Postępowania wszczynane po 01.10.2019 r. dla uczestników studiów doktoranckich

Obowiązujące przepisy

   

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Politechnice Warszawskiej reguluje uchwała nr 211/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 maja 2022 r.

 

Wykaz załączników do wszczęcia postępowania 
dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,
zamierzających wnioskować o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.
 2. Konspekt rozprawy doktorskiej, ze wstępnym tytułem rozprawy oraz określeniem problemu naukowego, zadań naukowych i metod ich rozwiązania.
     
 3. Oświadczenie/a osoby/osób proponowanej/ych na funkcję promotora oraz w przypadku wniosku o wyznaczenie promotora pomocniczego - również promotora pomocniczego o zgodzie na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Wykaz załączników wymaganych przy składaniu rozprawy doktorskiej
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
w przypadku postępowań przeprowadzanych na podstawie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 1. Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem rozprawy w języku polskim i w języku angielskim ze słowami kluczowymi (4 egzemplarze w wersji papierowej, w tym trzy dla recenzentów, jeden zostanie przekazany do Biblioteki WAPW). Wymagania dotyczące szaty graficznej oraz wydruku rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Warszawskiej zostały określone w Zarządzeniu nr 124/2021 Rektora PWz dnia 17 grudnia 2021 r. 
     
  Przed złożeniem kompletu materiałów w Oficynie Wydawniczej PW zalecane jest przesłanie pliku do sprawdzenia na adres e-mailowy: anna.bielasiewicz@pw.edu.pl. Równolegle proszeni są Państwo o zasygnalizowanie e-mailowo (na adres: edyta.rasinska@pw.edu.pl ) zakończenie prac nad rozprawą, z podaniem tytułu rozprawy uzgodnionego z promotorem/promotorami oraz informacją o zmianie nazwiska, jeśli miała miejsce.
     
 2. Streszczenia rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim ze słowami kluczowymi (jako osobne dokumenty ze wskazaniem, iż jest to streszczenie rozprawy doktorskiej, z podaniem tytułu rozprawy i jej autora, z datą opracowania, z podpisem autora).
     
 3. Pozytywna opinia promotora lub promotorów (w przypadku powołania dwóch promotorów).
     
 4. Zaakceptowany raport ogólny z badania antyplagiatowego wydrukowany z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego podpisany przez promotora/promotorów. Dla umożliwienia sprawdzenia pracy należy przesłać promotorowi/promotorom wersję elektroniczną rozprawy w formacie pdf, doc, docx, rtf, txt lub odt w plikach o łącznej objętości nie większej niż 60 MB (rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 15 MB; zalecane jest aby pojedynczy rysunek nie przekraczał 100 KB).
     
 5. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z poźn. zm.) (oryginał do wglądu). W przypadku zmiany nazwiska po ukończeniu studiów – dokument urzędowy potwierdzający zmianę nazwiska (oryginał do wglądu).
     
 6. Wykaz opublikowanych prac naukowych, ze wskazaniem przyznanej punktacji, obejmujący co najmniej jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy albo rozdział w takiej monografii.
     
 7. Strony monografii naukowej lub czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, zawierające imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego lub konferencji naukowej, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, odpowiednio: ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number) lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), poświadczające spełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr 211/L/2022 Senatu PW z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
     
 8. W przypadku publikacji wieloautorskich oświadczenie kandydata o swoim merytorycznym udziale w powstanie publikacji.
     
 9. Dokument poświadczający uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
     
  Tryb uzyskania zaświadczenia o uzyskaniu wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK przez uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PW: Doktorant składa kartę uczestnika studiów doktoranckich („indeks doktoranta”) w sekretariacie studiów doktoranckich, zgłasza potrzebę uzyskania zaświadczenia, następnie zaświadczenie z podpisem Kierownika studiów doktoranckich składa do Kierownika Szkoły Doktorskiej PW.
     
 10. Dokument poświadczający uzyskanie efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
     
  W przypadku uczestników Studiów Doktoranckich na WAPW: oświadczenie, jaki język obcy ma być przedmiotem egzaminu doktorskiego lub certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) co najmniej na poziomie B2 (oryginał do wglądu).
     
 11. Propozycja dziedziny nauki i dyscypliny naukowej (lub tylko dziedziny, gdy nie jest możliwe wskazanie dyscypliny), w zakresie których ma być nadany stopień doktora.
     
 12. Oświadczenie o nieubieganiu się o stopień doktora w innej niż Politechnika Warszawska uczelni lub instytucji naukowej w tej samej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora w Politechnice Warszawskiej oraz oświadczenie o przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia, jeśli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora.
  1.    
 13. Życiorys – CV (z ukierunkowaniem na proces kształcenia i doświadczenie zawodowe).
     
 14. W przypadku rozprawy doktorskiej, którą stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej
  1. oświadczenie kandydata o swoim indywidualnym, merytorycznym udziale w powstanie pracy,
  2. oświadczenia współautorów określające wkład merytoryczny każdego z nich (co najmniej 4 pozostałych współautorów w przypadku pracy zbiorowej mającej więcej niż 5 współautorów).
 15. Zaświadczenie o wniesieniu opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeśli dotyczy. Wysokość i tryb wniesienia opłaty reguluje decyzja nr 76/2021 Rektora PW z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. Przewidywane jest podpisanie umowy dotyczącej pokrycia kosztów postępowania.
     
 16. Kopie złożonych dokumentów zapisane na informatycznym nośniku danych. Rozprawa powinna być zapisana w formacie pdf w dwóch wersjach:
  1. wersja 1, jak najlepszej jakości, w pliku nie przekraczającym 62 MB oraz
  2. wersja 2, maksymalnie w 10 plikach, rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB.
 17. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej w formacie pdf zapisana na 3 pendrive’ach (egzemplarze przeznaczone dla recenzentów). 
     
 18. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej zapisana w formacie pdf oraz streszczenia rozprawy ze słowami kluczowymi zapisane w pliku Word (egzemplarz przeznaczony dla Biblioteki WAPW).

 

Komplet dokumentów najlepiej jest złożyć w zwykłej, białej, tekturowej teczce, bez napisów na okładce.

 

Powinien on wpłynąć do wtorku na tydzień przed posiedzeniem Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW. Terminarz posiedzeń Rady dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej PW.