Informacje Dziekanatu

Konsultacje dyplomowe r.ak. 2023/24

więcej szczegółów na temat konsultacji dyplomowych w zakładce STUDIA->DYPLOMY->KONSULTACJE DYPLOMOWE

ZAPISY na specjalność 2023/2024

UWAGA!!!

I tura zapisów, odbywa się  bezpośrednio u prowadzących (w terminach wskazanych w komunikacie) i dotyczy tylko, i wyłącznie studentów zdecydowanych na konkretną specjalność.

Proszę nie aplikować do kilku specjalności jednocześnie - w takiej sytuacji po przesłaniu list przez koordynatorów specjalności student nie zostanie przydzielony do żadnej.

W związku z powyższym w I turze zapisów istnieje możliwość zapisu TYLKO do jednej z ośmiu specjalności. Podczas II tury (zapisy przez USOS) będziecie mogli Państwo zadeklarować 3 różne specjalności. Zasady wyboru i zapisów na specjalności znajdziecie Państwo z zakładce tok studiów -> studia II stopnia

Praktyka projektowa - zapisy do tutorów

Szanowni Państwo, 

W dniach 24.11.2023 - 27.11.2023 odbędą się zapisy do TUTORÓW z praktyki projektowej. Zapisy rozpoczną się o godz. 20.00 w usoswebie.

Prawidłowa rejestracja to rejestracja o kodzie 1010-23-praktykaTUT

BHP - ostatnia szansa za zaliczenie BHP

Szkolenie BHP w formie samokształcenia za pośrednictwem Platformy MS Teams - ostatnia szansa

  1. Szkolenie BHP dla studentów polskojęzycznych                                              – kod dostępu lg8sl2z
  2. Safety and Health Training for English students                                              – kod dostępu  skm4ea2

Praktyka projektowa studia jednolite

Szanowni  Państwo, 

Dnia 14.11.2023 o godz. 11.00 w sali 103 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie praktyki projektowej.
Serdecznie zapraszamy

link do spotkania dla studentów przebywających na wymianie Erasmus

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgzMTFiMDktODVkZC00MzE1LTg5MzgtMzE5ZTZjY2M4OTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22ffc5d847-d702-479f-be00-392da865bf81%22%7d

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych semestr zimowy 2023/24

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej w USOSwebie

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania

poniżej załączamy instrukcję:

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP odbędzie się w formie samokształcenia za pośrednictwem Platformy MS Teams w terminie 09.10.2023 - 21.10.2023

  1. Szkolenie BHP dla studentów studiów jednolitych magisterskich                 – kod dostępu ddl9lvu
  2. Safety and Health Training for WUT Students (bachelor students)                   – kod dostępu 8dazxu8

 * Informacje, jak dołączyć do zespołu w MS Teams za pomocą kodu, można znaleźć na stronie:https://support.microsoft.com/pl-pl/office/u%C5%BCyj-linku-lub-kodu-aby-do%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-zespo%C5%82u-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548

** Information on how to join a team in MS Teams using code can be found at:https://support.microsoft.com/en-us/office/use-a-link-or-code-to-join-a-team-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

Szkolenie z przysposobienia bibliotecznego w formie ekursu dla studentów 1 sem. studiów jednolitych magisterskich oraz studentów studiów II stopnia, którzy nie zaliczyli szkolenia na PW,  odbędzie się na Platformie Leon PW w terminie:

03.10.2023 - 08.10.2023

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Leon PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić Formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-kurs dla studentów studiów w języku angielskim będzie dostępny od 10 do 22 października.Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Leon PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news/619-library-training-for-1st-year-students

ZAPISY na przedmioty semestr zimowy r.ak. 2023/24

Zapisy na przedmioty dla semestru 3, 5 i 7 studiów jednolitych magisterskich oraz 3 semestru studiów II stopnia rozpoczną się: 25.09.2023 o godz.19.00

