Urban Redefinition Based Studies

Rekrutacja:

Oprócz formalności, wymaganych w Politechnice Warszawskiej, konieczne są dodatkowe dokumenty dla kierunku Urbanistyka:

 • List motywacyjny - Powinien jasno wskazać powody aplikowania na studia z zakresu urbanistyki i planowania na poziomie magisterskim, a także wyboru programu URBS i Warszawskiego Wydział Architektury. Powinien opisywać obszar zawodowy, w którym kandydat chciałby pracować po ukończeniu studiów. List motywacyjny powinien w szczególności zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy i motywów studiowania urbanistyki oraz podkreślać osobiste zdolności, umiejętności i zainteresowania związane z przydatnością do studiowania w tym programie studiów.
  List motywacyjny jest częścią portfolio.
 • Curriculum Vitae - CV powinno wskazać:
  Doświadczenie/dowód posiadania kwalifikacji zawodowych, takich jak odpowiednie szkolenie zawodowe lub zajęcia praktyczne w formie zajęć pozalekcyjnych w szkole lub na uczelni, odpowiednich staży, ukończonych praktyk zawodowych lub innego doświadczenia zawodowego (w tym nieukończonych praktyk zawodowych). Proszę sporządzić odpowiednie kwalifikacje zawodowe w CV w formie tabeli i załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
  Doświadczenie / dowód umiejętności miękkich jako wiedzy i umiejętności istotnych dla powodzenia studiów magisterskich. Na przykład: specjalne kompetencje językowe, kompetencje międzykulturowe (np. pobyt za granicą podczas studiów lub działalności zawodowej, staż za granicą), kompetencje interdyscyplinarne (doświadczenie w zakresie interdyscyplinarnych metod pracy) lub umiejętności społeczne (wolontariat w organizacjach, stowarzyszeniach itp.).
  Doświadczenie / dowód twardych umiejętności.
  CV jest częścią portfolio.
 • Trzy do pięciu prac – powinny wykazać zdolność i doświadczenie kandydata, podkreślające przydatność do wybranego programu studiów. Mogą składać się z projektów architektonicznych / urbanistycznych, innych prac studenckich, prac graficznych, pokazujących zainteresowania, praktykę zawodową. Spektrum prezentowanych prac może być bardzo szerokie, celem jest przedstawienie Komisji Rekrutacyjnej aktualnych osiągnięć, a tym samym również przesłanek do przyszłych udanych studiów w zakresie urbanistyki. Wszystkie prace wykonywane we współpracy lub w zespołach akademickich lub zawodowych powinny wyraźnie wskazywać wkład i rolę kandydata. Portfolio powinno być przygotowane w formie elektronicznej jako plik pdf, format poziomy A4. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50 MB.
  Nazwa pliku: Portfolio-nazwisko-imię.pdf

1 sierpnia – 28 sierpnia  2024 r. rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie wymaganych dokumentów (proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Wydziału Architektury). Uwaga! 28 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej. Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa

11 września 2024 r.  powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
16 – 17 września 2024 r. rozmowy kwalifikacyjne
18 września 2024 r. opublikowanie wyników kwalifikacji