Polskojęzyczne

UWAGA!
W NAJBLIŻSZYM CZASIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY NIE PLANUJE WYGASZANIA TEGO TRYBU STUDIÓW

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

Na Wydziale Architektury PW 2-letnie studia II stopnia są prowadzone w trybie stacjonarnym

Liczba miejsc w r.a. 2022/2023: 150

REJESTRACJA

Rejestracja Kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 2-29 sierpnia 2022 r. 
Uwaga! 29 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

WARUNKI PREFERENCYJNEGO PRZYJĘCIA

Spośród absolwentów studiów I stopnia Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy ukończyli studia z wynikiem końcowym co najmniej „bardzo dobry”, na podstawie listy rankingowej średniej ważonej ocen z przebiegu studiów inżynierskich, wyłonieni zostaną kandydaci, którzy zostaną przyjęci na II stopień studiów stacjonarnych bez sprawdzianu (60 miejsc preferencyjnych). Pozostali Kandydaci będący absolwentami WA PW będą poddani procedurze kwalifikacyjnej (sprawdzianowi).

Wszystkich kandydatów obowiązuje wcześniejsze zarejestrowanie się w systemie REKRUTACJA.

SPRAWDZIAN

O trybie organizacji sprawdzianu poinformujemy wkrótce. 

Etap I – 14 września 2022 r. (środa)  – godz. 10:00– pisemny sprawdzian wiedzy (czas trwania 20 minut), pytania sprawdzianu są tu: https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplomy/Pytania-egzaminacyjne

Etap II – 15 września 2022 r. (czwartek)  – godz. 10:00  – zadanie ujawniające zdolności komponowania przestrzeni (zadanie projektowe w skali architektoniczno-urbanistycznej) (czas trwania 180 minut).

Anonimowe prace I i II etapu zostaną sprawdzone przez Niezależny Zespół Oceniający.

Etap III – ocena przedłożonej przez Kandydata dokumentacji (portfolio), zawierającej informacje dotyczące: aktywności naukowej, projektowej i organizacyjnej (dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu pokój nr 6 w dniach  5 - 7 września 2022 r.)
UWAGA! Kandydaci spoza Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej są zobowiązani przysłać również skan / fotografię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich oraz suplementu. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć wraz z portfolio.

Nieprzystąpienie do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia.

WYNIKI KWALIFIKACJI

Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone 20 września 2022 r.

DOKUMENTY - PO POZYTYWNYM PRZEJŚCIU REKRUTACJI (o terminach składania dokumentów poinformujemy w drugiej połowie września)

Absolwenci studiów I stopnia w PW składają następujące dokumenty:

- aktualny życiorys (CV)

- 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

- dowód osobisty (tylko do wglądu)

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.

W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.

Kandydaci - Absolwenci studiów I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej mogą przepisać ocenę z egzaminu inżynierskiego do I etapu rekrutacji (dotyczy także absolwentów z poprzednich lat oraz broniących dyplomu we wrześniu 2022). Prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego pliku, a następnie dostarczenie go do dziekanatu pok. 20.

Przeniesienie oceny z egzaminu inżynierskiego (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,90 kB)

Lista preferencyjna zostanie ogłoszona  po zakończeniu WRZEŚNIOWEJ sesji inżynierskiej

***

AKTUALIZACJA Z 25.06.2022
Ze względu na zniesienie obostrzeń pandemicznych sprawdzian odbędzie się w trybie stacjonarnym

Prosimy również o dostarczenie portfoliów na papierze - format i opracowanie graficzne pozostawiamy do Państwa decyzji

Link do zapisów: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

***

AKTUALIZACJA Z 1.09.2022

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o zmianie terminów przekazywania portfolio (za co bardzo przepraszamy - niestety, nie mamy możliwości zbierania ich w weekend). Zapraszamy w dniach 5-7 września do pok. 6 (na parterze, korytarz w skrzydle od ul. Lwowskiej) w godz. 9-14. Portfolio może dostarczyć inna osoba - tu nie potrzeba upoważnienia. Jeśli mają Państwo kłopot ze wskazanym terminem, prosimy, abyście Państwo nie wysyłali dokumetacji swoich dokonań pocztą, tylko skontaktowali się z nami przez IRK lub pisząc na adres mailowy rekrutacja.wapw@pw.edu.pl

Lista kandydatów z WAPW, którzy zostaną przyjęci z listy preferencyjnej, zostanie ogłoszona 13 września (potrzebujemy danych do stworzenia rankingu, a ostatnie obrony inżynierskie odbędą się 12 września)

***

AKTUALIZACJA Z 12.09.2022

Szanowni Państwo,

oto lista preferencyjna - gratulujemy zakwalifikowanym:

Kandydaci z WA, którzy nie znaleźli się na liście preferencyjnej, a złożyli podanie o przepisanie oceny z egzaminu inżynierskiego, zobowiązani są do udziału tylko w II etapie sprawdzianu.

Z uwagi na remont wejścia sprawdziany w dniach 14 i 15 września odbędą się w Pawilonie Wystawowym - który jest obecnie najcichszym miejscem na Wydziale. Pawilon dostępny jest bezpośrednio z dziedzińca - w skrzydle naprzeciwko bramy wejściowej.
Uwaga!!!
W Pawilonie Wystawowym jest raczej chłodno - prosimy, abyście Państwo zaopatrzyli się w ciepłą odzież!

***

AKTUALIZACJA Z 19.09.2022

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedzią wyniki i informacje o zakwalifikowaniu na studia (bądź niezakwalifikowaniu) pojawią się jutro na Państwa kontach w systemie IRK

Minimum punktowe, niezbędne do zakwalifikowania, wyniosło w tym roku 120

Osoby zakwalifikowane zapraszamy do podpisania dokumentów w dniu 23 września 2022, pok. 6, w miarę możliwości:
- studentów o nazwiskach rozpoczynających się na litery A-M: w godz. 9-12
- N-Ż: w godz. 12-15
Podczas podpisywania dokumentów należy mieć przy sobie dowód tożsamości.
Prosimy, aby wszyscy Ci spośród absolwentów uczelni innych, niż Politechnika Warszawska, którzy jeszcze nie okazali dyplomów oraz suplementów, przywieźli ze sobą oryginały (do wglądu) i kopie (do akt).
Jeśli ktoś z Państwa nie może pojawić się w piątek, a jest zainteresowany podjęciem studiów, może podpisać dokumenty w innym terminie, ale prosimy o informację (na adres rekrutacja.wapw@pw.edu.pl)
Możliwe jest także podpisanie dokumentów przez osobę upoważnioną, zaopatrzoną w stosowne pismo:

Upoważnienie PW 2022_2023 (pdf, 153,50 kB)