

UWAGA: w przypadku, gdy osoba pragnąca wznowić studia na obronę dyplomu studiowała na kierunku już nie prowadzonym (w szczególności architektura i urbanistyka, nawet w przypadku zaliczenia wszystkich przedmiotów z programu), wówczas należy złożyć podanie w terminie jak dla wznowień na semestr letni, co umożliwi uzupełnienie różnic programowych.

Przykład: student został skreślony z semestru 5 (zimowego) w wyniku niezaliczenia przedmiotu obowiązkowego z co najwyżej rocznym opóźnieniem oraz braku 10 punktów ECTS. W celu wznowienia na semestr wyższy (6) powinien on złożyć podanie we wrześniu tak, by móc w trakcie semestru zimowego uzupełnić braki, które spowodowały skreślenie – jako minimum wspomniany przedmiot obowiązkowy oraz przedmioty, które pozwolą na uzupełnienie brakujących punktów. Wznawiający może wnioskować o większą liczbę przedmiotów. Po wniesieniu opłat, uzupełnieniu wyznaczonych zaległości i zakończeniu semestru następuje wznowienie na semestr 6.

WYMAGANE DOKUMENTY: