Studia I stopnia

Studia I stopnia, inżynierskie, czteroletnie (8 semestrów) na kierunku Architektura. 

Od roku akademickiego 2020/21 Wydział Architektury PW oferuje rekrutację na studia inżynierskie I stopnia prowadzone wyłącznie jako studia anglojęzyczne. Studia te są 8-semestralne i prowadzą do uzyskania analogicznych efektów kształcenia, jak dotychczasowe studia w języku polskim. Studia I-go stopnia inżynierskie są nadal prowadzone dla obecnych studentów, jednak od roku 2020/21 nie ma już na nie rekrutacji.

Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności zawodowe na studiach inżynierskich. Program dwu pierwszych lat studiów jest wspólny dla wszystkich studentów i zawiera podstawy odnośnych nauk oraz wprowadzenia do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i problemów obsługi mniejszych obiektów kubaturowych, jak również wstęp do projektowania urbanistycznego. Przedmioty artystyczne (rysunek odręczny, malarstwo), techniki informacyjne i modelowanie komputerowe oraz historia architektury i budowy miast tworzą także istotna część tego programu. W ciągu kolejnych dwu lat studenci mają możliwość wyboru nauczyciela (tutora) wykonywanych projektów, jak również pewną liczbę przedmiotów wybieralnych, zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Poza przedmiotami technicznymi stopniowo są wprowadzane do programu nauki także przedmioty społeczne i wybrane podstawowe, jak również ekonomiczne. Wiedza zdobywana przez studentów jest wykorzystywana w zintegrowanych rozwiązaniach projektowych, opracowywanych w ramach zajęć z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci studiów inżynierskich wykonują projekt dyplomowy na semestrze 8. Zadania projektowe to projekty architektoniczne i/lub urbanistyczne o różnym stopniu złożoności, które muszą być opracowane zgodnie z odpowiednimi budowlanymi/planistycznymi regulacjami prawnymi. Studia inżynierskie kończą się publiczną prezentacją projektu dyplomowego i egzaminem końcowym.

W trakcie studiów (dotyczy programu prowadzonego od roku akademickiego 2020/21) przewidziana jest 15-tygodniowa praktyka projektowa na semestrze 7.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wydaje dyplomy potwierdzające ukończenie studiów 1-ego stopnia na kierunku Architektura oraz Architektura i Urbanistyka, które upoważniają ich posiadaczy do posługiwania się tytułem zawodowym inżynier architekt (skrót  inż. arch.) – odpowiednik Bachelor of Science in Architecture.

PROGRAM STUDIÓW

Zgodnie z regulaminem studiów do uzyskania absolutorium (dopuszczenia do egzaminu dyplomowego) konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotow przewidzianych w programie studiów. Jest to warunek niezależny od uzyskanej liczby punktów ECTS.