Wytyczne do przygotowania Streszczenia, Referatu oraz Posteru

Wytyczne do przygotowania Streszczenia, Referatu oraz Posteru

Wytyczne do przygotowania „Streszczenia referatu” do materiałów konferencyjnych (dotyczy osób z referatem i posterem)

Do dnia 15 września 2019 pliki edytowalne „Streszczenia referatów”, proszę przesłać na adres konferencji, tj: conference.city-changes@pw.edu.pl

Streszczenie powinno być skonstruowane tak, jak każda inna publikacja naukowa. Należy zacząć od wprowadzenia przedstawiającego podejmowany problem badawczy lub projektowy na tle literatury przedmiotu, główne pytanie badawcze, a także cel badań i/lub hipotezy badawcze. Druga część powinna zawierać zwięzłą informację o materiale badawczym i stosowanych metodach, a także o sposobie przeprowadzenia badań lub sposobie rozwiązania problemu projektowego. Trzecia część służy przedstawieniu wyników badań oraz wniosków. Prosimy o przedstawienie tylko najważniejszych informacji w skróconej formie.

Streszczenie może zawierać rysunki i tabele. Należy je umieścić przed wykazem literatury, w części podsumowującej. Pod rysunkami należy umieścić podpisy; natomiast tytuły tabel nad tabelami. Rysunki będą wydrukowane jako czarno-białe, należy je przygotować w skali szarości.

Objętość tekstu z wykazem literatury (do 10 pozycji) nie powinna przekraczać 5 500 znaków
ze spacjami.

 • teksty należy przygotować w postaci dokumentu MS Word, pisanego czcionką Times New Roman, 12 punktów, z odstępem 1,5 między wierszami
 • ilustracje należy dołączyć i ponumerować w osobnych plikach typu TIFF, JPG albo PDF (rozdzielczość min. 300 dpi, plik min. 1 MB)

TABELE, RUSUNKI, WZORY I FOTOGRAFIE

 • W publikacji należy zamieścić 1 ilustrację, która będzie wydrukowana jako czarno-biała, należy  przygotować w skali szarości. Ilustracja może mieć wymiary: wysokość 4 cm,  szerokość od 6 cm do 13 cm
 • tabele, rysunki, wzory i fotografie należy numerować jako tabele, rysunki, wzory i fotografie oraz dołączyć do pracy w oddzielnych plikach; wymagane są podpisy tabel, rysunków i fotografii; w przypadku tabel wkazane jest przesłanie dodatkowo ich treści;
 • należy wskazać w tekście pracy miejsce umieszczenia tabel, rysunków, wzorów i fotografii;
 • w przypadku fotografii przedstawiających osoby należy dołączyć oświadczenia tych osób wyrażające zgodę na publikację zdjęć.

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA LITERATURY

1. Pozycje literaturowe powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście. Literaturę, na którą autor się powołuje, należy zestawić na końcu artykułu w następujący sposób:

 • czasopisma – nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł artykułu, nazwa czasopisma, tom, numer, rok wydania, numery stron;
 • książki – nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce
 • wydania, rok wydania;
 • normy – numer normy, rok wydania, tytuł;
 • www – dokładny adres strony www, do której autor(rzy) się odwołuje oraz datę dostępu.

2. Autocytowania nie powinny przekraczać 20% wykazu literatury. W przypadku cytowania pracy doktorskiej lub patentu należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę instytucji lub firmy, którą autor reprezentuje, datę i numer patentu.

Wytyczne do przygotowania publikacji do czasopisma lub monografii:

Do 15 października 2019, autorzy zostaną indywidualnie poinformowani do jakiego wydawcy został skierowany tekst i gdzie będzie trzeba wgrywać pełne teksty naukowe.

Do 25 października 2019 teksty wraz z załącznikami należy wgrywać do właściwego wydawnictwa lub przekazać redaktorowi naukowemu monografii (na adres e-mail konferencji).

 

Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie lub monografii są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego, tzn. treść artykułu i materiał graficzny powinny stanowić własny dorobek autora, a w innym przypadku musi być podane ich źródło oraz autor (wyrażona zgoda autora lub potwierdzona informacja o tym, że fotografie/grafiki są wolne od praw autorskich), muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu (bibliografia). Tekst do publikaji powinien być opatrzony imieniem, nazwiskiem wraz z afiliacją i numerem autora ORCID, tytułem w języku polskim (do 30 znaków) i angielskim, streszczeniem w języku polskim (do 600 znaków) i abstraktem w języku angielskim (do 600 znaków), słowami kluczowymi (do 5 słów), podpisami do ilustracji i tabel oraz wskazanym rodzajem publikacji naukowej, wykaz literatury (do 15).

