Studia jednolite magisterskie

Na tych stronach prezentujemy informacje dotyczące trybu studiów i nauczanych przedmiotów na studiach jednolitych magisterskich sześcioletnich (12 semestrów) na kierunku Architektura. 

W roku akademickim 2020/2021 zdecydowaliśmy się uruchomić na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stacjonarne (bezpłatne) jednolite sześcioletnie studia magisterskie. Jesteśmy głęboko przekonani, że taka oferta lepiej, niż dotychczasowy system dwustopniowy, odpowiada potrzebom kształcenia architektów. Daje ona szansę odbycia studiów o spójnym i przemyślanym programie, stanowiących solidną podstawę przygotowującą do przyszłego zawodu. Nie bez znaczenia jest fakt, że zawód architekta należy do grupy zawodów regulowanych. Wspomniana spójność koncepcji całego programu kształcenia na poziomie uniwersyteckim, przygotowanego w jednej instytucji, ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Osią programu studiów jednolitych są zajęcia projektowe, które stanowią ponad połowę godzin przeznaczonych na wszystkie zajęcia. Pozostałe przedmioty odnoszą się do kontekstu projektowania w trzech grupach: przedmioty historyczne i teoretyczne; przedmioty techniczne (budownictwo, matriałoznawstwo, konstrukcje) i przedmioty warsztatowe (techniki informacyjne, modelowanie, rysunek odręczny, malarstwo i rzeźba). Dodatkowo w programie znajdują się przedmioty uzupełniające (np. języki obce) oraz humanistyczne. Osobną grupę stanowi blok dyplomowy na semestrach 11 i 12. 

Program dwu pierwszych lat studiów zawiera podstawy projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i problemów obsługi mniejszych obiektów kubaturowych, jak również wstęp do projektowania urbanistycznego. W tym czasie przedmiotom projektowym towarzyszą zajęcia odnoszące się do wspomnianego kontekstu projektowania.

W ciągu kolejnych lat (trzeciego i czwartego) udział przedmiotów projektowych rośnie, zaś studenci mają możliwość wyboru nauczyciela (tutora) wykonywanych projektów, jak również pewną liczbę przedmiotów wybieralnych, zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Wiedza zdobywana przez studentów jest wykorzystywana w zintegrowanych rozwiązaniach projektowych, opracowywanych w ramach zajęć z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. 

Kolejne dwa lata studiów (piąty i szósty) poświęcone są aplikacji i pogłębieniu wiedzy oraz zdobyciu koniecznych umiejętności projektowych. Program składa się głównie ze złożonych projektów architektonicznych (budynki plombowe, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, wieloskalowe projekty konserwacji i adaptacji obiektów i obszarów zabytkowych) i bardziej złożonych planów urbanistycznych (studium gmin i plany regionalne – w kontekście zagadnień społecznych, prawnych, technicznych i ekologicznych).

Program przedmiotów projektowych został opracowany tak, by uwzględniać współczesne wyzwania stojące przed projektantami zarówno w zakresie architektury, jak i urbanistyki. W szczególności pojawiają się wątki troski o środowisko w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami i harmonijnego wpisania w kontekst przyrodniczy i kulturowy przy jednoczesnym uwzględnieniem różnorakich potrzeb wszystkich użytkowników.

W trakcie programnie studiów przewidziano praktyki: rysunkową, inwentaryzacyjną i urbanistyczną (po 2 tygodnie w miesiącach letnich) oraz projektową (15 tygodni na semestrze 7 lub 8).

Na jednolitych studiach magisterskich na naszym Wydziale możliwy jest wybór z szerokiej oferty specjalności, pozwalającej rozwijać zainteresowania studentów – od konserwacji zabytków po projektowanie parametryczne. Specjalność jest wybierana pod koniec semestru 9. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku Architektura. 

Studenci jedolitych studiów magisterskich opracowują swój projekt dyplomowy na ostatnim semestrze. Poprzedzony on jest projektem przeddyplomowych (o mnijeszej skali i stopniu skomplikowania) na semestrze 11. Praca dyplomowa, oprócz projektu, musi zawierać jego szersze tło teoretyczne opracowane w formie dysertacji - pracy problemowej. Projekt dyplomowy oraz wiedza zdobyta w czasie studiów są prezentowane komisji dyplomowej w czasie publicznej obrony dyplomu i w trakcie egzaminu końcowego.

W toku kształcenia możliwe są semestralne lub roczne studia za granicą w ramach wymian międzynarodowych z licznymi uczelniami partnerskimi.

Zasady wyboru i zapisów na specjalności
jednolitych studiów magisterskich na kierunku Architektura
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

 

 1. Program studiów jednolitych magisterskich (10 i 11 semestr) pozwala dostosować profil studiów do zainteresowań studenta przez wybór jednej z oferowanych specjalności.
 2. Dziekan uruchamia specjalności po zapisach, ustalając co roku górny i dolny limit liczebności specjalności. Brak wystarczającej liczby kandydatów powoduje rezygnację z uruchomienia specjalności.
 3. Zapis do specjalności przebiega dwuetapowo.
  • Pierwszy etap odbywa się z początkiem drugiej połowy dziewiątego semestru jednolitych studiów magisterskich. Każda ze specjalności dysponuje pulą 50% (zaokrąglone w górę) ustalonej przez dziekana liczby miejsc, które przydziela na podstawie analizy portfolio, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Możliwość studiowania w specjalności dla wybranych osób ulega potwierdzeniu po zakończeniu sesji (muszą one spełnić warunki rejestracji).
  • Zapis na pozostałe miejsca odbywa się po zakończeniu pierwszego etapu. Przeprowadzany jest w ramach systemu USOS jako rejestracja bezpośrednia do grup z rankingiem średniej ważonej.
 4. Ranking średniej w zapisach do specjalności tworzony jest z uwzględnieniem średniej ocen ze studiów według zasad zapisów na przedmioty wybieralne.
 5. Studenci zakwalifikowani do specjalności są w kolejnych semestrach zapisywani na przedmioty specjalnościowe przez dziekanat.
 6. W związku z faktem, że przedmioty specjalnościowe stanowią powiązany ze sobą logicznie cykl, wybór jednej ze specjalności jest obowiązkowy.
 7. Praca dyplomowa musi spełniać wymagania Wydziału niezależnie od wybranej specjalności. Nie ma formalnych ograniczeń dotyczących wyboru Promotora pracy magisterskiej w skali Wydziału, jednak temat pracy powinna mieścić się w problematyce specjalności. Podobne zasady dotyczą projektu przeddyplomowego.