Nostryfikacja

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu magisterskiego należy złożyć następujące dokumenty: 

- wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego skierowanego do Rektora Politechniki Warszawskiej

    Wniosek ten powinien zawierać nast. dane:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą oraz numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z krajem jego wydania;

2) pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;

3) datę wydania dyplomu;

4) nazwę instytucji, która wydała dyplom;

5) nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;

6) nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom.

 We wniosku powinno zostać zawarte oświadczenie/zobowiązanie o uiszczeniu opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

 

- oryginał dyplomu uzyskanego za granicą oraz kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów oraz uzyskane efekty uczenia się (np. suplement do dyplomu, wykaz  przedmiotów i ocen wraz z opisami zawartości merytorycznej przedmiotów). Należy mieć również oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem

- świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba występująca o nostryfikację dyplomu, została przyjęta na studia (np.: w przypadku studiów drugiego stopnia świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiące podstawę przyjęcia na studia i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia stanowiący podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia)

- zaświadczenie/zaświadczenia o uprawnieniach posiadacza dyplomu/dyplomów w zakresie uprawnień zawodowych, uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia i studiach doktoranckich, ubiegania się o stopień doktora wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA (ul. Polna 40 00-635 Warszawa);
w przypadku ubiegania się o nostryfikację studiów drugiego stopnia wymagane jest zaświadczenie dla obu dyplomów: dyplomu ukończenia studiów pierwszego i dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia;
(informacje o sposobie uzyskania zaświadczenia https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach)

- oświadczenie osoby występującej o nostryfikację dyplomu o miejscu i dacie urodzenia

- oświadczenie, że dyplom uzyskany za granicą nie był przedmiotem postępowania w żadnej innej polskiej uczelni

- inne: dokumenty zaświadczające nabyte kwalifikacje zawodowe i posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe inne niż wyżej wymienione

ponadto należy złożyć również:

- życiorys

- zalecane jest złożenie portfolio prac wykonanych w trakcie studiów

Pierwszym etapem procedury nostryfikacyjnej dyplomu jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów w Biurze Głównego Specjalisty ds. Kształcenia Politechniki Warszawskiej po wcześniejszym kontakcie mailowym.

E-mail: lucyna.szypulska@pw.edu.pl

Na ich podstawie wydziałowa komisja ds. kształcenia podejmie decyzję czy wnioskodawca powinien dostarczyć dodatkowe dokumenty. Przy braku konieczności uzupełnienia wniosku komisja podejmuje decyzję czy dyplom może być nostryfikowany i czy wymagane będą jakieś różnice programowe do zaliczenia.

Koszt nostryfikacji to kwota 3200 zł.