Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.

Obowiązujące przepisy

  

Ważna informacja dotycząca przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r.

Informujemy, iż termin zakończenia przewodów doktorskich, wszczętych przed 01.05.2019 r. został wydłużony o kolejny rok, na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010).

Z nowego brzmienia art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) wynika, że przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji niezakończone do dnia 31.12.2023 r. będą zamykane lub umarzane.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem z dnia 10.07.2019 r. zamieszczonym poniżej, w którym Pani Prodziekan ds. Nauki zwraca uwagę na istotne kwestie dotyczące tego tematu, związane z przeprowadzeniem procedury.

   

   

Wymagania dotyczące złożenia rozprawy doktorskiej:

Wymagania dotyczące szaty graficznej rozpraw bronionych na Politechnice Warszawskiej zostały określone w Zarządzeniu nr 124/2021 Rektora PWz dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących przygotowania do druku rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej, jej druku w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz kosztów wydruku rozprawy doktorskiej. 

Przed złożeniem kompletu materiałów w Oficynie Wydawniczej PW zalecane jest przesłanie pliku do sprawdzenia na adres e-mailowy: anna.bielasiewicz@pw.edu.pl. Równolegle proszeni są Państwo o zasygnalizowanie e-mailowo (na adres: edyta.rasinska@pw.edu.pl ) zakończenie prac nad rozprawą, z podaniem tytułu rozprawy uzgodnionego z promotorem/promotorami oraz informacją o zmianie nazwiska, jeśli miała miejsce.

   

Wykaz dokumentów składanych po ukończeniu rozprawy doktorskiej w przypadku przewodów doktorskich wszczętych do 30.04.2019 r. :

 1. Doktorant jest zobowiązany wystąpić na piśmie do Promotora z informacją o ukończeniu rozprawy (pismo według załączonego wzoru oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana). 
 2. Trzy egzemplarze rozprawy doktorskiej (dwa są wysyłane do recenzentów, jeden – po przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu jej do obrony – jest przekazywany do Biblioteki WAPW). W rozprawie powinny zostać umieszczone streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim, z podaniem słów kluczowych.
 3. Streszczenie rozprawy w języku polskim (z podaniem słów kluczowych, które będą zamieszczone w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej; ze wskazaniem, iż jest to streszczenie rozprawy doktorskiej, z podaniem tytułu rozprawy i jej autora, najlepiej z datą pisma mówiącego o ukończeniu rozprawy, z podpisem autora, a na tylnej stronie – z podpisem promotora),
 4. Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim (z informacjami i podpisami jw.);
 5. Dwie płyty CD zawierające wersję elektroniczną pdf rozprawy doktorskiej oraz wersję elektroniczną Word streszczeń rozprawy,
 6. Pismo do Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW z propozycją zakresu egzaminów doktorskich (o ile propozycje nie zostały przekazane wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego):
  • z nowożytnego języka obcego,
  • z dyscypliny dodatkowej (zalecane dyscypliny dodatkowe: ekonomia, filozofia),
 7. Ewentualnie dodatkowo (w zależności od sytuacji): oświadczenia współautorów (zgodnie z paragrafem 5.2 Rozporządzenia MNiSW z 2016 r. i 2015 r., paragrafem 5.3 Rozporządzenia MNiSW z 2014 i 2011 r., paragrafem 4.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2004 r.).

Ze względów organizacyjnych najlepiej byłoby, gdyby komplet dokumentów został złożony do wtorku na tydzień przed posiedzeniem Rady. Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej PW.

Dalsze procedowanie jest prowadzone po przedłożeniu Dziekanowi pozytywnej opinii promotora*. 

   

* Dniem zakończenia studiów doktoranckich rozpoczętych 01.10.2011 r. lub później jest dzień podjęcia przez Radę uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich przez osoby, które rozpoczęły ww. studia przed 01.10.2011 r. jest złożenie rozprawy doktorskiej oraz pozytywnej opinii promotora na temat rozprawy.

   

   

Informacje na temat aktualnie prowadzonych postępowań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

plik z przykładem pisma do promotora

Pobierz plik (doc, 24,50 kB)

pismo z dnia 10.07.2019 r. dotyczące przewodów doktorskich wszczętych przed 01.05.2019 r.

Pobierz plik (pdf, 56,76 kB)