Anglojęzyczne

Specjalność: Architecture for Society of Knowledge

Szczegółowe informacje są podane na stronie www.asknow.eu i www.arch.pw.edu.pl/ask

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 29 kwietnia-22 maja 2023 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/
Uwaga! 22 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

Składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 29 kwietnia-22 maja 2023 r.

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 6 czerwca 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne – 13-20 czerwca 2023 r.

Lista wstępnie zakwalifikowanych Kandydatów – 30 czerwca 2023 r.

 II tura rekrutacji (jeśli pozostaną miejsca):

Zapisy i składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 4-11 września 2023 r. 

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 13 września 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne – 18-19 września 2023 r.  

Ogłoszenie wyników - 20 września 2023 r.

Absolwenci studiów I stopnia w PW składają następujące dokumenty:

- aktualny życiorys (CV)

- 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

- certyfikat językowy: https://www.students.pw.edu.pl/Resources/Application-Glossary/English-Proficiency

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

- dowód osobisty (tylko do wglądu)

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.

W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

UWAGA: Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani do złożenia dodatkowo (oprócz powyżej wymienionych dokumentów):

- dokumentu legalizacyjnego lub Apostille (do wglądu),

- tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego – tylko w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski.

- potwierdzenie, że dyplom ten upoważnia do kontynuowania edukacji na studiach wyższych w kraju jego wydania

szczegółowe informacje: https://bps.pw.edu.pl/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.

***

AKTUALIZACJA Z 1.07.2022

Lista zakwalifikowanych z systemu Zapisy:

820002
820003
820004
820005 
820006 
820007
820008
820009
820012
820013
820015
820016

O terminie składania dokumentów poinformujemy Państwa na początku września. Jeśli nie będą mogli się Państwo stawić osobiście, możliwe będzie złożenie dokumentów przez pełnomocnika.
UWAGA! Nie należy wysyłać dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

***

AKTUALIZACJA Z 2.09.2022

Przyjętych z systemu Zapisy zapraszamy z dokumentami na Wydział w dniach 12-13 września 2022  w godz. 9-14 do pok. 20 (na parterze, pokój jest dostępny z holu głównego)
Jeśli nie mogą Państwo stawić się osobiście, dokumenty może złożyć osoba upoważniona - koniecznie wyposażona w poniższe upoważnienie!

Upoważnienie PW 2022_2023 (pdf, 153,50 kB)