Urban Redefinition Based Studies

W październiku 2024 r. uruchamiamy nowy kierunek studiów drugiego stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w języku angielskim! 

Świat jest coraz bardziej zurbanizowany i poddany presji globalnych procesów a miasta stają się dominującą formą osadnictwa ludzkiego, która jest unikalna w skali lokalnej i jednocześnie połączona w globalną sieć. Miasta są fenomenem, w którym ujawnia się większość palących problemów społecznych.

Studia urbanistyczne, w których miasto jest zarówno podmiotem, jak i kontekstem, są programem interdyscyplinarnym, a glokalizacja - sposoby, w jakie dynamiczne siły globalne oddziałują z lokalnymi warunkami - jest kluczową częścią wieloskalarnej perspektywy programu. Ma ona zasadnicze znaczenie dla nowych podejść w ważnych dziedzinach polityki miejskiej, takich jak planistyczne podejście do kultury, gospodarki oraz przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie jej skutków.

URBS został opracowany w sposób mający zapewnić wciągający, oparty na doświadczeniu program studiów urbanistycznych, który nie zamyka się w granicach podziałów geograficznych ani dyscyplin naukowych, pozwalając ogarnąć różnorodność sił kształtujących miasto XXI wieku.

Dwuletni program jest sprofilowany w taki sposób, że na pierwszy plan wysuwa najnowsze technologie cyfrowe z wykorzystaniem zaawansowanych baz danych, czerpiąc jednocześnie z tradycji i bogatego doświadczenia Polskiej Szkoły Urbanistycznej, stworzonej na Politechnice Warszawskiej sto lat temu. Wykorzystane zostaną innowacyjne metody uczenia się, w tym oparte na metodzie Project-Based Learning, Design Thinking, wykorzystujące platformy cyfrowe i programy umożliwiające kształcenie na odległość oraz współpracę interdyscyplinarną.

Przykładowe przedmioty:

  • Redefinicja struktury miejskiej
  • Placemaking dla odporności
  • Przemiany obszarów funkcjonalnych
  • Przebudowa odporności miast
  • Współczesne przemiany społeczne
  • Ekonomia środowiskowa
  • Modelowanie algorytmiczne
  • Komunikacja wizualna – szkic, fotografia
  • Systemy Informacji Przestrzennej GIS
  • Big Data

 

Profil absolwenta:

Program studiów magisterskich bazujący na kształtowaniu umiejętności redefinicji dynamicznie zmieniających się pojęć opisujących funkcjonowanie miast przygotowuje studentów do samodzielnego doskonalenia się jako profesjonalista rozumiejący i potrafiący sprostać złożonym wyzwaniom, związanym z rozwojem obszarów miejskich, wynikającym z globalnych zmian. Program równoważy wiedzę teoretyczną, historyczną i warsztatową z nabyciem praktycznych umiejętności i doświadczenia. W ten sposób studenci zdobędą głęboką wiedzę i zrozumienie zjawisk miejskich, a jednocześnie umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytych doświadczeń.

Perspektywy zawodowe:  

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne do wypełnienia zarówno tradycyjnych, jak i powstających ról planistycznych (takich jak projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne i strategiczne, planowanie środowiskowe, planowanie i projektowanie krajobrazu, kształtowanie polityki i programowanie usług, doradztwo inwestycyjne). Do tych ukształtowanych lub powstających ról wniesiesz zintegrowane podejście i umiejętność stosowania bardziej interdyscyplinarnych i opartych na współpracy metod wpływania na rozwój miast. Jako absolwent będziesz przygotowany do konkurowania o lokalne i międzynarodowe stanowiska w organizacjach publicznych, prywatnych i non-profit, firmach planistycznych, architektonicznych i doradczych w zakresie polityki, instytutach badawczych i organizacjach pozarządowych.