Specjalności studiów magisterskich

Na studiach magisterskich na naszym Wydziale istnieje możliwość wyboru specjalności, w ramach której będziecie Państwo studiowali począwszy od 2 semestru. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku architektura. 

Zasady zapisów na specjalności:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Architektury PW nr 222/11/2017 z dnia 26 września 2017 r. 

1. Decyzją Rady Wydziały na WAPW powołano osiem specjalności studiów magisterskich: A1 – Architektura idei; A2 – Architektura środowiska zamieszkiwania; A3 – Architektura technologii i struktury; AiU1 – Architektura i Urbanistyka – miasto jako miejsce rozwoju; AiU2 - Architektura i Urbanistyka – miasto jako miejsce życia; DA- Dziedzictwo architektoniczne; AI – Architektura informacyjna: AW- Architektura Wnętrz i Form Przemysłowych 

2. Dziekan uruchamia specjalności po zapisach. Istnieje ustalany co roku górny i dolny limit liczebności specjalności. Brak wystarczającej liczby kandydatów powoduje rezygnację z uruchomienia specjalności. 

3. Zapis do specjalności przebiega dwuetapowo. 

o Pierwszy etap odbywa się z początkiem drugiej połowy pierwszego semestru. Każda ze specjalności dysponuje pulą 50% (zaokrąglone w górę) miejsc, które przydziela na podstawie analizy portfolio, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Możliwość studiowania w specjalności dla wybranych osób ulega potwierdzeniu po zakończeniu sesji (muszą one spełnić warunki rejestracji) 

o Zapis na pozostałe miejsca odbywa się po zakończeniu zajęć Projektu Architektonicznego 1 (A1). Przeprowadzany jest w ramach systemu USOS jako rejestracja bezpośrednia do grup z rankingiem średniej 

4. Ranking średniej w zapisach do specjalności tworzony jest z uwzględnieniem: - oceny z Projektu Architektonicznego 1 (A1) (70%) - średniej ocen ze studiów inżynierskich (wykazanej w suplemencie, 30%) 

5. Studenci zakwalifikowani do specjalności nie muszą w kolejnych semestrach wybierać przedmiotów fakultatywnych 

6. Osoby, które nie wybrały specjalności studiują wybierając przedmioty fakultatywne z oferty wydziałowej (w ramach wolnych limitów w grupach) 

7. Przejście z trybu specjalnościowego do trybu ogólnego możliwe jest w drodze rezygnacji lub jako skutek niespełnienia wymagań wewnętrznych specjalności (np. związanych z zaliczeniem przedmiotów fakultatywnych) 

8. Praca dyplomowa musi spełniać wymagania Wydziału niezależnie od wybranej specjalności. Nie ma formalnych ograniczeń dotyczących wyboru Promotora pracy magisterskiej w skali Wydziału, jednak specjalności mogą wymagać określonej tematyki pracy. 

Poniżej zamieszczamy opisy oferowanych specjalności

A1

Specjalność A1 - Architektura idei

A2

Specjalność A2 - Architektura miejsca zamieszkiwania

A3

Specjalność A3 - Architektura technologii i struktury

AiU1

Specjalność AiU1 - Architektura i urbanistyka - miasto jako miejsce rozwoju

AiU2

Specjalność AiU2 - Architektura i urbanistyka - miasto jako miejsce do życia

AI

Spacjalność AI - Architektura informacyjna

DA

Specjalność DA - Dziedzictwo architektoniczne

AW

Specjalność AW - Wnętrza i Formy Przemysłowe w Architekturze i Urbanistyce