Prezentacja Specjalności AiU2 - MIASTO JAKO MIEJSCE DO ŻYCIA

Zespół prowadzący specjalność AiU2 (Architektura i Urbanistyka 2) MIASTO JAKO MIEJSCE DO ŻYCIA, pod kierunkiem prof. Krystyny Solarek serdecznie zaprasza na drugą już prezentację – tym razem w wersji on-line: CZWARTEK, 24 LISTOPADA, GODZ. 16.00.

Na adres: kuigp@pw.edu.pl można już przesyłać wnioski z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz z uzasadnieniem. Prosimy też aby dołączyć krótkie portfolio w pliku możliwym do przesłania mailem. Koniec zapisów – 19 grudnia 2022.

Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWEzYzJkNTctZGE1My00MzViLTg5MzgtMWI3OGI3N2FkY2Nh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22485c2352-3757-45c4-8003-a2c4d200c2c9%22%7d

Osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych bloków tematycznych to: dr hab. Małgorzata Mirecka, dr Anna Cudny, dr Artur Filip, dr Tomasz Majda, mgr Anna Jachimowicz, mgr Judyta Wesołowska. Planujemy kolejną edycję projektu we współpracy z OW SARP, Pawilonem Architektury ZODIAK, który w ubiegłym roku prowadzony były pod hasłem „Woda w Centrum” oraz wiele innych, ciekawych warsztatów i zajęć, łączących projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, a podejmujących najbardziej aktualne dla naszych miast tematy.