Architecture for Society of Knowledge

Specjalność: Architecture for Society of Knowledge

Szczegółowe informacje są podane na stronie www.asknow.eu i www.arch.pw.edu.pl/ask

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 29 kwietnia-24 maja 2024 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

Składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 29 kwietnia-24 maja 2024 r.

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 10 czerwca 2024 r.

Rozmowy kwalifikacyjne – 12-14 czerwca 2024 r.

Lista wstępnie zakwalifikowanych Kandydatów – 18 czerwca 2024 r.

 II tura rekrutacji (jeśli pozostaną miejsca):

Zapisy i składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 4-11 września 2024 r. 

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 16 września 2024 r.

Rozmowy kwalifikacyjne – 18-19 września 2024 r.  

Ogłoszenie wyników - 20 września 2024 r.

Wymagane dokument rekrutacyjne (podczas rejestracji):
* dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski lub polski
* suplement do dyplomu - prezentujący ukonczone przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami
* dowód osobisty - prezentujący zdjęcie, dane osobowe i podpis
* dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
* zdjecie paszportowe

Dodatkowe wymagane dokumenty rekrutacyjne:
* list motywacyjny - uzasadnienie chęci podjęcia studiów na kierunku Architecture for Society of Knowledge o objętości maksymalnie jednej strony A4
* Curriculum Vitae – CV prezentujące doświadczenie edukacyjne, zawodowe, naukowe, organizacyjne i wszelkie inne istotne istotne w procesie rekrutacyjnym
* dwa listy polecające w języku angielskim - przynajmniej jeden list polecający powinien być przygotowany przez przedstawiciela środowiska akademickiego
* portfolio - prezentujące umiejętności i doświadczenie kandydata w projektowaniu architektonicznym. Wszystkie prace wykonane zespołowo powinny wskazywać wkład i rolę kandydata. Portfolio należy przygotować w formie elektronicznej w postaci pliku pdf, format A4 poziomo. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 20 MB.

Uwaga!
Nie wszystkie przeglądarki internetowe umożliwiają skorzystanie ze systemu internetowego rekrutacji na studia: https://irk.pw.edu.pl
W przypadku problemów proszę skorzystać z innej przeglądarki internetowej.

***

SKŁADANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DECYZJĘ O PODJĘCIU STUDIÓW

Terminy składania dokumentów zostaną podane wkrótce.

Zakwalifikowani kandydaci - absolwenci studiów I stopnia w PW składają w oryginale na Wydziale Architektury PW (pok.20) następujące dokumenty:

- aktualny życiorys (CV)

- 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

- certyfikat językowy: https://www.students.pw.edu.pl/Resources/Application-Glossary/English-Proficiency

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

- dowód osobisty (tylko do wglądu)

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.

W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

UWAGA: Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani do złożenia dodatkowo (oprócz powyżej wymienionych dokumentów):

- dokumentu legalizacyjnego lub Apostille (do wglądu),

- tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego – tylko w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski.

- potwierdzenie, że dyplom ten upoważnia do kontynuowania edukacji na studiach wyższych w kraju jego wydania

szczegółowe informacje: https://bps.pw.edu.pl/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.

Dokumenty może złożyć osoba upoważniona, wyposażona w pełnomocnictwo od Kandydata: 

Upoważnienie 2023_2024 (pdf, 153,30 kB)

***

AKTUALIZACJA Z 28.05.2024

Oto listy z systemu IRK uprawnionych do udziału w rekrutacji