Polskojęzyczne

UWAGA!
W NAJBLIŻSZYM CZASIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY NIE PLANUJE WYGASZANIA TEGO TRYBU STUDIÓW

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

Na Wydziale Architektury PW 2-letnie studia II stopnia są prowadzone w trybie stacjonarnym

Liczba miejsc w r.a. 2024/2025: 75

REJESTRACJA

Rejestracja Kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 1-28 sierpnia 2024 r. 
Uwaga! 28 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

WARUNKI PREFERENCYJNEGO PRZYJĘCIA

Spośród absolwentów studiów I stopnia Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy ukończyli studia z wynikiem końcowym co najmniej „bardzo dobry”, na podstawie listy rankingowej średniej ważonej ocen z przebiegu studiów inżynierskich, wyłonieni zostaną kandydaci, którzy zostaną przyjęci na II stopień studiów stacjonarnych bez sprawdzianu. Pozostali Kandydaci będący absolwentami WA PW będą poddani procedurze kwalifikacyjnej (sprawdzianowi).

Wszystkich kandydatów obowiązuje wcześniejsze zarejestrowanie się w systemie REKRUTACJA.

SPRAWDZIAN

Etap I – 17 września 2024 r. (wtorek)  – godz. 10:00– pisemny sprawdzian wiedzy (czas trwania 20 minut), pytania sprawdzianu są tu (obowiązują pytania ze studiów inżynierskich): https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplomy/Pytania-egzaminacyjne

Etap II – 18 września 2024 r. (środa)  – godz. 10:00  – zadanie ujawniające zdolności komponowania przestrzeni (zadanie projektowe w skali architektoniczno-urbanistycznej) (czas trwania 180 minut).

Anonimowe prace I i II etapu zostaną sprawdzone przez Niezależny Zespół Oceniający.

Etap III – ocena przedłożonej przez Kandydata dokumentacji (portfolio), zawierającej informacje dotyczące: aktywności naukowej, projektowej i organizacyjnej (dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu pokój nr 6 w dniach   4 - 6 września 2024 r.)
UWAGA! Kandydaci spoza Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej są zobowiązani dostarczyć również skan / fotografię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich oraz suplementu. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć wraz z portfolio.

Nieprzystąpienie do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia.

WYNIKI KWALIFIKACJI

Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone 23 września 2024 r.

DOKUMENTY - PO POZYTYWNYM PRZEJŚCIU REKRUTACJI (o terminach składania dokumentów poinformujemy w drugiej połowie września)

Absolwenci studiów I stopnia w PW składają następujące dokumenty:

- aktualny życiorys (CV)

- 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

- dowód osobisty (tylko do wglądu)

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.

W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.

Kandydaci - Absolwenci studiów I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej mogą przepisać ocenę z egzaminu inżynierskiego do I etapu rekrutacji (dotyczy także absolwentów z poprzednich lat oraz broniących dyplomu we wrześniu 2024). Prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego pliku, a następnie dostarczenie go do dziekanatu pok. 20.

Przeniesienie oceny z egzaminu inżynierskiego (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,90 kB)

Lista preferencyjna zostanie ogłoszona  po zakończeniu WRZEŚNIOWEJ sesji inżynierskiej

***