Badania naukowe

Kierunki badań

Podstawowe kierunki badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych na Wydziale Architektury PW obejmują:

 • Badania podstawowe w zakresie teorii architektury współczesnej oraz historii architektury i urbanistyki polskiej oraz europejskiej.
 • Historię budowy miast, a w szczególności ich historycznych przekształceń na tle środowiska przyrodniczego i regionu.
 • Ochronę dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego; rewaloryzację i rewitalizację zdegradowanych struktur przestrzennych miast; kształtowanie historycznego krajobrazu miejskiego poprzez identyfikację wartości strukturalno-przestrzennych.
 • Tworzenie podstaw naukowych dla działań konserwatorskich, podejmowanych w zakresie historycznej architektury i urbanistyki.
 • Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje kształtowania osadnictwa; w szczególności: modelowe symulatory rozwoju osadnictwa oraz narzędzia polityki przestrzennej.
 • Planowanie przestrzenne i kształtowanie struktur przestrzennych miast i wsi, a w szczególności: uwarunkowania i efektywność procesów planistycznych w miastach, kierunki restrukturyzacji osadnictwa wiejskiego w dostosowaniu do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.
 • Zagospodarowanie przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych regulacji prawnych oraz udziału społeczności lokalnych w planowaniu przestrzennym i w zarządzaniu przestrzenią.
 • Badanie wpływu człowieka na środowisko, a w szczególności na przekształcenia środowiska kulturowego i naturalnego oraz rolę architektury w kształtowaniu środowiska. Ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego na terenach miejskich i wiejskich oraz ich proekologiczne wyposażenie i zagospodarowanie.
 • Kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni miejskiej.
 • Systemy informatyczne w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym, a w szczególności komputerowe techniki wspomagania projektowania architektonicznego i modelowania architektonicznego, modele symulacyjne i modele przestrzeni wirtualnej oraz systemy informacji dla potrzeb planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Bazy danych, a w szczególności - eksperymentalne bazy danych tekstowo - graficznych dla potrzeb badacza i projektanta architektury oraz planisty przestrzennego.
 • Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i zabudowy przemysłowej, a w szczególności: metody optymalizacji energooszczędnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych.
 • Konstrukcje budowlane, a w szczególności przyszłościowe rozwiązania materiałowo- konstrukcyjne. Instalacje budowlane i wyposażenie dodatkowe budownictwa, a w szczególności energooszczędne system ogrzewania budowli.
 • Ekonomikę budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności kształtowanie się cen i kosztów budownictwa oraz efektywność rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Programowanie organizacji, problemów eksploatacji i projektowania zespołów mieszkaniowych.

Badania związane z potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie wyższym prowadzone w zakresie:

 • powiązania problemów detalu i elementów składowych współczesnej architektury, w tym tworzywa, formy, konstruowania z programem studiów, w którym mowa jest o „poznaniu podstawowych elementów składowych kształtowania przestrzeni architektonicznej” i „poznaniu metod projektowania przestrzeni dla jednostki z zastosowaniem pełnej integracji formy – funkcji – konstrukcji”;
 • powiązania cech detalu i elementów architektury najnowszej generacji roboczo określanych jako nurt „architektury czasu informacji i wiedzy” z programem studiów;
 • działalności badawczo-rozwojowej w zakresie: eksploatacji wszelkiego rodzaju obiektów oraz metodyki badań architektoniczno- historycznych;
 • wykorzystania wyników badań w kształceniu architektów, uwzględniającym szybki rozwój technologii informacji;
 • wplatania technik komputerowych w proces kształtowania przestrzeni (cyfrowe wspomaganie kreacji architektonicznej i urbanistycznej);
 • poszerzania źródeł informacji o rozwoju myśli i praktyki architektonicznej oraz urbanistycznej czasów najnowszych, jako istotnego elementu edukacji – dotychczas opartego głównie o wydawnictwa obcojęzyczne;
 • poszerzania wiedzy o problemach mieszkalnictwa i sposobach ich rozwiązywania w perspektywie historycznej i w konfrontacji prac teoretycznych ze stanem faktycznym;
 • poszerzania wiedzy na temat historii rozwoju teorii i praktyki polskiej architektury i urbanistyki, celem jej wykorzystania we współczesnej działalności projektowej;
 • dostarczania wiedzy empirycznej dla dydaktyki;
 • podnoszenia konkurencyjności oferty dydaktycznej, wspomagającej praktykę działań architektonicznych (np. poprzez budowę nowych narzędzi modelowania, wizualizacji i fizycznej percepcji przestrzeni);
 • docelowego tworzenia zaawansowanych technologicznie laboratoriów, jako podstawy współczesnego procesu edukacyjnego oraz wzbogacania oferty naukowej i dydaktycznej pracami eksperymentalnymi z wykorzystaniem nowych urządzeń laboratorium;
 • badań modelu funkcjonalno-przestrzennego placówki naukowo-dydaktycznej

Wydziałowe Projekty Badawcze

Konkursy, nabór wniosków

Prowadzone i zakończone prace badawcze

Strona poświęcona prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej projektom badawczym.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat aktualnie trwających projektów wraz z linkami do stron dedykowanych konkretnym badaniom.

Pozauczelniane projekty badawcze

Finasowanie projektów badawczych

Informacje dla pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej chcących ubiegać się o finasowanie planowanych badań naukowych.

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi zagadnieniami i podejmowania prób występowania o środki na finasowanie badań. W tej części serwisu znajdziecie Państwo ogólne informacje na temat instytucji i sposobu finansowania prac badawczych, wybrane ogłoszenia o aktualnych konkursach na finansowanie badań.

Zachęcam do samodzielnego przeglądania stron związanych z finansowaniem projektów badawczych korzystając ze zgromadzonej bazy odnośników.

Konkursy i aktualności

W tym dziale znajdziecie Państwo wybrane informacje o aktualnie trwających lub planowanych konkursach na finansowanie projektów badawczych lub pracy naukowej. Zachęcamy również do indywidualnego przeglądania stron instytucji finansujących badania naukowe.

Materiały pomocnicze

Różne publikacje na temat możliwości finansowania prac badawczych.

Fundusze strukturalne UE

Finansowanie i wsparcie w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Programy UE

Finansowanie bezpośrednie z Unii Europejskiej.

Finasowanie z budżetu Polski

Finasowanie badań naukowych z budżetu Polski odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe przeznaczane są między innymi na następujące działania i instytucje:

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju finansujące programy strategiczne i prace rozwojowe
 • Narodowego Centrum Nauki finansujące badania podstawowe
 • działalność statutową jednostek naukowych, rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym
 • współpracę naukową z zagranicą
 • zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej