Ewaluacja 2017-2021

Ewaluacja jakości działalności naukowej obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku.

Kluczowe zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących zasad:

 1. Ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych) – tak jak to miało miejsce dotychczas.
 2. W nowym systemie wszyscy naukowcy pracujący w ramach konkretnej dyscypliny będą musieli przedstawić swoje osiągnięcia do oceny.
 3. Wprowadzono limit 4 najlepszych osiągnięć każdego pracownika pracującego przez cały okres ewaluacji w wymiarze pełnego etatu i odpowiednio mniejszy w innych przypadkach (co omówiono poniżej w części dot. slotów publikacyjnych).

Definicje:

Pracownik prowadzący działalność naukową to:

 1. nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
 2. pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż powyższe jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową oraz złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach i o zaliczeniu do liczby N.

Liczba N – to liczba pracowników prowadzących działalność naukową w podmiocie w danej dyscyplinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, czyli pracownicy którzy złożyli:

 • oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie (oświadczenie nr 1);
 • oświadczenie o zgodzie do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (oświadczenie nr 2).

Liczba N ustalana jest wg stanu na dzień 31 grudnia na koniec każdego roku objętego ewaluacją.

Liczba N0 – oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określeniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce łącznie przez co najmniej 3 lata w okresie objętym ewaluacją i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych i twórczych, tj. publikacji w wydawnictwach z list MNiE lub artykułów w czasopismach punktowanych.

Rodzaje oświadczeń:

 1. Oświadczenie o dyscyplinie - jest to oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0) – obowiązkowo rejestrowane w systemie POL-on najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia. Oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia lub z chwilą złożenia nowego oświadczenia o dyscyplinie.
 2. Oświadczenie o liczbie N – jest to oświadczenie upoważniające dany podmiot do zaliczenia pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N (art. 265 ust. 5 ustawy 2.0) – obowiązkowo rejestrowane w systemie POL-on najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia. Oświadczenie obligatoryjnie składają osoby prowadzące działalność naukową, zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 3. Oświadczenie o dorobku - osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie nr 3 upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin (art. 265 ust. 13 ustawy 2.0) – oświadczenie generowane jest przez nauczyciela akademickiego z Bazy Wiedzy PW wraz z wykazem.
 4. Oświadczenie o cofnięciu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową – osoba, która w trakcie trwania zatrudnienia decyduje się na złożenie oświadczenia o tzw. liczbie N w innymi miejscu pracy lub zaprzestaje prowadzenia działalności naukowej w PW (np. osoba przechodząca na etat dydaktyczny lub chcą upoważnić inny podmiot do zaliczenia do liczby N), składa pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody na zaliczenie do liczby N w Politechnice Warszawskiej.
 5. Oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy w dyscyplinie naukowej/o zmianie procentowego udziału czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej w zadeklarowanych dyscyplinach – pracownik prowadzący działalność naukową jest zobligowany do wskazania procentowego udziału czasu pracy związanego z prowadzoną działalnością naukową w następujących proporcjach: 75%/25% lub 50%/50% (dot. osób, które wykazały w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie więcej niż jedną dyscyplinę). Osoby z jedną zadeklarowaną dyscypliną mają 100% udział czasu pracy.

Zasady dotyczące składania oświadczeń o dyscyplinie (nr 1):

 • Oświadczenie o dyscyplinie pracownik składa nie częściej niż co 2 lata (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).
 • Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 343 ust. 10 ustawy 2.0).
 • Oświadczenie składa się u każdego pracodawcy osobno.
 • Pracownik może złożyć oświadczenie o reprezentowaniu maksymalnie 2 dyscyplin – łącznie we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony (art. 343 ust. 8 ustawy 2.0).

Wskazując reprezentowane dyscypliny pracownik powinien wziąć pod uwagę:

- ostatnio uzyskany stopień naukowy lub tytuł profesora lub

- aktualny dorobek naukowy (art. 343 ust. 9 ustawy 2.0).

Zasady dotyczące składania oświadczeń o liczbie N (nr 2):

 • Można je złożyć tylko w jednym podmiocie w danym czasie.
 • Musi obejmować przynajmniej jedną dyscyplinę reprezentowaną przez pracownika zgodnie z oświadczeniem o dyscyplinie złożonym w tym podmiocie.
 • Okres obowiązywania oświadczenia N musi zawierać się w okresie obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie.
 • Należy je złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie.

UWAGA: Oświadczenie o liczbie N mogą złożyć wyłącznie pracownicy prowadzący działalność naukową, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie.

Zasady dotyczące składania oświadczeń o dorobku (nr 3):

 • Oświadczenie o dorobku składa się do dnia 31 stycznia każdego roku, z wyłączeniem ostatniego roku, za który przeprowadzona jest ewaluacja, gdzie oświadczenie składa się do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 • W sytuacji ustania stosunku pracy, pracownik składa oświadczenie nr 3 najpóźniej w ostatnim dniu pracy za okres zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej (Zarządzenie Rektora PW nr 4/2020 z późn. zm.)
 • Do oświadczenia o dorobku dołącza się wykaz osiągnięć naukowych powstałych w okresie zatrudnienia.

UWAGA: Oświadczenie nr 3 oraz wykaz publikacji generowane jest przez pracownika z Bazy Wiedzy PW:

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/repozytor.

Pomoc merytoryczną i techniczną przy generowaniu oświadczeń nr 3 udziela Biblioteka Główna:

tel. 22 234 60 74; e-mail:repozytorium.bg@pw.edu.pl

Zasady dotyczące składania oświadczeń o cofnięciu zgody na zaliczenie do liczby N (nr 4):

 • Oświadczenie o cofnięciu zgody na zaliczenie do liczby N pracownik składa najpóźniej w dniu poprzedzającym zmianę w warunkach zatrudnienia (osoby przechodzące z etatu badawczo-dydaktycznego na etat dydaktyczny lub chcące upoważnić inny podmiot do zaliczenia do liczby N).

Zasady dotyczące składania oświadczeń o procentowym udziale czasu pracy (nr 5):

 • Oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych pracownik składa z chwilą złożenia pierwszego oświadczenia o dyscyplinie. Zmiana procentowego udziału czasu pracy może być złożona w dowolnym czasie o ile zostanie ta zmiana uzgodniona na piśmie z kierownikiem jednostki organizacyjnej (Dziekanem) i Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanista oraz potwierdzona powyższym oświadczeniem.

Oświadczenia od nr 1 do nr 5 należy składać w Dziale Badań Naukowych Wydziału Architektury PW, pok. 0-104;

Dodatkowe wyjaśnienia dot. składania w/w oświadczeń można uzyskać pod adresem e-mail: dbn.arch@pw.edu.pl lub tel.: 22 234 55 46, 22 622 41 57.

Numer ORCID:

ORCID – to cyfrowy identyfikator służący do odróżnienia naukowca w zasobach elektronicznych (tzw. „pesel naukowca”); składa się z 16 cyfr. ORCID ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza.

Każdy pracownik badawczo-dydaktyczny PW ma obowiązek posiadania identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim konta w PBN.

Z systemu PBN, numer ORCID będzie przesłany do systemu POL-on.

Numer ORCID jest też niezbędny dla osób chcących prowadzić swoją bibliografię naukową w systemie PBN.

Aby uzyskać rejestrację i numer ORCID należy wejść na stronę:

https://orcid.org/register

W formularzu rejestracyjnym wpisuje się podstawowe dane, tj. imię, nazwisko, e-mail, hasło. Należy również określić czy dostęp do publikacji, które wprowadzimy będzie całkowicie otwarty, półotwarty (dostęp tylko dla osób, które sami wskażemy) czy ograniczony tylko do właściciela konta.

W profilu autora znajdują się: krótki opis naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykaz publikacji, projektów i grantów.

Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID przez osoby prowadzące działalność naukową wynika z Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z jej przepisami, jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

Połączenie kont PBN/ORCID/POL-on:

Zarządzenie nr 76/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej  z dnia 14 października 2019 r. nakłada na pracowników badawczo-dydaktycznych oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej obowiązek założenia konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz podłączenia do tego konta identyfikatora ORCID i POL-on.

UWAGA: Poprawne połączenie kont PBN/ORCID/POL-on przez autorów publikacji jest niezbędne do właściwego raportowania osiągnięć w procesie ewaluacji.

Rejestracji konta w PBN można dokonać na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login 

Szczegółowa instrukcja na temat powiązania kont PBN/ORCID/POL-on znajduje sie na stronie: https://bg.pw.edu.pl/index.php/orcid

Publikacje  definicje:

Zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej:

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:

 • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
 • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym;
 • artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism;
 • artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Monografia naukowa recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury oraz edycja naukowa tekstów źródłowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 31 lipca 2020 r.) liczba publikacji wykazanych w ewaluacji, zarówno przez autorów jak i jednostkę, została ograniczona limitami.

Limity osiągnięć publikacyjnych dla uczelni:

 1. Suma publikacji uwzględnianych w ocenie dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW nie może być większa niż 3-krotność liczby N (3N).
 2. Liczba publikacji naukowych dla osób, które nie zostały uwzględnione przy określeniu liczby N, ale były zatrudnione w sposób ciągły w ewaluowanym podmiocie na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 12 miesięcy w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych, a także osób, które w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską wynosi nie więcej niż 20% *3N.
 3. Liczba monografii naukowych, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, i redakcji naukowych tych monografii, uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu nie może być większa niż 5%*3N.
 4. Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej artykuły naukowe opublikowane w latach 2019-2021, monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017-2021 nie może być większa niż 220% liczby N.

Limity osiągnięć publikacyjnych dla pracowników:

Autor, który pracował na pełnym etacie przez cały okres objęty ewaluacją może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji dyscypliny będą liczyły się tylko 4 najlepsze tzw. „sloty publikacyjne”.

Slot publikacyjny to jedna „porcja” publikacji, będąca sumą udziałów jednostkowych. Jest on istotny zwłaszcza przy publikacjach wieloautorskich.

Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełen slot publikacyjny autora.

Przykładowo – każdy jednoautorski artykuł, każda jednoautorska monografia wypełnia jeden slot, punktowany odpowiednio do obowiązujących wykazów. Również każdy jednoautorski rozdział w monografii wypełnia 1 slot, mimo, że monografia składa się wielu rozdziałów różnych autorów (choć dla uczelni będzie możliwe policzenie nie większej liczby punktów za rozdziały poszczególnych autorów, niż jest warta cała monografia). Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział ten (wypełnienie części slotu) zależy od wartości całkowitej danej publikacji, przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji. Przykładowo – artykuł napisany przez dwóch autorów wypełnia po pół slota każdemu z nich.

Suma slotów za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób prowadzących działalność naukową w danym podmiocie, których osiągnięcia są uwzględniane w ewaluacji:

 1. Nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją (dotyczy pracowników).
 2. Nie więcej niż 2-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi poniżej 120 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach.                       
 3. Średnią wartość ww. iloczynu ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. W przypadku gdy 4-krotność średniej wartości iloczynu jest:
  • mniejsza niż 1 – przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych nie może być większa niż 1,
  • większa niż 4 – suma udziałów jednostkowych nie może być większa niż 4.
 4. W przypadku doktoranta, który w okresie objętym ewaluacją odbywał kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywał rozprawę̨ doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa – nie może być́ większa niż 4.

Jeżeli pracownik nie wypełni ani jednego slotu w okresie ewaluacji, cała jednostka traci 3 sloty. W ten sposób jednostka ponosi konsekwencje zatrudniania pracownika, który nie pisze publikacji naukowych, znajdujących się w oficjalnych wykazach.

Sankcje zmniejszenia o 6 liczby slotów dla dyscypliny zostaną wprowadzone również w przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność naukową, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 36 miesiące, wskazał dyscyplinę w oświadczeniu, ale nie złożył oświadczenia o zaliczeniu do liczby N lub nie złożył oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach.

Ogólne zasady punktacji publikacji wieloautorskich:

W przypadku publikacji naukowych wieloautorskich udział jednostkowy każdego autora w danej publikacji zależy od:

 • wartości całkowitej danej publikacji;
 • przeliczeniowej wartości danej publikacji;
 • liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Udział jednostkowy (U) ustala się według wzoru:

                                               U = P/Pc * 1/k

gdzie:

 • P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej (wg algorytmów – tab.1,2);
 • Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej;
 • k – oznacza liczbę współautorów będących pracownikami PW, którzy upoważnili podmiot do wykazania danej publikacji, jako osiągnięcia naukowego w dyscyplinie AiU (w oświadczeniu o dorobku).

Dla każdego udziału jednostkowego ustala się jego wartość punktową (Pu) według wzoru:

                                                Pu = P/k

gdzie:

 • Pu – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego;
 • P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej (wg algorytmów - tab. 1,2);
 • k – oznacza liczbę współautorów będących pracownikami PW, którzy upoważnili podmiot do wykazania danej publikacji, jako osiągnięcia naukowego w dyscyplinie AiU (w oświadczeniu o dorobku).

Dla publikacji jednoautorskich P=Pc

Całkowita wartość punktowa publikacji (Pc) jest ustalana zgodnie z obowiązującym wykazem czasopism i wydawnictw naukowych ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 1. Artykuły naukowe:
 • artykuły opublikowane w latach 2017-2018 – punkty przyznawane są zgodnie z wykazem czasopism naukowych ogłoszonym w komunikacie MNiSW z dnia 25.01.2017 r.;
 • artykuły opublikowane w latach 2019-2021 – obowiązuje punktacja z listy MEiN z 2021 roku;
 • artykuły spoza wykazu MEiN: 5 pkt;
 • artykuły recenzyjne: 50% wartości całkowitej przyznawanej za artykuł naukowy z wykazu MEiN.
 1. Monografie, redakcje oraz rozdziały monografii naukowych: 
 • dla monografii opublikowanych w latach 2017-2021 obowiązuje punktacja z wykazu MEiN z 2021 r.; 
 • monografia/redakcja/rozdział spoza wykazu MEiN: 20/5/5 pkt;
 • przekłady, edycje naukowe tekstów źródłowych – 50% wartości całkowitej przyznawanej za artykuł naukowy z wykazu MEiN.

Należy zaznaczyć, że przy ocenie osiągnięć dotyczących monografii naukowych (autorstwo monografii, redakcji, rozdziału) brana będzie pod uwagę punktacja przypisana wydawnictwom w ostatnim opublikowanym przed ewaluacją wykazie z 2021 r.

TABELE – zasady punktacji:

1. Zasady punktacji publikacji wieloautorskich.

2. Zasady punktacji artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017-2018.

3. Przykładowe zestawienie punktów oraz slotów publikacyjnych w zależności od współautorów.

Pliki do pobrania:

Materiały źródłowe:

Ustawy:

Rozporządzenia:

Komunikaty:

Akty wewnętrzne PW:

Inne: