A1

Specjalność A1 - Architektura idei

ARCHITEKTURA IDEI

koordynator: dr hab. inż. arch. Radosław ACHRAMOWICZ, prof PW

limit miejsc 20

>>> prezentacja ścieżki <<<

POWODY I CELE UTWORZENIA

Ścieżka „Architektura Idei” jest skoncentrowana na zbudowaniu związków projektowania architektonicznego i towarzyszącej mu teorii tak, by umieć umiejscowić siebie jako projektanta w obliczu wielości tendencji, koncepcji, trendów i wartości obecnych we współczesnej architekturze. Przez trzy semestry studiów magisterskich dokonujemy tego przede wszystkim organizując projektowanie wokół uporządkowanej teorii, co pomaga w formułowaniu:

 • indywidualnych koncepcji autorskich
 • ich argumentacji
 • ich komunikacji

Zajęcia prowadzą architekci – praktycy z umiejętnością naukowej refleksji, popartej dokonaniami teoretycznymi. Stwarza to warunki dla niezbędnej symbiozy doświadczeń, umiejętności i ostrożności koniecznej do współpracy pozbawionej dominacji, a opartej na wiedzy i szacunku.

Bez idei, która hierarchizuje zauważone w danym zadaniu architektonicznym problemy, nie sposób wyjaśnić kolejnych decyzji projektowych. Bez żywych relacji teorii i praktyki nie stworzymy prawdziwie niezależnych i autonomicznych projektów. Bez odniesienia do wartości łatwo utracić z pola widzenia człowieka – będącego miarą i celem naszych działań.

Prowadzimy projekty, gdzie wypełniamy termin „Idea” treściami, które są znaczące i nie stanowią dodatku dopisywanego do opisu projektu post factum, a są tak początkiem jak i końcem świadomego procesu budowania koncepcji.

 

STRUKTURA MERYTORYCZNA

Po ukończeniu studiów w ramach tej ścieżki studenci (tki) mają być wyposażeni (one) w wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie indywidualne, świadome i oparte na współczesnej teorii. Zajęcia są skierowane na kształcenie umiejętności zaprezentowania swojego projektu z odpowiednią argumentacją akcentującą wartości i ich hierarchię, problemy danego zadania w sposób komunikatywny tak poprzez środki wizualne, jak też przez zakres i logikę komponentu teoretycznego.

 

PROGRAM SPECJALNOŚCI

Program specjalności obejmuje wykłady, seminaria oraz zajęcia projektowe w ramach oferowanych projektów, wg złożonej oferty wraz z opisem.

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI (SYLABUS)

SEMESTR II MGR

WYKŁADY: ARCHITEKTURA IDEI

(R. Achramowicz, P. Grodzicki, T. Olszewski)

Pierwsza seria wykładów odnosi się do świata idei w architekturze: współczesnych, przeszłych i przyszłych. Jest zaproszeniem do dyskusji na tematy:

 1. Sens i bezsens idei: czym są i po co nam one?
 2. Idea :człowiek dla człowieka , człowiek dla architektury, człowiek dla samego siebie
 3. Akcja – reakcja. Dialektyczne meandry architektury XX wieku
 4. Idea: człowiek dla człowieka, człowiek dla architektury, człowiek dla samego siebie
 5. Praktyczni teoretycy: inflacja idei od Corbusiera do BIG'a
 6. Komunikatywna funkcja architektury
 7. Obraz jako nośnik znaczenia
 8. Utopia i utylitaryzm – wybrane źródła idealizmu architektonicznego
 9. Od krytycznej rekonstrukcji do marketingowej symulakry
 10. Diagramy jako narzędzie reprezentacji w architekturze, cz.1
 11. Diagramy jako narzędzie reprezentacji w architekturze, cz.2
 12. Wirtualność dziś - utopia, wizjonerstwo czy rzeczywistość
 13. Zagadnienia autorstwa, twórczości i procesu twórczego w różnych sztukach projektowych
 14. Efemeryczna materia światła i jej znaczenie w architekturze
 15. TEST

SEMINARIUM: BAZA 

(P. Grodzicki)

BAZA (P. GRODZICKI)