Zapisy na przedmioty dla semestru 1 studiów II stopnia rozpoczną się: 26.09.2023 o godz.19.00

Więcej informacji w załączniku:

Seminaria i wykłady wybieralne w semestrze zimowym  r.ak. 23/24

ZAPISY na wychowanie fizyczne - semestr zimowy 2023Z

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego dla I semestru studiów jednolitych magisterskich, inżynierskich anglojęzycznych oraz studentów semestrów wyższych, którzy nie zaliczyli do tej pory WF odbędą się:

I tura:

Rozpoczęcie: 25.09 o godzinie 8:00

Zamknięcie: 29.09 o godzinie 17:00

II tura (uzupełniająca):

Rozpoczęcie: 02.10 o godzinie 8:00

Zamknięcie: 05.10 o godzinie 17:00

Rejestracja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb:

dla studentów -> rejestracja ->rejestracja na przedmioty -> wybrać odpowiednią rejestrację

Info od SWFiS (pdf, 108,21 kB)

.

.

Stypendium im. M. Króla

Składanie wniosków w Dziekanacie (pok. 6) w dniach:

01-07.06.2023 i w dniu 19.06.2023 do godziny 14:15

Ankietyzacja zajęć w semestrze letnim 2023

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności wypełnienia w usoswebie ankiet oceniających sposób prowadzanie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.

poniżej załączamy instrukcję:

Zapisy na praktykę inwentaryzacyjną i urbanistyczną lato 2023

Rejestracja na praktykę inwentaryzacyjną rozpocznie się 15.05.2023 o godz.20.00 i potrwa do 19.05.2023  do godz.20.00. Rejestracja na praktykę urbanistyczną rozpocznie 15.05.2023 o godz.20.15 i potrwa do 19.05.2023 do godz. 20.00 (zmiana godziny rozpoczęcia zapisów na praktykę urbani. na prośbę studentów.)

Przy zapisie proszę wybierać grupy tak aby terminy obydwu praktyk nie kolidowały ze sobą

Poniżej terminarz praktyk:

W przypadku wszystkich praktyk wyjazdowych zapewnione są noclegi, dojazd i wyżywienie we własnym zakresie. 

UWAGA ZMIANA!!! ZAPISY praktyka rysunkowa 2023 / Registration for drawing practice 2023L

Zapisy do grup z praktyki rysunkowej odbędą się w terminie:

28.04.2023 godz.16:00 - 29.04.2023 godz.12:00  - deklaracja

30.04.2023 godz. 12.00 - 04.05.2023 godz.2359 - wybór grup

O pierwszeństwie zgłoszeń decydują oceny z I semestru. Na plenery aplikować mogą wyłącznie studentki i studenci z zaliczonymi dwoma semestrami z Rysunku.

.....................................................................................................................................................................................................................

Registration for drawing practice will take part:

28.04.2023 godz.16:00 - 29.04.2023 godz.12:00  - declaration

30.04.2023 godz. 12.00 - 04.05.2023 godz.2359 - group

The priority of applications is determined by the grades from the first semester. Only students who have completed two semesters of Drawing can apply for practice

Information on the beginning of registration for Internships / Praktyki zawodowe komunikat

Szanowni Państwo

Informacje dotyczące praktyk, terminów i zasad zapisów, regulaminu realizacji praktyk dla studiów inżynierskich I stopnia i studiów jednolitych zostały podane do wiadomości dnia 24 kwietnia 2023 roku. Można zapoznać się z nimi na stronie WAPW w zakładce PRAKTYKI.

W ramach realizacji Praktyki projektowej można wybrać cztery ścieżki wyboru Biura, w którym odbywać się będzie praktykę.

