Studia I stopnia

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

W roku akademickim 2021/2022 Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację na studia I stopnia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
50

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim muszą poświadczyć swoją znajomość tego języka poprzez wynik matury na poziomi rozszerzonym przynajmniej 80% lub certyfikat językowy. Lista dopuszczalnych certyfikatów znajduje się tutaj: 

Ponieważ wyniki matur niekiedy odbiegają od spodziewanych, radzimy zawczasu zadbać o certyfikat. 

REJESTRACJA

Rejestracja Kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2022 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

REKRUTACJA

Na studia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów z egzaminu wstępnego obejmującego:
- zadanie graficzne
- rozmowę kwalifikacyjną

30 maja 2022 r. Kandydatom zostaną przesłane zadania  na podane wcześniej adresy mailowe; wykonane zadania należy odesłać drogą mailową w terminie do dnia 4 czerwca 2022 r.

Example of TASK (pdf, 122,61 kB)

Anonimowe, zakodowane prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół oceniający w skali 60-punktowej.
Wyniki zostaną przesłane na Indywidualne Konto Rekrutacyjne Kandydata w dniu 14 czerwca.

75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w dniach 20 - 27 czerwca 2022 r. - termin zostanie Kandydatom wyznaczony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i nie można go zmieniać. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40 punktowej;

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 1 lipca 2022 r. poniżej, a w kolejnych dniach dostarczone w postaci komunikatów przesłanych na Indywidualne Konta Rekrutacyjne.

Od 2 lipca do 31 sierpnia 2022 r. zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do wgrania na IKR skanów świadectw maturalnych i certyfikatów językowych

PORADNIK DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

***

AKTUALIZACJA Z 27.05.2022

Jak zostało zapowiedziane powyżej do przystąpienia do sprawdzianu uprawnieni są Kandydaci, którzy do 24 maja 2022 zarejestrowali się w systemie rekrutacyjnym i wnieśli opłatę rekrutacyjną. Do Kandydatów z numerami zamieszczonymi w powyższym pliku w poniedziałek, 30 maja, na adresy mailowe podane podczas rejestracji zostaną wysłane zadania egzaminacyjne.

PROSIMY O PILNY KONTAKT NA ADRES rekrutacja.wapw@pw.edu.pl, JEŻELI:
- zarejestrowali się Państwo w terminie i dokonali o czasie przelewu z opłatą rekrutacyjną na podany w systemie numer rachunku bankowego, a nie ma Państwa na liście;
- są Państwo na liście, a w poniedziałek nie otrzymają zadań egzaminacyjnych (ale najpierw prosimy o sprawdzenie spamu). 

***

AKTUALIZACJA Z 13.06.2022

Szanowni Państwo,
punkty uzyskane za zadanie rysunkowe zostały przesłane na Państwa Indywidualne Konta Rekrutacyjne (dotyczy Kandydatów z systemu dla obywateli polskich).
Indywidualne Konta Rekrutacyjne znajdują się w portalu Zapisy
Minimalna liczba punktów, uprawniająca do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej to 37.
Wkrótce zakwalifikowani Kandydaci otrzymają informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz link do spotkania na MS Teams - prosimy o sprawdzanie poczty (także spamu)

UWAGA!
Jeżeli wysłali Państwo prace, a mimo to oceny w systemie brak, prosimy o pilny kontakt na adres mailowy rekrutacja.wapw@pw.edu.pl

***

AKTUALIZACJA Z 1.07.2022

Szanowni Państwo,
Wyniki rekrutacji znajdują się na Państwa Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych.
Minimalna liczba punktów, wymagana do zakwalifikowania się na studia inżynierskie prowadzone w jęz. angielskim to 66

Osoby zakwalifikowane muszą wgrać na swoje IKR-y skany świadectw (i - jeśli to potrzebne - certyfikatów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego) do 31 siepnia br.
UWAGA!
Kandydaci, którzy uczestniczą także w konkursie na studia jednolite proszeni są o wgranie świadectwa dopiero po zakończeniu tamtej rekrutacji i upewnieniu się, że nie znaleźli się w gronie zakwalifikowanych. Prosimy, byście Państwo nie wprowadzali zamieszania deklarując się na dwa typy studiów.

Na początku września status Kandydatów, którzy wgrają świadectwa, zostanie zmieniony z "Zakwalifikowany" na "Przyjęty".
Wówczas konieczne będzie złożenie dokumentów w formie papierowej.

O terminie składania dokumentów poinformujemy Państwa na początku września. Jeśli nie będą mogli się Państwo stawić osobiście, możliwe będzie złożenie dokumentów przez pełnomocnika.
UWAGA! Nie należy wysyłać dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

***

AKTUALIZACJA Z 2.09.2022
Szanowni Państwo,
oto ostateczna lista przyjętych na studia anglojęzyczne:

Przyjętych z systemu Zapisy zapraszamy z dokumentami na Wydział w dniach 12-13 września 2022  w godz. 9-14 do pok. 20 (na parterze, pokój jest dostępny z holu głównego)
Jeśli nie mogą Państwo stawić się osobiście, dokumenty może złożyć osoba upoważniona -koniecznie wyposażona w poniższe upoważnienie!

Upoważnienie PW 2022_2023 (pdf, 153,50 kB)

Lista wymaganych dokumentów: 

- oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) plus kserokopia do pozostawienia w aktach,
- dokument tożsamości (do wglądu, ale koniecznie należy mieć przy sobie!),
- 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR),
- oryginał dokumentu poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (do wglądu) plus kserokopia do pozostawienia w aktach.