Anglojęzyczne

Specjalność: Architecture for Society of Knowledge

Szczegółowe informacje są podane na stronie www.asknow.eu i www.arch.pw.edu.pl/ask

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2021 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

Składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 5-24 maja 2021 r.

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 7 czerwca 2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne – 14-21 czerwca 2021 r.

Lista wstępnie zakwalifikowanych Kandydatów – 1 lipca 2021 r.

 II tura rekrutacji:

Zapisy i składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 6-13 września 2021 

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 15 września 2021

Rozmowy kwalifikacyjne – 18-20 września 2021  

Ogłoszenie wyników - 21 września 2021

Zapraszamy do składania dokumentów w formie papierowej w dniach 28-29 września w godzinach 9.00-15.00.
Prosimy o przebywanie na terenie Wydziału w maseczkach ochronnych i przyniesienie własnych długopisów.

Jeśli nie mogą się Państwo pojawić osobiście, mogą Państwo wskazać pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa znajduje się tutaj: PEŁNOMOCNICTWO

Absolwenci studiów I stopnia w PW składają następujące dokumenty:

- aktualny życiorys (CV)

- 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

- certyfikat językowy

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

- dowód osobisty (tylko do wglądu)

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.

W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.