Procedura, przepisy, wymagania

Obowiązujące przepisy

 

Informujemy, że zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) przewody doktorskie wszczęte przed dniem 01.05.2019 r. i niezakończone do dnia 31.12.2022 r. będą zamykane lub umarzane.

   

Wymagania dotyczące złożenia rozprawy doktorskiej:

Wymagania dotyczące szaty graficznej rozpraw bronionych na Politechnice Warszawskiej zostały określone w Zarządzeniu nr 124/2021 Rektora PW z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących przygotowania do druku rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej, jej druku w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz kosztów wydruku rozprawy doktorskiej. 

Wykaz dokumentów składanych po ukończeniu rozprawy doktorskiej w przypadku przewodów doktorskich wszczętych przed 01.05.2019 r. :

 1. Doktorant jest zobowiązany wystąpić na piśmie do Promotora z informacją o ukończeniu rozprawy (pismo według załączonego wzoru oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana). 
 2. Pięć egzemplarzy rozprawy doktorskiej (w tym jeden jest dla promotora, jeden – dla autora; dwa są wysyłane do recenzentów, jeden – po przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu jej do obrony – jest przekazywany do Biblioteki WAPW). W rozprawie powinny zostać umieszczone streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim, z podaniem słów kluczowych.
 3. Streszczenie rozprawy w języku polskim (z podaniem słów kluczowych, które będą zamieszczone w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej; ze wskazaniem, iż jest to streszczenie rozprawy doktorskiej, z podaniem tytułu rozprawy i jej autora, najlepiej z datą pisma mówiącego o ukończeniu rozprawy, z podpisem autora, a na tylnej stronie – z podpisem promotora),
 4. Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim (z informacjami i podpisami jw.);
 5. Dwie płyty CD zawierające wersję elektroniczną pdf rozprawy doktorskiej oraz wersję elektroniczną Word streszczeń rozprawy,
 6. Pismo do Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW z propozycją zakresu egzaminów doktorskich (o ile propozycje nie zostały przekazane wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego):
  • z nowożytnego języka obcego,
  • z dyscypliny dodatkowej (zalecane dyscypliny dodatkowe: ekonomia, filozofia),
 7. Ewentualnie dodatkowo (w zależności od sytuacji): oświadczenia współautorów (zgodnie z paragrafem 5.2 Rozporządzenia MNiSW z 2016 r. i 2015 r., paragrafem 5.3 Rozporządzenia MNiSW z 2014 i 2011 r., paragrafem 4.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2004 r.).

Dalsze procedowanie jest prowadzone po przedłożeniu Dziekanowi pozytywnej opinii* promotora. Ze względów organizacyjnych najlepiej byłoby, gdyby komplet dokumentów został złożony do piątku na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady. Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej PW.

* Dniem zakończenia studiów doktoranckich rozpoczętych 01.10.2011 r. lub później jest dzień podjęcia przez Radę uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich przez osoby, które rozpoczęły ww. studia przed 01.10.2011 r. jest złożenie rozprawy doktorskiej oraz pozytywnej opinii promotora na temat rozprawy.