Seminarium BAZA jest dedykowanym elementem programowym studiów magisterskich rozumianych jako łączenie biegłości praktycznej z teoretyczną w realizacji wyzwań w eksperymentalnych obszarach wymagających budowania konstrukcji myślowych i projektowych od podstaw. Zadaniem BAZY jest badawcze, teoretyczne, filozoficzne wsparcie i rozszerzenie świadomego procesu projektowego prowadzonego w ramach projektu „Konfrontacje”, stymulowanie własnego rozwoju studentów, integrowanie interdyscyplinarnej wiedzy wokół architektury. Inspiracją tego podejścia jest rozdział pierwszy „O Architekturze…” Witruwiusza: „Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności…”. Jest, podążając za stwierdzeniem Bernarda Tschumiego, budowaniem architektury jako „formy wiedzy”, a nie tylko „wiedzy o formach”.

Seminarium ma charakter badawczy, interaktywny, organizowane jest na wzór sesji naukowej, panelu dyskusyjnego. Tematyka obejmuje cztery obszary:

 • hybryda, hiperstruktura, człowiek - nowe środowisko – tematy związane z problemem badawczym projektu architektonicznego
 • metoda architektury
 • definiowanie architektury
 • centrum, pogranicza, ekstrema, mutacje architektury

Wśród omawianych wspólnie zagadnień znajdą się między innymi: aspekty życia – obszary zmiany; metabolizm miasta i architektury; porządek i chaos; allometria w architekturze; idealne miasto, dom środowisko; metoda naukowa - projekt jako hipoteza; memetyka architektury.

Seminarium kończy napisanie eseju teoretycznego w formacie artykułu naukowego.

PROJEKT: KONFRONTACJA

(P. Grodzicki, M. Goncikowski, T. Olszewski)

W skrócie: oczekiwana jest koncepcja projektowa NOWEGO środowiska, inspirowana WIELKIMI IDEAMI architektury, uwzględniająca przyszłość (5-10 lat) – ZMIANĘ, środowiska „3.0” w swych FUTURYSTYCZNYCH antycypacjach, jednak nie odcinającego się od HISTORIIjako źródła, tworzącego SYSTEM ARCHITEKTURY, wciąż jednak głęboko skoncentrowanego na CZŁOWIEKU jako mierze ostatecznej.

Projekt eksperymentalno-badawczy zorientowany na eksplorację zagadnień z pogranicza idei i praktyki architektonicznej, ich historii i przyszłości, wysokiej technologii i najbardziej podstawowych potrzeb. Jednym z celów zadania jest osobista KONFRONTACJA– przez praktykę i doświadczenie - z wielkimi ideami i ideałami, filozofią, wyzwaniami architektury, integrowanie ich we własnym działaniu projektowym w wymiarze współczesnym, futurystycznym, jak i historycznym.

Zadanie projektowe jest corocznie modyfikowane w ramach szerszego programu badawczo-dydaktycznego prowadzonego od kilku lat. Każdorazowo motywem przewodnim jest jedna ze znanych wielkich historycznych idei, która staje się wyzwaniem do zdefiniowania nowej struktury architektonicznej odpowiadającej dynamicznym zmianom stylu życia wywołanym rozwojem cywilizacyjnym i technologii.

Obiektem zainteresowania są:

 • architektoniczne nowe środowisko przyszłości – wpływ szeroko rozumianych zmian technologicznych i cywilizacyjnych na definiowanie struktury architektonicznej
 • struktura architektoniczna jako całościowe środowisko obejmujące wszystkie funkcje miasta (miasto w pigułce)
 • idealny budynek, idealne środowisko
 • człowiek jako centralne odniesienie architektury
 • hybryda – architektura jako koegzystencja i synergia programów
 • hiperstruktura – architektura jako system, architektura skal większych niż budynek

SEMESTR III MGR

WYKŁADY: WSPÓŁCZESNA TEORIA ARCHITEKTURY

(A. Lorens, M. Goncikowski, G. Stiasny)

Druga seria wykładów koncentruje się wokół zagadnień współczesnej teorii architektury. Jej celem jest zaznajomienie z warsztatem współczesnej teorii architektury i z opisującej ja literaturą tak periodykami jak i książkami .