Objętość tekstu ze streszczeniem, abstraktem i wykazem literatury (do 15 pozycji) nie powinna przekraczać                 20 000 znaków ze spacjami.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMATOWANIA TEKSTU I MATERIAŁÓW ILUSTRACYJNYCH

 • teksty należy przygotować w postaci dokumentu MS Word, pisanego czcionką Times New Roman, 12 punktów, z odstępem 1,5 między wierszami, w tekście powinny być zaznaczone miejsca, do których odnoszą się ilustracje; prosimy również o dołączenie artykułu wyeksportowanego do pliku w pliku pdf;’
 • ilustracje należy dołączyć i ponumerować w osobnych plikach typu TIFF, JPG albo PDF (rozdzielczość min. 300 dpi, plik min. 1 MB).

TABELE, RUSUNKI, WZORY I FOTOGRAFIE

 • W publikacji można zamieścić maksymalnie 4 ilustracje, które będą wydrukowane jako czarno-białe, należy je przygotować w skali szarości.
 • tabele, rysunki, wzory i fotografie należy numerować jako tabele, rysunki, wzory i fotografie oraz dołączyć do pracy w oddzielnych plikach; wymagane są podpisy tabel, rysunków i fotografii; w przypadku tabel wkazane jest przesłanie dodatkowo ich treści;
 • należy wskazać w tekście pracy miejsce umieszczenia tabel, rysunków, wzorów i fotografii;
 • w przypadku fotografii przedstawiających osoby należy dołączyć oświadczenia tych osób wyrażające zgodę na publikację zdjęć.

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA ABSTRAKTU

Treść abstraktu opisuje zawartość artykułu, istotne informacje (wymagane elementy: cel, metodologia, rezultaty, wnioski) oraz zawierać najważniejsze słowa kluczowe. Ponadto w tytule artykułu powinno się znaleźć przynajmniej jedno takie słowo. Wskazane jest używanie zdań prostej konstrukcji, bez skrótów (jeśli są, koniecznie należy je wyjaśnić) oraz odsyłaczy do ilustracji, tabel czy bibliografii.

 

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA LITERATURY

1. Pozycje literaturowe powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście. Literaturę, na którą autor się powołuje, należy zestawić na końcu artykułu w następujący sposób:

 • czasopisma – nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł artykułu, nazwa czasopisma, tom, numer, rok wydania, numery stron;
 • książki – nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce
 • wydania, rok wydania;
 • normy – numer normy, rok wydania, tytuł;
 • www – dokładny adres strony www, do której autor(rzy) się odwołuje oraz datę dostępu.

2. Autocytowania nie powinny przekraczać 20% wykazu literatury. W przypadku cytowania pracy doktorskiej lub patentu należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę instytucji lub firmy, którą autor reprezentuje, datę i numer patentu.

Wytyczne do przygotowania posteru

Do dnia 10 listopada 2019 pliki z posterem (wersja edytowalna oraz plik PDF), proszę przesłać na adres konferencji, tj:  conference.city-changes@pw.edu.pl.  Pliki przesłane do tej daty wydrukuje Organizator. Jeżeli pliki nie zostaną przesłane do wskazanej daty, Autor Posteru sam wydrukuje i dostarczy poster w dniu konferencji.

Poster powinien zawierać informacje  dotyczące wprowadzenia przedstawiającego podejmowany problem badawczy lub projektowy na tle literatury przedmiotu, główne pytanie badawcze, a także cel badań i/lub hipotezy badawcze. Druga część powinna zawierać zwięzłą informację o materiale badawczym i stosowanych metodach, a także o sposobie przeprowadzenia badań lub sposobie rozwiązania problemu projektowego. Trzecia część służy przedstawieniu wyników badań oraz wniosków. Prosimy o przedstawienie tylko najważniejszych informacji w skróconej formie.

Poster powinien zawierać ilustracje, diagramy  lub tabele. Należy je umieścić przed wykazem literatury, w części podsumowującej. Pod rysunkami należy umieścić podpisy;

Poster w formacie B1 (70 cm x 100 cm) w pionie, przygotowany według szablonu zawierać powinien logo konferencji, tytuł, dane autora z afiliacją i nr ORCID. Opis  plik w załączeniu e-maila oraz na stronie konferencji.

Wzór Posteru: