Studia polskojęzyczne

STUDIA I STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM - STUDIA INŻYNIERSKIE

KIERUNEK ARCHITEKTURA:

Zasady rekrutacji na 4-letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne zostały określone w Uchwale Senatu Politechniki Warszawskiej:

Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 wraz załącznikami.

 

Zasady i warunki przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej, w tym i na Wydział Architektury są podane na stronie internetowej PW: https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia oraz na stronie WA PW: www.arch.pw.edu.pl/kandydaci.

 

Na Wydziale Architektury PW 4-letnie studia I stopnia są prowadzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 6 maja – 27 maja 2019 r. na stronie www.zapisy.pw.edu.pl.  

Na studia w roku akademickim 2019/2020 zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów łącznie z dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów z:

- dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;

- obowiązkowo: dwóch przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25

- dodatkowo – opcjonalnie: jednego przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5

- dodatkowo – opcjonalnie: jednego przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK jest obliczana według wzoru:

PK=Pspr1 + Pspr2 + Pmat*0.75 + Pjo*0,25 + Pwg1*0,5 + Pwg2*0,5

Gdzie:

Pspr1 –punkty ze sprawdzianu 1

Pspr2 –punkty ze sprawdzianu 2

Pmat– punkty maturalne z matematyki

Pjo  – punkty maturalne z języka obcego

Pwg1 – punkty maturalne z wybranego przedmiotu grupy pierwszej

Pwg2 – punkty maturalne z wybranego przedmiotu grupy drugiej.

UWAGA: gdy przedmiot maturalny zdawany jest na poziomie podstawowym to liczba punktów P z tego przedmiotu dzielona jest przez 2.

Sprawdzian predyspozycji

Sprawdzian predyspozycji na Wydziale Architektury jest przeprowadzany wspólnie dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne. 

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji organizowany jest w dniu 8 czerwca 2019 r.

Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone w dniu 11 czerwca 2019 r., a wyniki pełnej kwalifikacji w dniu 11 lipca 2019 r.

Osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne są zobowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w terminie do dnia 16 lipca 2019 r. Osoby nieprzyjęte na studia stacjonarne, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia niestacjonarne. Jako kandydaci na te studia będą rozpatrywani tylko ci z kandydatów, którzy zadeklarowali zainteresowanie tymi studiami na swoim Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym do dnia 12 lipca 2019 r. Wyniki kwalifikacji na studia niestacjonarne zostaną ogłoszone w dniu 15 lipca 2019 r., a kandydaci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. W przypadku niewykorzystania dostępnych miejsc na studiach niestacjonarnych w wyniku niezłożenia dokumentów przez osoby zakwalifikowane, możliwe jest przeprowadzenie co najwyżej dwóch dodatkowych kwalifikacji kandydatów na te studia w terminach 18 lipca z terminem składania dokumentów do 22 lipca 2019 r. oraz 23 lipca 2019 r. z terminem składania dokumentów do 25 lipca 2019 r.

Zasada anonimowości prac

Wszystkie arkusze sprawdzianów są oznaczone jedynie numerem kandydata. Przy oddawaniu pracy widoczny numer jest odrywany i zabierany przez kandydata. Od tego momentu praca staje się anonimowa. Taką pracę ocenia niezależna Komisja Oceniająca. Przyporządkowania numeru kandydatowi dokonuje WKR dopiero po zakończeniu oceniania wszystkich prac, sprawdzeniu sumowań punktów i podpisaniu ocen przez Komisję Oceniającą.

Zasady przyjęć na studia dla cudzoziemców

określone zostały w Uchwale Senatu Politechniki Warszawskiej: Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 wraz załącznikami.

Informacje na stronie internetowej https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-dla-cudzoziemcow.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mogą ubiegać się również:

 

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub będące rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej,
  • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
  • osoby, które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  • małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

 

Warunkiem przyjęcia na studia wyżej wymienionych cudzoziemców jest zarejestrowanie się w systemie internetowym, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie odpowiednich dokumentów i poddanie się procedurze kwalifikacyjnej (udział w sprawdzianie predyspozycji).

Osoby zainteresowane studiami, które nie posiadają uprawnień do studiowania na warunkach takich jak Polacy, proszone są o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22-234-50-91, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).

 

Przeniesienia

Informacje dla studentów Wydziału Architektury PW ubiegających się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne I stopnia /inżynierskie/ 

Przeniesienia studentów WA PW ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne odbywają się zgodnie z zasadami określonymi  Zarządzeniem nr 4/2015 Dziekana Wydziału Architektury z dnia 27 października 2015 wraz z  Załącznikiem nr 1. Załącznikiem nr 1.

Przeniesienia 
Studenci Wydziału Architektury PW mogą ubiegać się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. 

Warunki ubiegania się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne:

  • zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów,
  • zaliczone wszystkie przedmioty semestrów trybu niestacjonarnego wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów (przedmioty i praktyki muszą być zaliczone w terminie podstawowym),
  • brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA.

Podstawą przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen z toku studiów w trybie niestacjonarnym. Limity przyjęć na poszczególne semestry studiów stacjonarnych określa Dziekan Wydziału Architektury PW.