Losy absolwentów WAPW

Początki badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów został wdrożony w Politechnice Warszawskiej
w roku 2012 na mocy wówczas obowiązujących zapisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
W roku 2012 przeprowadzono badanie pilotażowe przy wsparciu zewnętrznej firmy badawczej Pb Online. Po stronie Politechniki Warszawskiej badanie koordynowało Biuro Karier (Zarządzenie Rektora PW nr 31/2012). Metodyka badania wynikała poniekąd z zaleceń ustawy. Badanie zaprojektowano tak, aby objąć nim absolwentów w okresie około roku, trzech i pięciu lat od czasu ukończenia studiów w PW.

Metodyka badania

Zespół Biura Karier (wówczas: socjolog i dwóch psychologów) skonstruował stosowaną do dziś ankietę obejmującą pytania związane z przebiegiem studiów na PW, oceną studiów na PW i na konkretnych Wydziałach, samooceną kompetencji oraz aktualną sytuacją zawodową badanych absolwentów.

Badanie przeprowadzane jest techniką  CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Ankieta rozsyłana jest na adresy mailowe absolwentów, którzy w momencie dopełniania formalności związanych
z otrzymaniem dyplomu, wyrazili chęć udziału w badaniu oraz zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych.

Od 2013 roku Biuro Karier realizuje badanie wspólnie z Działem Badań i Analiz CZIiTT PW. Metodyka badania oraz samo narzędzie badawcze corocznie poddawane jest rewizji. Zbierane są informacje zwrotne od Wydziałów i innych jednostek PW. Wprowadzane zmiany mają m.in. na celu dostarczanie informacji pomocnych w podnoszeniu jakości kształcenia w PW.

Wyniki badania

Wyniki badania przekazywane są Władzom Uczelni oraz Władzom Wydziałów w postaci raportu ogólnego i suplementów wydziałowych. Prezentacja wyników badania publikowana jest na stronie głównej PW, na stronie Biura Karier (https://www.bk.pw.edu.pl/pakiet-dla-absolwentow ) oraz na niektórych stronach wydziałowych. W ciągu roku akademickiego publikowane są pomniejsze artykuły i realizowane prelekcje, w których dane z badania wykorzystywane są na cele doradztwa zawodowego dla studentów PW.

Regulacje prawne

Pomimo zniesienia obowiązku monitorowania losów absolwentów, Władze Politechniki Warszawskiej zadecydowały o utrzymaniu badania. Aktualnie badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej regulowane jest przez Zarządzenie Rektora PW nr 51/2017,  z dnia
24 października 2017 r.

Na mocy Zarządzenia badanie koordynuje Biuro Karier, a realizuje Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.