Dyplomy

Ważna informacja dla dyplomantów

Ogólne warunku przeprowadzenia obron w trybie zdalnym reguluje zarządzenie Rektora PW w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych.

 -----------------------------------

Dyplomy inżynierskie

------------------------------------

Procedura dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej:

1. W dniu złożenia gotowości do dyplomu student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

 • Oświadczenie autora pracy dyplomowej
  Oświadczenie można wygenerować z modułu APD systemu USOS
 • Druk seminariów i wykładów wybieralnych
 • Druk praktyk zawodowych
 • Podpisane oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (wg wzoru, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW)

Aby otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym i odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim, należy dołączyć:

 • Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i w języku obcym podpisane przez dyplomanta i jego promotora (streszczenia muszą zawierać tytuł pracy dyplomowej)

Jeśli dyplomant jest osobą skreśloną z listy studentów, należy dołączyć:

 • Formularz wznowienia na obronę pracy dyplomowej

 

Dokumenty składamy w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem i nr albumu.

 

2. W związku z nową procedurą sporządzania suplementu do dyplomu, po złożeniu dokumentów wymienionych w pkt. 1, w systemie USOSweb student, niezwłocznie po  wygenerowaniu przez dziekanat suplementu(o czym zostanie powiadomiony mailowo) zobowiązany jest:

 • Potwierdzić poprawności danych osobowych 
 • Poinformować  o udzieleniu licencji PW na udostępnienie pracy dyplomowej
 • Złożyć wniosek o wydanie dyplomu i suplementu (za dyplom oraz suplement może zostać naliczona opłata, którą należy wpłacić na indywidualne konto)
 • Potwierdzić dane zawarte w suplemencie (suplement należy sprawdzić, zatwierdzić lub cofnąć do poprawy)

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie potwierdzą suplementu nie zostaną dopuszczeni do obrony pracy dyplomowej. Warunkiem dopuszczenia do obrony dyplomu jest również brak zaległości finansowych oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów.

 

Po obronie w Bibliotece Wydziałowej należy złożyć jeden egzemplarz pracy dyplomowej.

Po wydaniu w USOSwebie e-obiegówki prosimy również o wyrażanie zgody na monitorowanie  kariery zawodowej absolwenta Politechniki Warszawskiej.

 

Obrony zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, zaś wystawa dyplomów odbędzie się wirtualnie.

Poniżej podajemy szczegółowy terminarz:

Terminarz jest dostępny także w wydziałowym kalendarium.

UWAGA: zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 268/XLVII/2015 z dnia 11 marca 2015 r w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura - studia na kierunku Architektura i Urbanistyka były prowadzone tylko do końca września 2019 roku. Sesja wrześniowa 2019 była ostatnim terminem, w którym można obronić dyplom inżynierski na kierunku Architektura i Urbanistyka. Po tym terminie obrona dyplomu będzie możliwa wyłącznie na kierunku Architektura, co dla osób, które studiowały na kierunku Architektura i Urbanistyka wiąże się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych.

Tok dyplomowania na studiach I stopnia (inżynierskich) na Wydziale Architektury odbywa się zgodnie z Regulaminem Dyplomów Inżynierskich, uchwalonym przez Radę Wydziału Architektury PW

Prace inżynierskie są archiwizowane w ramach systemu elektronicznego APD. Wszyscy dyplomanci, którzy zamierzają przystąpić do obrony muszą posłużyć się APD, gdyż w oparciu o jego funkcje będą przydzielani koreferenci oraz zostanie sporządzony harmonogram.

Logowanie do APD następuje w sposób analogiczny do systemu USOS (ten sam identyfikator i hasło). Każdy dyplomant, po zalogowaniu powinien zobaczyć swoją pracę i może przystąpić do wypełniania pól, zgodnie z instrukcjami. Promotorzy powinni widzieć wszystkie prowadzone przez siebie prace.

W chwili zgłoszenia gotowości gotowa praca musi być wgrana do APD. Na tej podstawie Promotorzy dokonają oceny i ewentualnego dopuszczenia do wystawy. Bez akceptacji Promotora komisja dziekańska nie może dopuścić pracy do obrony. Proszę więc o przestrzeganie terminów. W ciągu dwóch tygodni, pomiędzy gotowością i wystawą, możliwe jest dokonywanie korekt, lecz zależy to od ustaleń z Promotorem. 

Po przyjęciu pracy przez komisję, informacja i formularz opinii będą dostępne dla Recenzentów w APD. Promotorzy muszą swoje opinie sporządzić wcześniej, aby po wpisaniu i zatwierdzeniu przesłać na kolejny krok do Recenzentów. Opinie widoczne będą dla trzech osób uczestniczących w obronie (Dyplomant, Promotor, Recenzent).

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią wyświetlaną w APD i tematami przyjętymi w kartach – proszę o kontakt z dziekanatem

Adres serwisu APD : https://apd.usos.pw.edu.pl

W celu przystąpienia do wykonywania dyplomu należy złożyć Kartę Dyplomu zgodnie z procedurą wynikającą z Wyżej wymienionego regulaminu. Karty Dyplomu ważne są do daty podanej w treści. Schematy harmonogramów dyplomowych wywieszono przed dziekanatem.

Oprócz informacji podanych w pliku należy zapoznać się z zasadami działania Archiwum Prac Dyplomowych.

Przystąpienie do obrony, wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Termin wgrania pracy do serwisu podany jest w kalendarium (brak pracy w APD oznacza niemożność złożenia gotowości).

Szczegółowa instrukcja obsługi APD (pdf, 1,14 MB)

Wymogi edytorskie prac dyplomowych określone w zarządzeniu Rektora nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016.

Do pracy nad dyplomem można przystąpić mając zaliczone wszystkie projekty.

Uwaga: według zasady elastycznego studiowania i regulaminu studiów czteroletnie studia inżynierskie mogą trwać do 5 lat, przy spełnieniu warunków rejestracji na kolejne dodatkowe semestry. Warunkiem możliwości studiowania przez dodatkowy rok jest posiadanie przedmiotów do zaliczenia. Zatem po uzyskaniu absolutorium w semestrze letnim (koniecznego do wywieszenia dyplomu) nie ma możliwości dalszych rejestracji.

W celu uzyskania absolutorium należy zrealizować cały program studiów. Zgodnie z tym programem oraz obowiązującym regulaminem Studium Języków Obcych obowiązuje zaliczenie 180 godzin lektoratów (niezależnie od uzyskanej liczby punktów ECTS) oraz egzaminu B2.

Zgodnie z regulaminem studiów udział w sesji poprawkowej wymaga złożenia podania do Prodziekana ds Studiów. Szczegóły w wydziałowym terminarzu.

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą mieli możliwości otrzymania suplementu do dyplomu, odpisu dyplomu w języku obcym.

---------------------------

Dyplomy magisterskie

--------------------------------------

Procedura dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej:

1. W dniu złożenia gotowości do dyplomu student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

 • Oświadczenie autora pracy dyplomowej
  Oświadczenie można wygenerować z modułu APD systemu USOS
 • Druk seminariów i wykładów wybieralnych 
 • Podpisane oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (wg wzoru, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW)

Aby otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym i odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim, należy dołączyć:

 • Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i w języku obcym podpisane przez dyplomanta i jego promotora (streszczenia muszą zawierać tytuł pracy dyplomowej)

Jeśli dyplomant jest osobą skreśloną z listy studentów, należy dołączyć:

 • Formularz wznowienia na obronę pracy dyplomowej

 

Dokumenty składamy w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem i nr albumu.

 

2. W związku z nową procedurą sporządzania suplementu do dyplomu, po złożeniu dokumentów wymienionych w pkt. 1, w systemie USOSweb student, niezwłocznie po  wygenerowaniu przez dziekanat suplementu (o czym zostanie powiadomiony mailowo) zobowiązany jest:

 • Potwierdzić poprawności danych osobowych 
 • Poinformować  o udzieleniu licencji PW na udostępnienie pracy dyplomowej
 • Złożyć wniosek o wydanie dyplomu i suplementu (za dyplom oraz suplement może zostać naliczona opłata, którą należy wpłacić na indywidualne konto)
 • Potwierdzić dane zawarte w suplemencie (suplement należy sprawdzić, zatwierdzić lub cofnąć do poprawy)

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie potwierdzą suplementu nie zostaną dopuszczeni do obrony pracy dyplomowej. Warunkiem dopuszczenia do obrony dyplomu jest również brak zaległości finansowych oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów.

 

Po obronie w Bibliotece Wydziałowej należy złożyć jeden egzemplarz pracy dyplomowej.

Po wydaniu w USOSwebie e-obiegówki prosimy również o wyrażanie zgody na monitorowanie  kariery zawodowej absolwenta Politechniki Warszawskiej.

 

 

Obrony zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, zaś wystawa dyplomów odbędzie się wirtualnie.

Poniżej podajemy szczegółowy terminarz:

Terminarz jest dostępny także w wydziałowym kalendarium.

UWAGA: zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 284/XLVII/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura - studia na kierunku Architektura i Urbanistyka były prowadzone tylko do końca września 2019 roku. Po tym terminie obrona dyplomu będzie możliwa wyłącznie na kierunku Architektura, co dla osób, które studiowały na kierunku Architektura i Urbanistyka wiąże się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych.

Kwestie związane z procesem dyplomowania na Wydziale Architektury PW określa

Prace magisterskie rozpoczęte w tym roku na naszym Wydziale będą archiwizowane w ramach systemu elektronicznego APD. Wszyscy dyplomanci, którzy zamierzają przystąpić do obrony muszą posłużyć się APD, gdyż w oparciu o jego funkcje będą przydzielani koreferenci oraz zostanie sporządzony harmonogram.

Logowanie do APD następuje w sposób analogiczny do systemu USOS (ten sam identyfikator i hasło). Każdy dyplomant, po zalogowaniu powinien zobaczyć swoją pracę i może przystąpić do wypełniania pól, zgodnie z instrukcjami. Promotorzy powinni widzieć wszystkie prowadzone przez siebie prace.

W chwili zgłoszenia gotowości gotowa praca musi być wgrana do APD. Na tej podstawie Promotorzy dokonają oceny i ewentualnego dopuszczenia do wystawy. Bez akceptacji Promotora komisja dziekańska nie może dopuścić pracy do obrony. Proszę więc o przestrzeganie terminów. W ciągu dwóch tygodni, pomiędzy gotowością i wystawą, możliwe jest dokonywanie korekt, lecz zależy to od ustaleń z Promotorem. 

Po przyjęciu pracy przez komisję, informacja i formularz opinii będą dostępne dla Recenzentów w APD. Promotorzy muszą swoje opinie sporządzić wcześniej, aby po wpisaniu i zatwierdzeniu przesłać na kolejny krok do Recenzentów. Opinie widoczne będą dla trzech osób uczestniczących w obronie (Dyplomant, Promotor, Recenzent).

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią wyświetlaną w APD i tematami przyjętymi w kartach – proszę o kontakt z dziekanatem

Adres serwisu APD : https://apd.usos.pw.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat procedury dyplomów magisterskich: (plik pdf do pobrania). Oprócz informacji podanych w pliku należy zapoznać się z zasadami działania Archiwum Prac Dyplomowych. Przystąpienie do obrony, począwszy od sesji czerwcowej 2014 wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Terminem wgrania pracy do serwisu jest termin gotowości, podany w kalendarium.

Przystąpienie do obrony, wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Termin wgrania pracy do serwisu podany jest w kalendarium ( nie wgranie pracy do APD oznacza niemożność złożenia gotowości).

Przed cofnięciem pracy do poprawy prosimy o odczekanie dwóch dni

Szczegółowa instrukcja obsługi APD

UWAGA

Zgodnie z regulaminem studiów udział w sesji poprawkowej wymaga złożenia podania do Prodziekana ds Studiów. Szczegóły w wydziałowym terminarzu.

Według zasady elastycznego studiowania i regulaminu studiów dwuletnie studia magisterskie mogą trwać do 3 lat, przy spełnieniu warunków rejestracji na kolejne dodatkowe semestry. Warunkiem możliwości studiowania przez dodatkowy rok jest posiadanie przedmiotów do zaliczenia. Zatem po uzyskaniu absolutorium w semestrze letnim (koniecznego do wywieszenia dyplomu) nie ma możliwości dalszych rejestracji.

W celu uzyskania absolutorium należy zrealizować cały program studiów. Zgodnie z tym programem oraz obowiązującym regulaminem Studium Języków Obcych obowiązuje zaliczenie 180 godzin lektoratów (niezależnie od uzyskanej liczby punktów ECTS) oraz egzaminu B2.

Zgodnie z regulaminem studiów udział w sesji poprawkowej wymaga złożenia podania do Prodziekana ds Studiów. Szczegóły w wydziałowym terminarzu.