  1. Skorzystać z listy pracowni przygotowanej w uzgodnieniu z MaOIARP, która będzie udostępniona na stronie WAPW w zakładce PRAKTYKI, dalej procedować wg procedury wydziałowej.
  2. Skorzystać z systemu dostępu do biur projektowych przygotowanego przez Krajową Izbę Architektów, link do systemu będzie dostępny na stronie WAPW w zakładce PRAKTYKI, dalej procedować wg procedury wydziałowej.
  3. Samodzielnie znaleźć biuro w kraju, dalej procedować wg procedury wydziałowej.
  4. Samodzielnie znaleźć biuro za granicą, dalej procedować wg procedury wydziałowej.

Praktyki zawodowe dla studiów inżynierskich I stopnia będą odbywać się w czasie i w ramach semestru 7, zimowego.

W dniach 17-22 maja za pośrednictwem usosweba odbędą się zapisy do tutorów dla studiów inżynierskich

W dniu 17 maja 2023r. o godzinie 11.15 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego odbędzie się spotkanie inaugurujące praktyki, na które również zapraszamy chętnych studentów studiów jednolitych. 

Od dnia 17 maja maja rozpocznie się aplikacja kandydatów na praktyki do biur projektowych (aplikacja dla studentów studiów inżynierskich)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dear Students

Information on internships, registration deadlines and rules, regulations on internship completion for first-cycle and long-cycle students were published on 24 April 2023. You may find them on the WAPW website in the section INTERNSHIPS.

Przedłużanie ważności legitymacji w semestrze letnim 23L

Szanowni Studenci,

Dziekanat będzie przedłużał ważność legitymacji od dnia 23.03.2023 w godzinach przyjęć studentów.

Aby uniknąć kolejek oraz przyśpieszyć proces prosimy o grupowe przynoszenie legitymacji

Legitymacje zostaną przedłużone studentom bez zaległości finansowych oraz z ważnymi badaniami lekarskimi.

Osoby, które mają nieważne badania lekarskie otrzymały taką informację mailowo

Przysposobienie biblioteczne - dodatkowy termin

Ekurs z Przysposobienia biliotecznego dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie 25 marca -  11 kwietnia 2023.Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.Więcej informacji w aktualnościach na stronie BG PW:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

 https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news/619-library-training-for-1st-year-students

Erasmus + - przedłużenie rekrutacji

W związku z rozbieżnościami informacji dotyczącymi zakończenia rekrutacji na stronie WAPW a systemem USOS, rekrutacja zostaje przedłużona do dziś (13.03.2023) do północy. 

Zapisy na konsultacje dyplomowe

10 marca od godz. 19:00 zostaną uruchomione zapisy do prowadzących konsultacje dyplomowe. Zapisy potrwają do 19.03.2023 do godz.23:59

1. W zapisach na konsultacje dyplomowe za pośrednictwem USOS mogą wziąć udział studenci, którzy na początku semestru zadeklarowali przedmiot seminarium interdyscyplinarne

2. Osoby które nie są studentami (osoby skreślone) na konsultacje zapisują się również za pośrednictwem usosweba. (UWAGA!!! zmiana względem ostatniego roku). W przypadku braku dostępu do rejestracji proszę o kontakt z dziekanatem.

3. W sytuacji braku miejsc u  konsultanta, u którego chcielibyście Państwo odbyć konsultacje dyplomowe proszę o bezpośredni kontakt z prowadzącym z zapytaniem o możliwość odbycia konsultacji i zwiększenia limitu. Fakt zwiększenia limitu powinien zgłosić prowadzący do dziekanatu.

UWAGA!!! Skreślenie z listy studentów - doręczenie tylko elektroniczne

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 marca 2023 r.

pisma wydawane w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego, umorzenia postępowania administracyjnego oraz decyzje administracyjne wydawane w pierwszej i drugiej instancji, dotyczące skreślenia z listy studentów, doręczane będą studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

USOSweb – moduł Decyzje administracyjne

As of 20 March 2023

all documents issued in the course of administrative proceedings related to initiation of administrative proceedings, termination of administrative proceedings and administrative decision issued in the first and second instance, regarding striking off the register of students, will be delivered to students only via the IT system

USOSweb – Administrative decisions module