Architecture for Society of Knowledge

Specjalność: Architecture for Society of Knowledge

Szczegółowe informacje są podane na stronie www.asknow.eu i www.arch.pw.edu.pl/ask

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 29 kwietnia-22 maja 2023 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/
Uwaga! 22 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

Składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 29 kwietnia-22 maja 2023 r.

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 6 czerwca 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne – 13-20 czerwca 2023 r.

Lista wstępnie zakwalifikowanych Kandydatów – 30 czerwca 2023 r.

 II tura rekrutacji (jeśli pozostaną miejsca):

Zapisy i składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 4-11 września 2023 r. 

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 13 września 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne – 18-19 września 2023 r.  

Ogłoszenie wyników - 20 września 2023 r.

Zakwalifikowani kandydaci - absolwenci studiów I stopnia w PW składają w oryginale  w dniach 24-25 lipca 2023 r.  w godzinach 9:30 -15:00  na Wydziale Architektury PW (pok.20) następujące dokumenty:

- aktualny życiorys (CV)

- 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

- certyfikat językowy: https://www.students.pw.edu.pl/Resources/Application-Glossary/English-Proficiency

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

- dowód osobisty (tylko do wglądu)

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.

W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

UWAGA: Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani do złożenia dodatkowo (oprócz powyżej wymienionych dokumentów):

- dokumentu legalizacyjnego lub Apostille (do wglądu),

- tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego – tylko w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski.

- potwierdzenie, że dyplom ten upoważnia do kontynuowania edukacji na studiach wyższych w kraju jego wydania

szczegółowe informacje: https://bps.pw.edu.pl/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.

Dokumenty może złożyć osoba upoważniona, wyposażona w pełnomocnictwo od Kandydata: 

Upoważnienie 2023_2024 (pdf, 153,30 kB)

Jeśli chcą Państwo złożyć dokumenty w terminie późniejszym, prosimy napisać na adres ask.arch@pw.edu.pl

***

AKTUALIZACJA Z 24 MAJA 2023

Poniżej znajdą Państwo listę uprawnionych do udziału w sprawdzianie. Lista z systemu IRK zawiera dwa numery - pierwszy to ID zgłoszenia, drugi - osoby. Lista ułożona jest według ID zgłoszenia od liczby najniższej do najwyższej. Jeśli Państwo nie znajdą się na listach, a zarejestrowali się Państwo w systemie i do 22 maja dokonali opłaty rekrutacyjnej, prosimy o zgłoszneie tego problemu na adres: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl

***

AKTUALIZACJA Z 26 CZERWCA 2023

Lista zakwalifikowanych w turze wiosennej:
- 20160
- 20433
- 20461
- 20605
- 20708
- 13080
- 13133
- 13346
- 13449
- 20682
- 20737

***