Konkurs na projekty upominków z okazji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Informujemy, że Instytut Wzornictwa Przemysłowego organizuje konkurs, którego celem jest wyłonienie oryginalnych, autorskich projektów upominków dla wysokich rangą polityków i urzędników instytucji Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich wręczanych przez władze polskie podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przypadającej na okres 1 stycznia – 30 czerwca 2025 r. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie 24 maja 2024 roku (włącznie) do godziny 23:59.

Kontekst 

Prezydencja to rotacyjna rola przewodniczenia pracom Rady Unii Europejskiej przez kolejne państwa członkowskie, sprawowana przez sześć miesięcy. Polska będzie ją sprawować po raz drugi (poprzednio w II. połowie 2011 r.). Polska będzie sprawowała prezydencję po Węgrzech i przekaże ją Danii. Polska będzie pierwszym krajem kolejnego tzw. trio prezydencji (Polska, Dania, Cypr). Sprawowanie prezydencji przez Polskę będzie się wpisywało w szerszy kontekst powrotu Polski do głównego nurtu debaty europejskiej oraz do roli jednego z liderów integracji w ramach Unii Europejskiej, u progu trzeciej dekady członkostwa. W związku z tym przed polską prezydencją stoją wyzwania nie tylko programowe, ale także wizerunkowe. Jednym z istotnych działań promocyjnych jest wręczanie upominków wysokim rangą gościom z zagranicy, które – oprócz funkcji pamiątkowej – mają wspierać określoną narrację o Polsce. 

 

Przekaz 

Działania polskiej prezydencji będą realizowane w oparciu o wartości fundamentalne tak dla Polski, jak i Europy: demokracja, praworządność, wolność, solidarność, bezpieczeństwo, jedność, otwartość, inkluzywność oraz równouprawnienie. Upominki powinny „opowiadać” Polskę jako istotny komponent Europy, do której twórczo kontrybuuje. Przedstawiać Polskę, jaka jest i jakie ma aspiracje. Pokazywać Polskę współczesną, z odniesieniami do tych elementów dziedzictwa (kulturalnego, naukowego, gospodarczego, społecznego), które pozytywnie wyróżniają ją na tle Europy i świata. 

 

Odbiorcy wg kategorii 

✔ Kategoria A: głowy państw, przewodniczący parlamentów narodowych i szefowie rządów państw członkowskich UE i spoza UE (w szczególności państw kandydujących), członkowie władz Parlamentu Europejskiego, komisarze Komisji Europejskiej. 

✔ Kategoria B: ministrowie i wiceministrowie z państw członkowskich UE i spoza UE (w szczególności państw kandydujących), przewodniczący komisji w Parlamencie Europejskim, wysocy rangą urzędnicy instytucji UE i państw członkowskich UE (w szczególności stali przedstawiciele i ich zastępcy).

✔ Kategoria C: urzędnicy instytucji UE i państw członkowskich UE oraz uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach oficjalnego kalendarza prezydencji. 

 

Kategorie upominków (i tym samym kategorie konkursowe) 

Kategoria 1: prezent dla odbiorców z kategorii A (unikalny, ściśle limitowany, o wartości do 150 euro) 

Kategoria 2: prezent dla odbiorców z kategorii B (o wartości do 50 euro) 

Kategoria 3: krawat dla mężczyzn/apaszka dla kobiet (dla odbiorców z kategorii A i B, spójne wizualnie, o wartości do 50 euro) 

Kategoria 4: prezent dla odbiorców z kategorii C (o wartości do 15 euro) 

 

Wspólne wytyczne dla prezentów wszystkich kategorii 

Prezenty powinny: 

- być oryginalne i innowacyjne, a przy tym odwołujące się do aktualnych trendów w sztuce użytkowej,

- odzwierciedlać aktualne trendy ekologiczne, koszty ich wytworzenia powinny w możliwie najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne, w miarę możliwości z wykorzystaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego, 

- być wykonane z wysokiej jakości materiałów, w miarę możliwości polskiego pochodzenia i być możliwe do wykonania przez polskiego producenta, 

- charakteryzować się wysokim poziomem estetyki, 

- mieć wartość ponadczasową, bądź to ze względu na funkcjonalność bądź estetykę, 

- traktować z szacunkiem różne wrażliwości odbiorców, i nie urażać niczyich uczuć,

- kojarzyć się odbiorcy z Polską, bądź to przez formę bądź przez treść, 

- być możliwe do wyprodukowania w zamówionej ilości do listopada 2024 r., 

- mieć rozmiar i wagę umożliwiające transport w bagażu podręcznym,

- nie mieć charakteru masowego.

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie 24 maja 2024 roku (włącznie) do godziny 23:59.

 

Link do regulaminu:

12.04.2024 r._Regulamin konkursu do KPRM 10.04.docx (instytutwzornictwa.com)

 

Link do strony konkursu i formularza:

Konkurs otwarty UE - Instytut Wzornictwa Przemysłowego