KONKURS NA GRANTY WEWNĘTRZNE dla pracowników Politechniki Warszawskiej z dyscypliny Architektura i Urbanistyka

Zgodnie z Uchwałą nr 509/II/2024 Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza się konkurs na granty badawcze w roku 2024 dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Architektura i Urbanistyka w Politechnice Warszawskiej.

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka, zadeklarowanej na dzień składania wniosku. O grant nie mogą ubiegać się osoby, które przebywają na urlopach: bezpłatnych, 
dla poratowania zdrowia oraz na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego.

Granty mogą uzyskać tylko osoby, które osiągnęły zadeklarowane rezultaty badań w projektach finansowanych w ramach poprzedniej edycji konkursu (jako kierownicy projektów).

Zasady przyznawania i rozliczania grantów określa ww. uchwała.

Termin składania wniosków upływa 11 kwietnia 2024 r.

Wniosek o grant według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, poparty przez kierownika jednostki organizacyjnej (katedry/zakładu), z którego wywodzi się kierownik grantu (w formie parafki na wniosku), składany jest w wersji elektronicznej w Zespole ds. Badań Naukowych WAPW, adres e-mail: 

dbn.arch@pw.edu.pl

wzór_wniosek_o_grant_badawczy_w_dyscyplinie_AiU_2024 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,76 kB)