Obejmuje tematy:

 1. Współczesna teoria architektury - specyfika i pojemność pojęcia.Cz.1
 2. Współczesna teoria architektury - specyfika i pojemność pojęcia Cz. 2
 3. Koncepcje teorii historycznej – główne nurty, geneza, konsekwencje dla współczesności
 4. Krytyka architektoniczna – standardy oceny i uzasadnienia
 5. Architektura przemysłowa a architektura użyteczności publicznej jako ilustracja transferu znaczeń – cz. 1
 6. Architektura przemysłowa a architektura użyteczności publicznej jako ilustracja transferu znaczeń – cz. 2
 7. Obraz architektury i architektura obrazu
 8. Relacje między sztuką filmu i architekturą .Spotkanie architektury i filmu na przykładzie wybranych aspektów budowy dzieła.
 9. Sytuacja architektury po pierwszej dekadzie 21 wieku –Zacieranie granic między dyscyplinami sztuki oraz przesuwanie granic i ekstremalność rozwiązań jako wyróżnik architektury 21 wieku – cz. 1
 10. Sytuacja architektury po pierwszej dekadzie 21 wieku – zacieranie granic między dyscyplinami sztuki oraz przesuwanie granic i ekstremalność rozwiązań jako wyróżnik architektury 21 wieku cz. 2
 11. Reprezentacja w architekturze – teorie Komunikacyjna rola architektury – znaczenie, komunikat, przekaz, symbol. Reprezentacja i komunikacja architektoniczna w świetle wpływu kultury masowej w tym kultury pop. Diagramy i ich rola w reprezentacji .
 12. Wyzwania przyszłości
 13. Zgłoszenie i omówienie wybranych przez słuchaczy pozycji bibliograficznych cz.1
 14. Zgłoszenie i omówienie wybranych przez słuchaczy pozycji bibliograficznych cz.2
 15. TEST

Dwa spotkania wykładowe poświęcone są relacjonowaniu przez słuchaczy wybranych pozycji z zaproponowanej bibliografii – książki oraz jej autora /ów z komentarzem prowadzącego ( 13, 14 )

PROJEKT WYBIERALNY INTERDYSCYPLINARNY

(R. Achramowicz)

Motywem przewodnim projektu są warszawskie przestrzenie niczyje i zdegradowane – czyli dysfunkcyjne, które przekształca się w ramach zadania w przestrzenie publiczne dostępne dla wszystkich. Studenci samodzielnie odnajdują i wskazują konteksty, które determinują proponowane przez nich autorskie rozwiązania projektowe. Projekt integruje w sobie skalę urbanistyczną i architektoniczną, ucząc syntetycznej i ideowej wypowiedzi na zadany temat. Kluczowym dla zaliczenia projektu jest umiejętność wyłonienia idei i zaprezentowania jej w postaci diagramów, a następnie przełożenia idei na koncepcję projektową, nad którą studenci pracują w początkowej fazie semestru. Charakterystyczne dla projektu jest to, iż studenci tworzą program obiektu / przestrzeni w oparciu o swoje własne analizy, wyznaczając zakres i RAMY dla projektu, w sposób indywidualny i zdefiniowany przez nich samych. 

Generalnie projekt jest prowadzony i oceniany w oparciu o 3 kategorie: 

- jakość architektoniczną

- jakość życia społecznego

- jakość środowiskową (poszanowania dla środowiska)

Przykładowy temat z ubiegłych lat: „PRZESTRZEŃ NICZYJA vs PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH - KREOWANIE MIASTA POPRZEZ SZTUKĘ. Projekt usprawnienia połączenia Bulwarów Wiślanych i Solca z Mostem Poniatowskiego na obszarze wyznaczonym przez węzeł komunikacyjny przy Wybrzeżu Kościuszkowskim wraz z arkadami Mostu.”

Projekt jest zorganizowane na wzór warsztatowy połączony z panelem dyskusyjnym, służącym wymianie idei. Projekt jest powiązany merytorycznie i organizacyjnie z Seminarium. Studenci pracują każdorazowo w grupach 2-3 osobowych, tożsamych z grupami opracowującymi równoległe seminarium. Dzięki synergii wynikającej z równoległego prowadzenia zajęć seminaryjnych i projektowych, studenci nabywają umiejętności zorganizowania projektowania wokół uporządkowanej teorii, co pomaga w formułowaniu: 

- indywidualnych koncepcji autorskich

- ich argumentacji

- ich komunikacji

SEMINARIUM WYBIERALNE

(R. Achramowicz)

Seminarium jest merytorycznie i organizacyjnie powiązane z równolegle prowadzonym Projektem Wybieralnym Interdyscyplinarnym. Stanowiąc równorzędny przedmiot względem Projektu ma za zadanie pomóc hierarchizować zauważone w równoległym zadaniu architektonicznym problemy. W tym sensie seminarium wprowadza komponent teoretyczny, zgodnie z zasadą, iż bez żywych relacji teorii i praktyki nie stworzymy prawdziwie niezależnych i autonomicznych projektów; a bez odniesienia do wartości łatwo utracić z pola widzenia człowieka – będącego miarą i celem naszych zamierzeń. U podstaw seminarium leży założenie, iż globalne zmiany wywołane rozwojem mediów elektronicznych, dynamiczna ekspansja technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz towarzyszące temu innowacje technologiczne, materiałowe jak i systemowe, zrewolucjonizowały niemal wszystkie dziedziny naszego życia, co ma kluczowe znaczenia dla zasad projektowania współczesnej architektury.

Istotnym komponentem seminarium jest tworzenie/nagrywanie FILMU, będącego swoistym esejem – autorską formą wypowiedzi na temat zadania projektowego uchwyconą w ruchomym obrazach. 

Inne zagadnienia podejmowane w ramach seminarium: 

- Lighting Master Plan i zagadnienie materii światła w przestrzeni miejskiej, 

- sztuka w mieście

- tożsamość miejsca,

- percepcja przestrzeni,

- idea i jej zapis w architekturze,

oraz inne obszary definiujące aktywność architekta jako interdyscyplinarną dziedzinę twórczą.

PROJEKT PRZEDDYPLOMOWY

(R. Achramowicz, A. Lorens)

Projekt ma charakter interdyscyplinarny lokujący się na styku ARCHITEKTURA-DESIGN W ramach projektu opracowywane są nieduże formy o nieskomplikowanej funkcji. Nacisk jest położy na rozwiązania materiałowe i użytkowe, a także na indywidualne metody prezentacyjne oparte na atrakcyjnych i niestandardowych rozwiązaniach rysunkowych, wykraczające poza przyjęte normatywy architektoniczne.

Przykładowy temat z ubiegłych lat: „PROJEKT RZEKA. Nadwiślański adaptowany obiekt z pogranicza małej architektury i wzornictwa przemysłowego, zintegrowany z warszawskim krajobrazem”. Projekt ten ma na celu powiązanie wzornictwa przemysłowego i małoskalowej architektury z żywym, częściowo dzikim, a częściowo zagospodarowanym i zdefiniowanym krajobrazem. Ponadto projekt ma za zadanie wprowadzenie w życie zasad projektowania zrównoważonego, przy systemowym podejściu z pogranicza designu i architektury i proekologicznych materiałów i zastosowanych instalacji. Będąc odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczne, takie jak mobilność i tymczasowość, stanowi interpretację współczesnej architektury adaptowalnej.

Specjalność A1: Architektura Idei - informacja o zapisach

Zapraszamy osoby zainteresowane do składania aplikacji w zapisach na zajęcia specjalności A1 - Architektura Idei. Aplikacja powinna zawierać:

- list motywacyjny

- portfolio wybranych najlepszych projektów

Aplikację w formie jednego pliku PDF prosimy przesłać mailem na adres pawel.grodzicki@pw.edu.pl lub przez Teams (Paweł Grodzicki). W temacie maila / czata prosimy wpisać „A1 aplikacja 22”. Nazwa pliku powinna mieć format: >A1_22_Nazwisko Imię.PDF<. Termin składania aplikacji do piątku 9.12.2022 włącznie.

O dalszym postepowaniu będziemy informować.

Zespół specjalności A1.