Badania interesariuszy wewnętrznych

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze kształcenia jest jednym z priorytetów władz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dobrze rozwinięta współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym owocuje nie tylko lepszym dopasowaniem oferty edukacyjnej do zapotrzebowania rynku pracy, ale również ułatwia przepływ wiedzy jak i innowacji pomiędzy Uczelnią a gospodarką. Realizowane badanie otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału ma na celu pozyskanie i wykorzystanie informacji uzyskanych od interesariuszy wewnętrznych (studentów) w celu dostosowania i powiązania procesu kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz Strategią Wydziału i Misją Uczelni.

Cele szczegółowe badania:

  1. Ocena zakresu, aktualności i zgodności udostępnianej publicznie informacji o programiekształcenia i jego realizacji (studenci I roku I iII stopnia).
  2. Ocena zakresu, aktualności i zgodności udostępnianej publicznie informacji o programiekształcenia i jego realizacji (studenci wszystkich lat).
  3. Ocena bazy dydaktycznej i naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Wydziału Architektury oraz Politechniki Warszawskiej (studenci wszystkich lat).
  4. Ocena stopnia zaangażowania studentów, w podziale na lata studiów w działalność zarobkową z uwzględnieniem przeciętnej tygodniowej liczby godzin zaangażowania w pracęzarobkową oraz związku omawianego stopnia zaangażowania z wynikami studiów, w tym z brakiem zaliczenia przedmiotów (studenci wszystkich lat I iII stopnia).

Badaniem została objęta cała populacja obecnych studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Badanie zostało przeprowadzone między 22 marca a 4 kwietnia 2018 roku. Próba badawcza składa się ze 100 wypełnionych ankiet, które zostały zebrane -zewzględu na specyfikę badania – metodą doboru nieprobabilistycznego sieciowego:kwestionariusz badawczy został udostępniony badanej populacji, czyli wszystkim studentom i studentkom Wydziału Architektury, a wypełnienie jej zależało jedynie od ich decyzji. Struktura próby nie była kontrolowana, zatem nie można powiedzieć, że badania są reprezentatywne dla całego Wydziału, a jedynie – dla tej części studentów, która zdecydowała się na wzięcie udziału w badaniu. 

Uwaga: Z uwagi na niewielką liczbę odpowiedzi, należy powyższe przykłady traktować raczej jako inspirację, a nie – wnioski.