Studia polskojęzyczne

STUDIA I STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM - STUDIA INŻYNIERSKIE

KIERUNEK ARCHITEKTURA:

Zasady rekrutacji na 4-letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

Zasady i warunki przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej, w tym i na Wydział Architektury są podane na stronie internetowej PW: www.pw.edu.pl/kandydaci oraz na stronie WA PW: www.arch.pw.edu.pl/kandydaci

 

Na Wydziale Architektury PW 4-letnie studia I stopnia są prowadzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Na studia w roku akademickim 2019/2020 zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów łącznie z dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów z:

- dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;

- obowiązkowo: dwóch przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25

- dodatkowo – opcjonalnie: jednego przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5

- dodatkowo – opcjonalnie: jednego przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK jest obliczana według wzoru:

PK=Pspr1 + Pspr2 + Pmat*0.75 + Pjo*0,25 + Pwg1*0,5 + Pwg2*0,5

Gdzie:

Pspr1 –punkty ze sprawdzianu 1

Pspr2 –punkty ze sprawdzianu 2

Pmat– punkty maturalne z matematyki

Pjo  – punkty maturalne z języka obcego

Pwg1 – punkty maturalne z wybranego przedmiotu grupy pierwszej

Pwg2 – punkty maturalne z wybranego przedmiotu grupy drugiej.

UWAGA: gdy przedmiot maturalny zdawany jest na poziomie podstawowym to liczba punktów P z tego przedmiotu dzielona jest przez 2.

Sprawdzian predyspozycji

Sprawdzian predyspozycji na Wydziale Architektury jest przeprowadzany wspólnie dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

Zasada anonimowości prac

Wszystkie arkusze sprawdzianów są oznaczone jedynie numerem kandydata. Przy oddawaniu pracy widoczny numer jest odrywany i zabierany przez kandydata. Od tego momentu praca staje się anonimowa. Taką pracę ocenia niezależna Komisja Oceniająca. Przyporządkowania numeru kandydatowi dokonuje WKR dopiero po zakończeniu oceniania wszystkich prac, sprawdzeniu sumowań punktów i podpisaniu ocen przez Komisję Oceniającą.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mogą ubiegać się również:

 

 • posiadacze ważnej Karty Polaka, 
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowi ich rodzin, posiadających środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (…), z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP.
 • cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3. Pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz 2183 ze zm.) posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Warunkiem przyjęcia na studia wyżej wymienionych cudzoziemców jest zarejestrowanie się w systemie internetowym, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie odpowiednich dokumentów i poddanie się procedurze kwalifikacyjnej (udział w sprawdzianie predyspozycji).

Osoby zainteresowane studiami, które nie posiadają uprawnień do studiowania na warunkach takich jak Polacy, proszone są o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22-234-50-91, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).

 

Przeniesienia

Informacje dla studentów Wydziału Architektury PW ubiegających się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne I stopnia /inżynierskie/ 

Przeniesienia studentów WA PW ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne odbywają się zgodnie z zasadami określonymi  Zarządzeniem nr 4/2015 Dziekana Wydziału Architektury z dnia 27 października 2015 wraz z  Załącznikiem nr 1. Załącznikiem nr 1.

Przeniesienia 
Studenci Wydziału Architektury PW mogą ubiegać się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. 

Warunki ubiegania się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne:

 • zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów,
 • zaliczone wszystkie przedmioty semestrów trybu niestacjonarnego wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów (przedmioty i praktyki muszą być zaliczone w terminie podstawowym),
 • brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA.

Podstawą przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen z toku studiów w trybie niestacjonarnym. Limity przyjęć na poszczególne semestry studiów stacjonarnych określa Dziekan Wydziału Architektury PW.