Erasmus +

Spotkanie w sprawie rekrutacji – Erasmus+

Serdecznie zapraszamy studentów studiów inżynierskich i magisterskich na spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji na program Erasmus+ w r. ak. 2020/21 (wyjazdy w r. ak. 2021/22). Spotkanie odbędzie się 25.02.2021 (czwartek) o godz. 10.00 na platformie MS Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBlNTRmNGQtZjUyNi00M2JkLTg0NmEtYjM0NDEzNjFiOTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d