Spotkanie z Dziekanem WAPW Krzysztofem Koszewskim oraz Prodziekanami ds. Studiów Mirosławem Orzechowskim i ds. Studenckich Iwoną Szustakiewicz.

Zapraszamy studentów I roku na spotkanie z Dziekanem WAPW Krzysztofem Koszewskim oraz Prodziekanami ds. Studiów Mirosławem Orzechowskim i ds. Studenckich Iwoną Szustakiewicz.

Tematem spotkania będą m.in. założenia programu studiów, tryb studiowania, zasady przeniesień z jednolitych studiów magisterskich na studia I stopnia prowadzone w języku angielskim i odwrotnie.

Link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeed7ef5b6ef248ec91eb84c068d9e698%40thread.tacv2/1611597206462?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2223cd4ec5-9bd1-46c8-b02e-48f58b745404%22%7d