Zasady etyki wydawniczej

W roczniku "Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce" przyjęto schematy postępowanie zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE- Committee on Publication Ethics) dostępnymi na stronie internetowej www.publicationethics.org.

COPE.PDF

 

Zasady obowiązujące autorów:

 • Autorzy zgłaszający tekst zapewniają, że zgłaszany artykuł jest ich oryginalnym dziełem oraz że nie narusza praw autorskich, nie był dotychczas publikowany i nie został złożony w innym wydawnictwie.
 • Autorzy, w stosownym oświadczeniu, określają swój wkład w opracowanie artykułu.
 • Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści prezentowane w przesłanych tekstach oraz właściwe cytowanie prac innych autorów. Na autorach spoczywa obowiązek wymienienia w bibliografii wszystkich prac wykorzystanych podczas pisania artykułu.
 • Autorzy są zobowiązani do podania w treści artykułu wszelkich źródeł finansowania i wkładzie instytucji naukowo - badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 • Redakcja nie toleruje jakichkolwiek przejawów nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane.
 • Autorzy zobowiązani są do uregulowania kwestii praw autorskich do ilustracji, które zamierzają opublikować w swoim artykule. 
 • Autorzy, którzy wykryją błędy lub przejawy naruszania zasad etyki wydawniczej w tekście już zgłoszonym do publikacji, są zobowiązani jak najszybciej powiadomić o tym redakcję.
 • Zgłaszający artykuł ponosi główną odpowiedzialność za rzetelność przekazanego materiału, łącznie z informacją na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu.
 • Autorzy są zobowiązani współpracować z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku.

 

Zasady i obowiązki dotyczące Rady Naukowej i Rady Redakcyjnej:

 • Rada Naukowa i Rada Redakcyjna zapobiegają praktykom niezgodnym z obowiązującymi w nauce standardami.
 • Rada Naukowa kształtuje profil programowy czasopisma, określa kierunki jego rozwoju i konsultuje jego zakres merytoryczny.
 • Rada Redakcyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu danego artykułu do druku z uwzględnieniem ocen recenzentów oraz opinii zespołu redakcyjnego. W procesie kwalifikacyjnym kieruję się zgodnością z zakresem tematycznym czasopisma, kryteriami merytorycznej oceny wartości artykułu, oryginalnością i logiką wywodu oraz warsztatem naukowym autorów.
 • Rada Redakcyjna ocenia artykuł obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag.
 • Rada Redakcyjna zobowiązana jest do przestrzegania zasad poufności w całym procesie oceny tekstu.
 • Zmiany dokonane w tekście na etapie przygotowania artykułu do publikacji nie mogą naruszać zasadniczej myśli autorów. Wszelkie modyfikacje o charakterze merytorycznym są z nimi konsultowane.
 • W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu artykułu, nie może on zostać w żaden sposób wykorzystany przez wydawcę lub uczestników procesu wydawniczego.
 • O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej wykrytych podczas procesu przygotowania do druku redakcja powiadomi właściwe podmioty (w tym instytucje, w której afiliowany jest autor).

 

Zasady obowiązujące recenzentów:

 • Recenzenci podejmują się recenzji artykułu tylko wtedy, gdy uznają, że:
  • posiadają odpowiednią wiedzę w określonej dziedzinie, aby rzetelnie ocenić pracę;
  • mogą wywiązać się z terminu ustalonego przez redakcję, aby nie opóźniać publikacji;
  • zgodnie z ich stanem wiedzy nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do autorów lub przedstawionych w artykule badań. 
 • Recenzenci są zobligowani do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki tekstów. Wszelkie uwagi do artykułu powinny być odpowiednio uargumentowane.
 • Recenzenci są zobligowani do zachowania poufności. Teksty oraz ich recenzje są poufne, a ich ujawnienie osobom postronnym jest niedopuszczalne.
 • Recenzenci powinni wskazać ważne dla wyników badań opublikowane prace, które w ich ocenie powinny zostać przywołane w ocenianym artykule.
 • Recenzenci są zobowiązani poinformować redakcję w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi opublikowanymi materiałami lub podejrzenia innych przejawów nierzetelności naukowej.
 • Po ukończeniu recenzji przechowywanie przesłanych przez redakcję materiałów (w jakiejkolwiek formie) oraz posługiwanie się nimi przez recenzentów jest niedozwolone.