Biblioteka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

KONTAKT

ul. Koszykowa 55, parter, pokój 2
tel. 22 234 55 47; e-mail biblioteka.arch@pw.edu.pl

***

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek-piątek 8:30-15:30

***

Podstawowe informacje dotyczące działalności biblioteki w czasie pandemii

Ze względów bezpieczeństwa należy:

  1. zasłonić usta i nos maseczką
  2. zachować odległości minimum 1,5 metra
  3. zdezynfekować dłonie.

Do czytelni prosimy wchodzić pojedynczo i zajmować miejsca wyznaczone przez bibliotekarza. Przy stanowisku bibliotecznym może przebywać tylko 1 użytkownik.

Obsługa użytkowników biblioteki - w możliwym zakresie - odbywa się zdalnie: mailowo - biblioteka.arch@pw.edu.pl i telefonicznie - 22 234 5547. Regulamin korzystania z pomieszczeń biblioteki w czasie pandemii - patrz niżej.

Czytelnia Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

***

E-OBIEGÓWKI

Podpis na karcie obiegowej składamy absolwentom po dostarczeniu do biblioteki opisu pracy dyplomowej.

 

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW (wspólny katalog Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych PW):

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php#katalog

Bazy elektroniczne (dostęp pełnotekstowy do wybranych publikacji): http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/zasoby/lista-e-baz

Serwis dziedzinowy „Architektura. Urbanistyka. Sztuka” (zawiera informacje dotyczące zasobów dostępnych w Bibliotece Głównej PW oraz inne wiadomości):

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/bibliotekarze-dziedzinowi/architektura-urbanistyka-sztuka

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (sprowadza i udostępnia materiały z innych bibliotek):

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wypozyczalnia-miedzybiblioteczna

Baza Wiedzy i Repozytorium PW (zawiera informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów PW):

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych (tu także przysposobienie biblioteczne dla studentów I-go roku): Gmach Główny PW, pok. 161 b, 161 c, tel. 22 234 7300, tel./fax: 22 628 7184, e-mail: oin@bg.pw.edu.pl

Ewaluacja / bibliometria / instrukcje Na stronie Biblioteki Głównej PW znajdują się materiały instruktażowe dla pracowników i doktorantów, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji dyscyplin naukowych w PW. Dotyczą postanowień wskazanych w zarządzeniach Rektora odnośnie Kryterium I w ewaluacji, m.in. integracja BW-ORCID, integracja PBN-POLon-ORCID, Oświadczenie 3.

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Instrukcje (pw.edu.pl)

BiblioWawa (System Wypożyczeń Warszawskich) Istnieje możliwość wypożyczania książek z bibliotek innych warszawskich uczelni. BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych, oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tych bibliotek na zasadzie wzajemności. Z systemu mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia w PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych PW;
  • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Osoby zainteresowanie BiblioWawa powinny zgłosić się do Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71). Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

 

*** 

O BIBLIOTECE

W bibliotece znajduje się wypożyczalnia i dwie czytelnie: 1) czytelnia czasopism bieżących, nowości książkowych i podstawowych podręczników oraz 2) czytelnia główna, gdzie dostępne są m.in. słowniki i encyklopedie. W czytelniach użytkownicy mają swobodny dostęp do zbiorów. Mieszczą się one w otwartych strefach i mają charakter ogólnodostępny. Zbiory przechowywane w magazynie dostarcza użytkownikom bibliotekarz. Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i budownictwa oraz varsaviana. Udostępnia obronione na Wydziale Architektury PW rozprawy doktorskie i opisy prac dyplomowych. W swoim księgozbiorze posiada stare druki.

  

PRACOWNICY BIBLIOTEKI

kustosz bibl. mgr Marek OGŁOBLIN

mgr Blanka Natalia KANIA

Jan BOCHENEK

Jerzy RUDNICKI