Studia anglojęzyczne

STUDIA I STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

KIERUNEK ARCHITECTURE:

Limit miejsc w r.a. 2019/2020 wynosi 25 miejsc

O przyjęcie na pierwszy rok studiów ubiegać się mogą:

- osoby posiadające dokument potwierdzający zdanie egzaminu maturalnego;
- obywatele polscy;
- cudzoziemcy posiadający uprawnienia do studiowania na warunkach takich jak obywatele Polski;
- oraz cudzoziemcy nie posiadający takich uprawień.

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 6 maja – 27 maja 2019 r. na stronie www.zapisy.pw.edu.pl oraz dodatkowo dla osób spoza Unii przez stronę www.cwm.pw.edu.pl 
Kandydat zakłada przez system swoje własne Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR), służące do przekazywania informacji dotyczących rekrutacji.

I etap

3 czerwca 2019 r. – kandydaci otrzymają drogą elektroniczną zadanie przesłane na podane w procesie rejestracyjnym własne konto e-mail 
7 czerwca 2019 r. – kandydaci muszą wgrać do systemu opracowane samodzielnie zadanie, które otrzymali w dniu 3 czerwca 2019 r.
w I etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów

czerwiec 2019 - na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata zostaną przekazane następujące informacje i komunikaty:
- wyniki po I etapie 
- informacja o dopuszczeniu do II etapu (50 osób)

II etap

24 – 28 czerwca 2019 r. – przeprowadzone zostaną z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne indywidualnie –
osobiście lub online.
w II etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów

Maksymalna łączna liczba uzyskanych w procesie kwalifikacji punktów wynosi 100.

lipiec 2019 - na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata zostaną przekazane następujące informacje i komunikaty:
- wyniki po I i II etapie
- informacja o zakwalifikowaniu się na studia anglojęzyczne (25 osób)

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 3 lipca 2019 r.

Zakwalifikowani kandydaci muszą przesłać, poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne, skany wymaganych dokumentów do dnia 26 sierpnia 2019 r.

Lista osób przyjętych warunkowo (warunek stanowi złożenie oryginałów wymaganych dokumentów do dnia 01.10.2019 r.) zostanie ogłoszona dnia 9 września 2019 r.

Program studiów anglojęzycznych stanowi realizację zadania 1 - Studia inżynierskie anglojęzyczne na kierunku Architektura - Integrated Design of Efficient Architectural Solutions – IDEAS,w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój - współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanego dalej Projektem.

PROGRAM: