AiU1

Specjalność AiU1 - Architektura i urbanistyka - miasto jako miejsce rozwoju

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW

Koordynator Specjalności: dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. uczelni

limit miejsc:  20

POWODY I CELE UTWORZENIA SPECJALNOŚCI AIU - MIASTO JAKO MIEJSCE ROZWOJU

Specjalność AiU1 - Architektura i Urbanistyka - Miasto jako miejsce rozwoju (nazwa angielska: City as the vehicle of development of civilisation) zajmuje się głównie wewnętrznymi obszarami miejskich aglomeracji, punktami centralnymi, krajobrazem i architekturą miasta zwartego, czyli tym co miasto spaja w jedną całość, co nie wyklucza np. rozwiązań policentrycznych. Oprócz głównego nurtu zagadnień specjalność zajmuje się także problemami rozwoju terenów peryferyjnych oraz zagadnieniami mieszkalnictwa.

Głównymi powodami utworzenia Specjalności AiU1 jest potrzeba rozwiązywania licznych współczesnych problemów rozwoju miast oraz związana z tym konieczność kształcenia fachowców w specjalności “Architektura i Urbanistyka”. Zapotrzebowanie na pracowników w tej specjalności ciągle wzrasta zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Miasta są ośrodkami rozwoju kultury i nauki, jak również głównymi czynnikami i miejscami rozwoju gospodarczego i postępu społecznego. Jako centra cywilizacji, miejsca koncentracji istotnych zasobów i sieci wpływów - prawidłowo zaplanowane i zarządzane - dają szansę rozwoju człowiekowi i chronią zasoby naturalne, dzięki koncentracji ludzi przy jednoczesnym ograniczeniu ich wpływu na środowisko naturalne. Niestety w XXI wielu na obszarach miejskich nasiliły się procesy destrukcyjne, takie jak nadmierne rozrastanie się terytorialne miast oraz postępująca degradacja środowiska zurbanizowanego.

Reakcją na te przemiany jest znaczny wzrost zainteresowania występującymi problemami rozwoju miast i podejmowanie prób ich rozwiązywania. Wśród najważniejszych działań wymienić należy: rewitalizację i rozwój wewnętrznych obszarów miast (w tym: obszarów zaniedbanych, obszarów tracących znaczenie oraz terenów niezagospodarowanych), strategię podniesienia jakości środowiska zbudowanego, strategię kreacji wysokiej jakości przestrzeni publicznych, strategię respektowania odrębnej kulturowej tożsamości każdego miasta –czyli respektowania jego „geniusz loci”, strategię zachowania i ochrony wszystkich znaczących elementów dziedzictwa naturalnego i kulturowego, strategię modernizacji sieci infrastrukturalnych i poprawy efektywności wydatkowania energii, strategię promocji społecznie akceptowanego miejskiego transportu.

Celem specjalności AiU1 - Architektura i Urbanistyka jest kształcenie studentów zgodnie z ich zainteresowaniami w zakresie współczesnych problemów rozwoju miast, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: przekształcanie i rozwój wewnętrznych obszarów miast, zapobieganie degradacji środowiska zurbanizowanego oraz rozwój miast w strefie obrzeżnej.

STRUKTURA MERYTORYCZNA KSZTAŁCENIA W RAMACH SPECJALNOŚCI

W związku z koncentracją na zagadnieniach priorytetowych Specjalność AiU1 - Architektura i Urbanistyka składa się z dwóch bloków programowych:

  • Blok H-CITY, H- jak Historical City, sem. II – dotyczący zjawiska rewitalizacji i rozwoju wewnętrznych obszarów miast
  • Blok E-CITY, E- jak Ecological City, Electronical City, sem. III – dotyczący zagadnień związanych z: rolą środowiska naturalnego w rozwoju współczesnych obszarów miejskich, włączeniem systemów i procesów informatycznych i informacyjnych do procesu projektowania i realizacji współczesnych struktur miejskich.

Dzięki działaniom w tym zakresie może nastąpić zmniejszenie zużycia zasobów (w tym przestrzeni – jako zasobu nieodnawialnego), a miasta nadal pozostaną miejscami bardzo zróżnicowanych aktywności i funkcji, centrami komunikacji, miejscami rozwoju kultury i nauki, czyli miejscami przyciągającymi ludzi i zapewniającymi im godziwe warunki rozwoju.

(Specjalność: „Architektura i urbanistyka” wpisana do dyplomu magisterskiego na kierunku „Architektura” to dodatkowy atut przy aplikowaniu o pracę.)

PROGRAM SPECJALNOŚCI

Program specjalności został przygotowany przez Katedrę Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego (KPUiKW).

Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. uczelni

Zgodnie z obowiązującym programem studiów magisterskich na kierunku Architektura w ramach każdej ze specjalności realizowanych jest 6 przedmiotów specjalnościowych (po 3 na semestrach 2 i 3).

Dodatkowo zespół realizujący będzie starał się oferować przedmioty z programu podstawowego studiów magisterskich: Projekt Urbanistyczny – centrum na semestrze 1, Problemy Urbanistyki Współczesnej (wykład i seminarium) na semestrze 2, Projekt Urbanistyczny – polityka przestrzenna) na semestrze 2.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI (SYLLABUS)

SEMESTR II

wykład (fakultet 2, 30h)

H-CITY: UWARUNKOWANIA I NARZĘDZIA REWITALIZACJI

Prowadzący: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL

Koordynator: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną, uwarunkowaniami i dobrymi praktykami rewitalizacji fragmentów miast i obszarów metropolitalnych  wynikającymi ze stanu faktycznego i prawnego rewitalizowanych obszarów oraz wiedzą o źródłach i konstrukcji formalnej (legislacyjnej) różnych dokumentów planistycznych oraz aktów prawnych z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji miast, zasad  tworzenia tego rodzaju dokumentów oraz korzystania z nich w procesach projektowania i realizacji inwestycji.

Pośrednim celem jest przygotowanie studentów do nowej roli architekta: konsultanta społecznego, doradcy deweloperskiego oraz koordynatora i zarządcy większymi projektami wielkoskalowymi rewitalizacji struktur miejskich. 

W ramach przedmiotu pogłębione i przybliżone będą dwie warstwy zagadnień związanych z rewitalizacją: teoretyczna i zrealizowana w różnych uwarunkowaniach w Europie i miastach polskich oraz warstwa legislacyjna, proceduralna w odniesieniu do warunków polskich.  

seminarium (fakultet 1)

ANALIZA ZMIANY W MIEŚCIE / WARSZAWA – BERLIN (fakultet 1, 60h)

Prowadzący: pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW i pracownicy Institut für Stadt - und Regionalplanung, Technische Universität Berlin, Koordynatorzy: mgr inż. arch. Mikołaj GOMÓŁKA, mgr inż. arch. Leszek WIŚNIEWSKI

Celem przedmiotu jest rozwój zainteresowań studenta problematyką miasta, pogłębienie wiedzy na temat współczesnych problemów dużych miast i umiejętności zastosowania tej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnego problemu za pomocą narzędzi takich jak projektowanie urbanistyczne, planowanie miejscowe, kompozycja urbanistyczna.

Celem przedmiotu jest także wymiana doświadczeń naukowych i projektowych pomiędzy studentami z różnych ośrodków akademickich (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Institut für Stadt -und Regionalplanung, Technische Universität  Berlin) dzięki pracy w międzynarodowym zespole, w tym rozwój umiejętności pracy zespołowej (uwaga: w zależności od sytuacji warsztaty planowane są w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym). Szczególnym zadaniem seminarium jest poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności analizowania przyczyn, skutków i potrzeby zmian w mieście oraz wykorzystania wiedzy i nabytych umiejętności w procesie projektowania.

Ogólny opis przedmiotu: Motywem wiodącym przedmiotu jest „zmiana”. Zmiana w przestrzeni jest celem i jednocześnie rezultatem jakiegokolwiek działania urbanistycznego i architektonicznego. Przestrzeń jest jednostkowym dobrem nie odtwarzalnym i łatwym do zniszczenia. Podejmując działania w przestrzeni, warto przeanalizować to, czym może być „zmiana”, jak do niej dochodzi, czym skutkuje, czym jest ona w odbiorze społecznym, kto zyskuje i kto traci.

Seminarium pod nazwą ANALIZA ZMIANY W MIEŚCIE podzielone zostało na dwie części: teoretyczną i praktyczną (warsztaty). Wiedza zdobyta w części pierwszej jest bazą do działań praktycznych (analizowania obszaru projektowania i projektu), będących głównym zadaniem części drugiej.

Na zadanie projektowe wybierany jest obszar (na przemian co dwa lata: w Berlinie lub Warszawie), który pełni istotną rolę w strukturze przestrzennej miasta i jednocześnie wymaga podjęcia konkretnych działań – zmiany - z powodu występujących na nim konfliktów przestrzennych, zaniedbań oraz powstania nowych współczesnych potrzeb użytkowania.

projekt wybieralny PBL (fakultet 1, 84h)

PRZESTRZENIE INTEGRACJI

Prowadzący: dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO-CZERANOWSKA, mgr inż. arch. Michał PURSKI, Koordynator: dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO-CZERANOWSKA

Projekt PRZESTRZENIE INTEGRACJI dotyczy zagadnień związanych z synergią przestrzeni, formy i funkcji.

Przedmiot składa się z serii ćwiczeń projektowych oraz paneli dyskusyjnych, w czasie których następuje wymiana poglądów pomiędzy Uczestnikami.

Efektem finalnym kursu jest przygotowanie makiety książki o wymiarach 297mmx297mm zawierającej część tekstową i graficzną, analityczną i projektową oraz projektu jej okładki.

Zadanie realizowane jest w formule zespołowej (Studenci tworzą dwuosobowe grupy).

Na początku semestru określana jest ogólna problematyka projektu i ewentualnie proponowana lokalizacja.

Zespoły samodzielnie definiują grupę docelową, do której adresowany będzie projekt przestrzeni integracji (grupy zawodowe, terytorialne, wiekowe, zainteresowań itp.), ewentualnie proponują lokalizację i po rozpoznaniu potrzeb interesariuszy, przedstawiają autorski projekt aranżacji przestrzeni, z położeniem szczególnego nacisku na zagadnienia związane z tożsamością miejsca, atrakcyjny program i elementy zagospodarowania, zastosowanie nowych technologii informatycznych oraz uwzględnienie roli środowiska przyrodniczego

SEMESTR III

wykład (fakultet 3, 30h)

E-CITY. PRZYRODA I CYFRYZACJA

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, dr inż. arch. kraj. Kinga ZINOWIEC-CIEPLIK, mgr inż. arch. Grzegorz Buczek

Koordynator:  dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. uczelni

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami przyrodniczymi i środowiskowymi (środowisko naturalne). Celem przedmiotu jest także wstępne zapoznanie studentów z Systemem Informacji Geograficznej (GIS) - jako narzędziem w projektowaniu urbanistycznym 

Ogólny opis przedmiotu: Podczas wykładów przekazywany jest następujący zakres wiedzy: Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, a środowisko przyrodnicze, Kształtowanie węzłów miejskości w śródmieściach metropolii i obszarach metropolitalnych, a środowisko przyrodnicze, Zrównoważone wielofunkcyjne zespoły urbanistyczne i osiedla mieszkaniowe, Kształtowanie publicznych przestrzeni zieleni w miastach, Założenia rezydencjonalno- parkowe jako archetypy przestrzenne w krajobrazie miejskim i wiejskim, Systemy przyrodnicze w miastach, Idea "Tiere paysage" oraz walka o bioróżnorodność, Recykling w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i wiejskiego, Uprawianie miasta - uprawy w mieście, System Informacji Geograficznej (GIS) – jako narzędzie w projektowaniu urbanistycznym.

seminarium (fakultet 2, 60h)

E-CITY. SALON DYSKUSYJNY

Prowadzący: pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego, Koordynatorzy: dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. uczelni,  dr inż. arch. krajobrazu Kinga ZINOWIEC-CIEPLIK, mgr inż. arch. Leszek Wiśniewski

Celem seminarium jest rozwój zainteresowań i wiedzy studenta w zakresie współczesnych problemów rozwoju miast, ze zwróceniem szczególnej uwagi na związki współczesnych potrzeb mieszkańców z procesem kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miast oraz ich krajobrazu (ecological city) oraz zagadnień technicznych (electronical city).

Celem seminarium jest także rozwój umiejętności prezentacji własnych poglądów na forum dyskusyjnym oraz umiejętności czynnego udziału w dyskusji z zakresu architektury i urbanistyki.

Ogólny opis przedmiotu: W związku z koniecznością umożliwienia zaspokojenia różnych potrzeb mieszkańców miast (wraz z uwzględnieniem zmienności potrzeb pokoleń) niezbędne są różnorodne działania, z których część może być podjęta przez specjalistów z zakresu architektury i urbanistyki. Przedmiotem seminarium są najnowsze problemy rozwoju miast (zwłaszcza dużych metropolii) oraz badanie możliwości ich rozwiązania przy pomocy działań z zakresu architektury i urbanistyki - jako odpowiedź na główne potrzeby mieszkańców miast.

Tematyka Seminarium jest związana z tematyką wykładu pt. E-CITY. PRZYRODA I CYFRYZACJA. Przykłady tematów seminariów: Systemy przyrodnicze w miastach - zielona infrastruktura, Idea "Tiere paysage" oraz walka o bioróżnorodność, Formy odtwarzania ciągłości systemu (zielona/błękitna infrastruktura), Zrównoważone wielofunkcyjne zespoły urbanistyczne i osiedla mieszkaniowe, Przestrzenie hybrydowe – jako odpowiedź na wiele zmiennych potrzeb, Kształtowanie publicznych przestrzeni zieleni w miastach, Mieszkanie w centrum, a życie na peryferiach, Kształtowanie przestrzenne obszarów peryferii. Recykling w kształtowaniu krajobrazu miejskiego, Uprawianie miasta - uprawy w mieście, Przestrzeń wirtualna i przestrzeń realna, Miasto BIT- ów a tożsamość miejsca zamieszkania, Tożsamość obszarów peryferii i wiejskich. Kształtowanie węzłów miejskości w śródmieściach metropolii i obszarach metropolitalnych, Współczesne transformacje węzłów miejskości- dobre i złe praktyki.

Zagadnienia dyskutowane na seminariach łączą się z zagadnieniami omawianymi wcześniej w czasie wykładów z przedmiotu Problemy Urbanistyki Współczesnej oraz z innymi wykładami na studiach magisterskich, a także z całą wiedzą z zakresu architektury i urbanistyki nabytą na studiach inżynierskich.

projekt wybieralny interdyscyplinarny (fakultet 2, 75h)

EKSPERYMENT ARCHITEKTONICZNY W ROZWOJU METROPOLII 

Prowadzący: dr inż. arch. Maciej LASOCKI, Koordynator: dr inż. arch. Maciej LASOCKI

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień charakterystycznych dla specjalności magisterskiej poprzez kontakt seminaryjny i pracę twórczą związaną z opracowaniem projektu. Na zajęciach student może rozwijać własne zainteresowania. Obowiązuje zasada działania, określona metoda, według której muszą postępować wszyscy uczestnicy. To krok w kierunku bardziej intelektualnego, wymaganego na poziomie studiów magisterskich, podejścia do projektowania. Może to być dobre wprowadzenie do sposobu wykonania pracy magisterskiej, która nie może być już tylko dziełem inżyniera – rzemieślnika, ale musi zawierać treści naukowo-badawcze. Student uczy się dociekliwości w rozwiązywaniu zadań projektowych i dostrzegania wariantowości rozwiązań. Pogłębia swój krytyczny stosunek do własnych idei projektowych.

Ogólny opis przedmiotu: „Eksperyment Architektoniczny w Rozwoju Metropolii” to przedmiot pozwalający eksplorować miejsce i znaczenie architektury w rozwoju wielkiego miasta i eksperymentować próbując wpływać na procesy je kształtujące. Zajęcia odbywają się w systemie PBL (Project Based Learning). Uczestnicy muszą rozwiązać problem o charakterze badawczym drogą rozważań projektowych prowadzonych w grupie i indywidualnie. Dobór problemów badawczych następuje na podstawie zainteresowań własnych studenta, w drodze dyskusji w grupie uczestników lub na podstawie propozycji wykładowców. Charakter problemów musi być możliwie ogólny i skłaniać do podejmowania współpracy oraz do kształtowania indywidualnych narzędzi projektowych.  Formuła przedmiotu projektowego ma charakter niestandardowy. To przedmiot o wyjątkowych możliwościach wprowadzania do projektów rozważań nad innowacyjnymi rozwiązaniami, nowymi metodami studiów nad przestrzenią metropolii, a także indywidualnych sposobów prezentacji wyników końcowych. Opracowania powstające w trakcie zajęć nie muszą mieć charakteru ściśle projektowego, mogą to być studia i analizy określonych problemów z poszukiwaniem wniosków do rozwiązań projektowych. Elastyczność tematyki pozwala podejmować bieżące tematy, np. we współpracy z organami samorządu miasta, odpowiedzialnymi za gospodarowanie przestrzenią.

Tematyka projektów i zakres opracowania: Każdy student lub zespół dwuosobowy wyszukuje społecznie ważny problem, który może zostać rozwiązany poprzez interwencję architektoniczną. Autorzy projektu udowadniają, że działalność architekta w mieście może mieć znaczenie nie tylko estetyczne i techniczne. Jednocześnie poszukują sposobu na jak najlepsze “sprzedanie swojego pomysłu”. Realizujemy to poprzez konstrukcję opowiadania o projekcie, o procesie jego powstania, pokazując jego przyszłe funkcjonowanie. W prezentacji projektu pomaga forma filmowa.

Formuła jaką przyjmujemy jest innowacyjna, unikalna w skali światowej - nie spotyka się jej w innych szkołach architektury. Na wypadek ograniczeń związanych z pandemią mamy także wypracowaną formę zastępczą prezentacji w postaci “komiksu” obrazującego scenariusz filmowy. Studenci architektury podejmują w ramach realizacji filmu współpracę ze studentami dziennikarstwa, którzy uczą się jak przygotować krótki materiał promocyjny. Często także podejmujemy współpracę z konkretną dzielnicą Warszawy, aby mieć tym lepszy dostęp do informacji o lokalnych problemach i potrzebach. Wszystko to czyni udział w realizacji projektu niepowtarzalną przygodą. 

 

Harmonogram prezentacji Specjalności AiU1 - Architektura i urbanistyka - miasto jako miejsce rozwoju:

21.11.2022 – poniedziałek - godz. 18.00-19.00 - prezentacja zdalna na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aNVfeAea2Qzsx8yJAUZWx5nVD1fKnLa2H5HcTLSv3aWE1%40thread.tacv2/1668462324026?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220f4dc0f7-6a39-4b80-9d5a-78c912c917d4%22%7d

25.11.2022 – piątek - godz. 16.15-17.15, sala 101

 

ZASADY APLIKACJI I KWALIFIKACJI NA SPECJALNOŚĆ

W pierwszej fazie rekrutacji prowadzone będą zapisy na 16 miejsc (zapisy przez specjalności).

Osoby te zostaną wybrane na podstawie kwalifikacji, której podstawą są: ocena podania -listu motywacyjnego i ewentualnie portfolia (mile widziane, choć nieobowiązkowe).

List motywacyjny powinien zawierać: krótkie uzasadnienie podjętej decyzji, temat inżynierskiej pracy dyplomowej i nazwę uczelni, na której została obroniona, oceny z przedmiotów architektonicznych i urbanistycznych, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail).

W portfolio można zawrzeć zarówno prace związane z dotychczasowym tokiem studiów, jak i wykonane poza nim, w tym również te dokumentujące zainteresowania Kandydatki/Kandydata.

List motywacyjny i portfolio prosimy przesłać do dnia 10 grudnia 2022r. do godz.15.00 w wersji elektronicznej na platformę MS Teams:

Zespół AiU1 2022/23, kanał PODANIA_PORTFOLIA, kod zespołu: us86toh

lub na adres: agnieszka.czeranowska@pw.edu.pl

Kandydaci otrzymają informację o zakwalifikowaniu się na Specjalność AiU1, która zostanie wysłana na adres mailowy umieszczony w podaniu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie pw.edu.pl.

Wyniki rekrutacji na Specjalność AiU1 zostaną podane dnia 16 grudnia 2022r.

Dodatkowych informacji udzielają: koordynator specjalności - dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. uczelni, (katarzyna.pluta@pw.edu.pl) oraz dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO-CZERANOWSKA (agnieszka.czeranowska@pw.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy!