Konkurs na granty badawcze w 2021 r. dla pracowników Politechniki Warszawskiej

dyscyplina architektura i urbanistyka

   

   

KONKURS NA GRANTY BADAWCZE

dla pracowników Politechniki Warszawskiej

dyscyplina Architektura i Urbanistyka

 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 103/II/2021 Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW z dnia 18 maja 2021 r.

 

OGŁASZA SIĘ KONKURS NA GRANTY BADAWCZE W ROKU 2021

DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WSPIERAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

 

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić do Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW, zwanej dalej „Radą”, pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy zadeklarowali, na dzień składania wniosku, przynależność do dyscypliny Architektura i Urbanistyka w wymiarze nie mniejszym niż 75%.

 

Zasady przyznawania i rozliczania grantów określa załączony Regulamin.

 

 

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

 

Skan lub zdjęcie wniosku podpisanego przez kierownika grantu oraz parafowanego przez kierownika jednostki organizacyjnej (katedry/zakładu) należy przesłać na adres e‑mailowy: dbn.arch@pw.edu.pl .

   

Wzór wniosku o grant badawczy w 2021 r. (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 32,16 kB)