Studia anglojęzyczne

STUDIA I STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

KIERUNEK ARCHITECTURE:

Limit miejsc w r.a. 2018/2019 wynosi 25 miejsc

O przyjęcie na pierwszy rok studiów ubiegać się mogą:

- osoby posiadające dokument potwierdzający zdanie egzaminu maturalnego;
- obywatele polscy;
- cudzoziemcy posiadający uprawnienia do studiowania na warunkach takich jak obywatele Polski;
- oraz cudzoziemcy nie posiadający takich uprawień.

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 7 maja – 28 maja 2018 r. na stronie www.zapisy.pw.edu.pl oraz dodatkowo dla osób spoza Unii przez stronę www.cwm.pw.edu.pl
Kandydat zakłada przez system swoje własne Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR), służące do przekazywania informacji dotyczących rekrutacji.

I etap
5 czerwca 2018 r. – kandydaci otrzymają drogą elektroniczną zadanie przesłane na podane w procesie rejestracyjnym własne konto e-mail
11 czerwca 2018 r. – kandydaci muszą wgrać do systemu opracowane samodzielnie zadanie, które otrzymali w dniu 5 czerwca 2018 r.
w I etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów

czerwiec 2018 - na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata zostaną przekazane następujące informacje i komunikaty:
- wyniki po I etapie
- informacja o dopuszczeniu do II etapu (50 osób)

II etap
25 – 29 czerwca 2018 r. – przeprowadzone zostaną z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne indywidualnie –
osobiście lub online.
w II etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów

Maksymalna łączna liczba uzyskanych w procesie kwalifikacji punktów wynosi 100.

lipiec 2018 - na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata zostaną przekazane następujące informacje i komunikaty:
- wyniki po I i II etapie
- informacja o zakwalifikowaniu się na studia anglojęzyczne (25 osób)

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do złożenia w dniach 3 lipca – 27 sierpnia 2018 r. przez system wszystkich potrzebnych dokumentów (certyfikat językowy, dokument potwierdzający zdanie egzaminu maturalnego) w formacie pdf

10 września 2018 r.
- po weryfikacji poprawnie złożonych dokumentów podana zostanie lista osób przyjętych na studia

W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona II tura rekrutacji.

Ulotka dla kandydatów do pobrania: 

UR_2018_4 (pdf, 590,81 kB)

Program studiów anglojęzycznych stanowi realizację zadania 1 - Studia inżynierskie anglojęzyczne na kierunku Architektura - Integrated Design of Efficient Architectural Solutions – IDEAS,w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój - współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanego dalej Projektem.

Zasady odpłatności za studia:

Dla osób z UE: 2500 zł / semestr studiów.

Dla osób spoza UE: 2000 euro / semestr studiów.

PROGRAM: