Polskojęzyczne

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

Na Wydziale Architektury PW 2-letnie studia II stopnia są prowadzone w trybie stacjonarnym

Liczba miejsc w r.a. 2021/2022: 150

REJESTRACJA

Rejestracja Kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 3-27 sierpnia 2021 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Uwaga! 27 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa

Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

WARUNKI PREFERENCYJNEGO PRZYJĘCIA

Spośród absolwentów studiów I stopnia Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy ukończyli studia z wynikiem końcowym co najmniej „bardzo dobry”, na podstawie listy rankingowej średniej ważonej ocen z przebiegu studiów inżynierskich, wyłonieni zostaną kandydaci, którzy zostaną przyjęci na II stopień studiów stacjonarnych bez sprawdzianu (60 miejsc preferencyjnych). Pozostali Kandydaci będący absolwentami WA PW będą poddani procedurze kwalifikacyjnej (sprawdzianowi).

Wszystkich kandydatów obowiązuje wcześniejsze zarejestrowanie się w systemie REKRUTACJA.

SPRAWDZIAN

Sprawdzian zostanie zorganizowany w trybie online. 

Etap I – 15 września 2021 r. (środa)  – godz. 10:00– pisemny sprawdzian wiedzy (czas trwania 20 minut), pytania sprawdzianu są tu:

pytania_egzaminacyjne (pdf, 164,23 kB)

Etap II – 16 września 2021 r. (czwartek)  – godz. 10:00  – zadanie ujawniające zdolności komponowania przestrzeni (zadanie projektowe w skali architektoniczno-urbanistycznej) (czas trwania 180 minut).

Anonimowe prace I i II etapu zostaną sprawdzone przez Niezależny Zespół Oceniający.

Etap III – ocena przedłożonej przez Kandydata dokumentacji (portfolio), zawierającej informacje dotyczące: aktywności naukowej, projektowej i organizacyjnej (dokumenty należy dostarczyć na adres mailowy rekrutacja.wapw@pw.edu.pl w dniach 4 - 7 września 2021 r. )
UWAGA! Kandydaci spoza Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej są zobowiązani przysłać również skan / fotografię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich oraz suplementu. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć wraz z portfolio.

Nieprzystąpienie do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia.

WYNIKI KWALIFIKACJI

Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone 20 września 2021 r.

DOKUMENTY - PO POZYTYWNYM PRZEJŚCIU REKRUTACJI (o terminach skałdania dokumentów poinformujemy w drugiej połowie września)

Absolwenci studiów I stopnia w PW składają następujące dokumenty:

- aktualny życiorys (CV)

- 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

- dowód osobisty (tylko do wglądu)

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.

W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.

AKTUALIZACJA Z 29 LIPCA 2021

AKTUALIZACJA Z 3 WRZEŚNIA 2021

UWAGA!

Kandydaci - Absolwenci studiów I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej mogą przepisać ocenę z egzaminu inżynierskiego do I etapu rekrutacji (dotyczy także absolwentów z poprzednich lat oraz broniących dyplomu we wrześniu 2020). Prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego pliku, a następnie odesłanie go do 14 września 2020 na adres rekrutacja.wapw@pw.edu.pl - temat wiadomości: Przeniesienie oceny

Przeniesienie oceny z egzaminu inżynierskiego (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,90 kB)

Lista preferencyjna zostanie ogłoszona 14 września, po zakończeniu sesji inżynierskiej

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 10 września 2021

Sprawy organizacyjne

Dziś wszyscy Kandydaci, którzy dostarczyli portfolio, otrzymali link do spotkania egzaminacyjnego na MS Teams (z jednym wyjątkiem - Kandydatka została poinformowana o aktualizacji jej statusu drogą mailową). Link będzie aktywny podczas obu etapów sprawdzianu.

Link został wysłany na adresy mailowe, wpisane przez Państwa do systemu Rekrutacja. Prosimy o sprawdzenie poczty (także spamu). Jeżeli link nie dotarł, prosimy o sygnał na adres rekrutacja.wapw@pw.edu.pl

I etap – 15 września 2021

- od godziny 9.30 mogą Państwo dołączać do spotkania na MS Teams, sprawdzian rozpocznie się o godz. 10.00;

- w miarę możliwości prosimy dołączać, mając w nazwie numer Kandydata;

- zadanie egzaminacyjne otrzymają Kandydaci obecni na spotkaniu – możliwe jest, że poprosimy o głosowe potwierdzenie obecności przed wysłaniem maila z zadaniem;

- zadanie zostanie wysłane w edytowalnym formacie doc;

- w otrzymanym pliku we wskazanym miejscu należy umieścić numer Kandydata (zabronione jest wpisywanie imienia i nazwiska);

- odpowiedzi należy wpisywać pod pytaniami;

- odpowiedź należy odesłać pocztą zwrotną;

- jeśli to technicznie możliwe, prosimy odesłać odpowiedź w pliku PDF;

- czas na wykonanie zadania: 20 minut od otrzymania maila z zadaniem + 5 minut na kwestie techniczne;

- po wysłaniu zadania należy opuścić spotkanie na MS Teams

 

II etap – 16 września 2021

Przybory niezbędne do wykonania zadania:

- 5 arkuszy papieru – ze względu na tryb zdalny format i gramatura dowolne (arkusz powinien dać się zeskanować / sfotografować; nie widzimy przeszkód, aby Państwo przygotowali papier w kilku formatach i dostosowali wybór do treści zadania);

- ołówek – dowolna twardość (zalecamy dokonanie uprzedniej próby skanu / fotografii, aby się upewnić, czy praca będzie czytelna dla Zespołu Oceniającego; wydaje się, że B2 jest właściwe, ale prosimy to sprawdzić);

- linijka, gumka, temperówka;

- skaner lub aparat fotograficzny - można użyć aparatu w telefonie

- od godziny 9.30 mogą Państwo dołączać do spotkania na MS Teams, sprawdzian rozpocznie się o godz. 10.00;

- w miarę możliwości prosimy dołączać, mając w nazwie numer Kandydata;

- zadanie egzaminacyjne otrzymają Kandydaci obecni na spotkaniu – możliwe jest, że poprosimy o głosowe potwierdzenie obecności przed wysłaniem maila z zadaniem;

- wykonane rysunki należy zeskanować lub sfotografować, zapisać w formacie JPG lub tiff lub PDF (objętość jednego pliku to nie więcej, niż 15 MB), pliki należy nazwać według następującego wzoru: NR KANDYDATA_NR PLIKU

- zabronione jest umieszczanie na rysunkach imienia i nazwiska Kandydata;

- odpowiedź należy odesłać pocztą zwrotną;

- czas na wykonanie zadania: 180 minut od otrzymania maila  z zadaniem + 20 minut na obróbkę plików graficznych;

- po wysłaniu zadania należy opuścić spotkanie na MS Teams.

***

AKTUALIZACJA Z 13.09.2021 godz. 23.59 :)

Zwolnieni z egzaminu (pdf, 124,61 kB)

Kandydaci z Wydziału, którym nie udało się dostać na listę preferencyjnego przyjęcia, wciąż mogą wnioskować o przepisanie oceny z egzaminu inżynierskiego. Wówczas udział w spotkaniu 15 września nie jest konieczny

***

AKTUALIZACJA Z 15.09.2021

UWAGA!
Przez cały czas trwania sprawdzianu 15 i 16 września jesteśmy dostępni pod adresem mailowym rekrutacja.wapw.@pw.edu.pl
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych problemów tą drogą. Pracujemy zdalnie - wydzwanianie na Wydział nic nie da.

Nie potwierdzamy otrzymania prac. Jeśli prace egzaminacyjne osób obecnych na sprawdzianie do nas nie dotrą z powodu problemów z pocztą, będziemy do Państwa dzwonić i wspólnie poszukiwać skutecznej metody dostarczenia. Prosimy, abyście Państwo byli osiągalni pod wskazanymi w systemie numerami telefonu do wieczora 16 września. 

AKTUALIZACJA Z 18.09.2021

Szanowni Państwo, oto wyniki tegorocznej rekrutacji. Minimum punktowe w tym roku wynosi 125 punktów.

Wyniki I II III ETAP (pdf, 91,25 kB)
Lista rankingowa (pdf, 99,27 kB)

Wyniki pojawią się w systemie "Zapisy" we wtorek.

Wkrótce poinformujemy Państwa o terminach składania dokumentów w formie papierowej.

AKTUALIZACJA Z 23.09.2021

DOKUMENTY

Zapraszamy do składania wskazanych powyżej dokumentów w formie papierowej w dniach 28-29 września w godzinach 9.00-15.00.
Prosimy o przebywanie na terenie Wydziału w maseczkach ochronnych i przyniesienie własnych długopisów.

Jeśli nie mogą się Państwo pojawić osobiście, mogą Państwo wskazać pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa znajduje się tutaj: PEŁNOMOCNICTWO

Gdy również taka forma złożenia dokumentów nie jest możliwa, prosimy o skontaktowanie się dziekanatem i umówienie innego terminu